Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Pārskats par paveiktajiem darbiem SAC „Aglona” 2013. gadā

Pārskata gadā uz 1. janvāri iestādē tika izmitinātas 60 personas. Par kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu un klientu labsajūtu iestādē rūpējas trīsdesmit trīs darbinieki. Klientu labsajūtas sekmēšanai regulāri tika veikti teritorijas un iekštelpu sakārtošanas darbi.
Veikts kosmētiskais remonts pirtī un pirts priekštelpā, tādējādi sniedzot klientiem iespēju pilnvērtīgi izmantot pirts telpas. Pirts telpas remontdarbu izmaksas 4162.43 LVL (5922.60 EUR). Iespējamo resursu robežās ir pilnveidots virtuves inventārs, iegādāti nakts skapīši klientu mantu glabāšanai. Pilnveidots arī medpersonāla darba aprīkojums. Veikti kosmētiskie remontdarbi klientu istabiņās, uzstādīta jauna dušas kabīne vannas telpā.
Regulāri klientiem tika rīkoti kultūras pasākumi. Ar vislielāko interesi vasarā devāmies apskatīt Rīgas zooloģiskā dārza iemītniekus, Likteņdārzu un Salaspils botānisko dārzu.

Klientu funkcionālo spēju attīstīšanai tiek organizētas fizioterapeitiskās un radošo darbnīcu nodarbības jaunās un labiekārtotās telpās. Radošo darbnīcu telpas tapušas ELFLA LEADER projekta SAC „Aglona” telpu rekonstrukcija radošo darbnīcu izveidošanai un pilnveidošanai” Nr.12-03-LL12-L413202-000007 ietvaros. Projekta kopējās izmaksas ir 18413.98 EUR (12941.42 LVL) (90% ELFLA, 10 % Aglonas novada domes pašvaldības līdzfinansējums).

Visa gada garumā lietvede Gunta Grigule aktīvi strādāja pie projektu izstrādes un piesaistes iestādes vajadzībām. Pavasarī tika izstrādāti un iesniegti divu projektu pieteikumi, Lauku attīstības programmas 2007.-2013. gada 4. ass 413. pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstību stratēģiju īstenošanas teritorijā” piedāvātajās aktivitātēs. Viens no projektiem „Aprīkojuma iegāde sportisko aktivitāšu organizēšanai personām ar īpašām vajadzībām” tika arī atbalstīts. Projekta plānoto aktivitāšu rezultātā tiks izveidota un aprīkota sporta telpa klientu sportisko aktivitāšu organizēšanai. Projekta īstenošana tiks uzsākta 2014.gada februārī. Projekta kopējās izmaksas – 4605.47 EUR (3236.74 LVL) (90% ELFLA, 10 % Aglonas novada domes pašvaldības līdzfinansējums)

Veicinot klientu aktivitātes un veselīga uztura pilnveidošanu projekta „Augļu koku un krūmogulāju iegāde SAC „Aglona” iemītnieku veselīga uztura un māju sajūtu radīšanai” realizācijā, rudenī iestādes teritorijā tika ierīkots jauns augļu dārzs.

Izstrādāts Civilās aizsardzības plāns. Iegādāta nojume-smēķētava. Regulāri tika veikti darbi pie jaunu klientu piesaistes.

Cenšamies nodrošināt profesionālu, kvalitatīvu un ētikas normām atbilstošu pakalpojumu sniegšanu sekojot, lai nepārtraukti tiktu paaugstināta iestādes darbinieku profesionālo prasmju un kompetences līmenis. Visas iestādes aprūpētājas ieguva aprūpētājas sertifikāciju.

Sniegtais ieguldījums pašvaldībai – sekmīgi tiek veikta sociālās darbības nodrošināšana invalīdiem un personām ar īpašām vajadzībām.

Informāciju iesniedza
SAC „Aglona” direktore Valentīna Gribuška
2014. gada 17. janvārī