Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Partnerības projektu konkurss

Saturs atjaunots: 20.02.2012.

Biedrība rajona “Krāslavas rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas uzsākšanu „Krāslavas integrētās attīstības stratēģijas 2009.-2013.gadam” ieviešanai Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.- 2013.gadam pasākuma (410) „Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros.

Konkurss izsludināts:

413.pasākuma “Lauku ekonomikas dažādošana dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijās”

1.aktivitātes – iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai vietējiem iedzīvotājiem.

2.1. rīcībā: „Pakalpojumu kvalitātes un pieejamības uzlabošana vietējiem iedzīvotājiem”. 7.kārtā pieejamais finansējuma 47 605.19 Ls. Maksimālā projekta attiecināmo izmaksu summa vienam projektam 14 000Ls.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2011.gada 17.oktobra līdz 2011.gada 17.novembrim.

Ar Krāslavas rajona integrēto attīstības stratēģiju 2009. – 2013.gadam, rīcības mērķiem, plānotajiem risinājumiem, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties pie biedrības „Krāslavas rajona partnerība” pārstāvjiem Skolas ielā 7 (2.stāvā), Krāslavā, LV 5601 vai Krāslavas rajona partnerības mājas lapā www.kraslavaspartneriba.lv un LAD mājaslapā www.lad.gov.lv

Projektu atbalsta saņemšanas nosacījumi atrunāti Ministru kabineta noteikumos Nr.33 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumam „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un pasākumam „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā””.

Projekta iesniegumu personīgi iesniedz Krāslavas rajona partnerībā darba dienās no plkst. 8:00 līdz plkst.16:00, Skolas ielā 7, Krāslava, LV 5601.

LAD papildinformācija