Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Pašvaldībā apspriež administratīvi teritoriālās reformas konceptu

Saturs atjaunots: 27.08.2019.

21. augstā notikusi Aglonas novada pašvaldības deputātu un pagastu pārvalžu vadītāju tikšanās ar mērķi – apspriest Vides aizsardzības un reģionālās ministrijas sagatavoto konceptuālo ziņojumu “Par administratīvi teritoriālo iedalījumu”  un Ministru kabineta rīkojuma projektu.

Novada domes deputāti kopumā atbalsta administratīvi teritoriālās reformas ideju un uzskata, ka reforma ir nepieciešama, lai novērstu vairākas iepriekšējās (2009. gada) teritoriālās reformas nepilnības. Reformas nepieciešamību diktē arī šobrīd esošās tendences valstī, kad ekonomika un apdzīvotība koncentrējas vienas pilsētas Rīgas tuvumā. Novada deputāti tomēr uzskata, ka reforma ir nepārdomāta un sasteigta. Iepriekšējā reforma tika gatavota desmit gadus. Aglonas novadu veidojošie pagasti (Aglona, Šķeltova, Kastuļina, Grāveri) izveidoja sadarbības iestādi no 2003. gada,  noslēdzot pagastu savstarpējās sadarbības līgumu starp Preiļu rajona Aglonas pagastu un Krāslavas rajona Šķeltovu, Kastuļinu un Grāveriem. Tika izveidots kopīgs tūrisma informācijas centrs un pagastu sadarbības iestāde dažādu projektu īstenošanai tūrisma, kultūras un sporta jomā. Tā bija iespēja iepazīt pagastu vajadzības, uzsākt sadarbību administrācijas darbiniekiem vēl pirms reformas uzsākšanas.

Apspriešanas gaitā izteikti sekojoši viedokļi:

  1. Aglonas novada sastāvā esošo bijušo Krāslavas rajona pagastu (Grāveru, Šķeltovas, Kastuļinas pagasti) iedzīvotāji izteikuši vēlmi pievienoties Krāslavas novadam, jo tas ir tuvāks attāluma ziņā, gan arī iedzīvotājiem vairāk pazīstams un tuvāks emocionāli, jo līdz 2009. gadam vienmēr bijis rajona centrs. Pašreiz kartē iezīmētā teritorija ar novada centru Preiļos rada satraukumu šo pagastu iedzīvotājos. Pagasta pārvalžu vadītāji informēja, ka iedzīvotāji parakstās zem iesnieguma, kurā lūdz mainīt teritoriālā iedalījuma karti, lai trīs pagasti varētu atgriezties Krāslavas novadā.
  2. Vairāki deputāti uzskata, ka šobrīd izstrādātā koncepcija pilnībā neatrisinās teritoriālās reformas galvenos uzdevumus un uzskata, ka jāveido lielāki, attīstīties spējīgi novadi (kā paredzēts “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā”) apriņķu robežās, kad Latgalē būtu tikai divi apriņķi: Daugavpils un Rēzekne.
  3. Aglonas novada domes vadība ir pārrunājusi šo piedāvāto reformas risinājumu ne tikai iedzīvotāju sapulcē, bet arī tikusies ar Preiļu, Krāslavas un Daugavpils  vadību. Daugavpils pašvaldības vadītāji izteikuši vēlmi pievienot Aglonas novadu Daugavpils novadam. Preiļu novada vadība atbalstījusi ideju par Aglonas pagasta pievienošanu Preiļu novadam, atdalot trīs bijušā Krāslavas rajona pagastus. Krāslavas novada vadība paudusi viedokli, ka Krāslavas novads nelūgs mainīt novada teritorijas robežas, bet, ja radīsies nepieciešamība pievienot Grāveru, Šķeltovas, Kastuļinas pagastus, Krāslavas novads ir gatavs izskatīt šādu variantu.
  4.  Aglonas novada administratīvais centrs atrodas vietā, no kuras attālums līdz Preiļiem, Krāslavai, Daugavpilij vai Rēzeknei ir gandrīz vienāds, tāpēc svarīga ir topošajā novadā plānoto pakalpojumu kvalitāte. Ar Preiļu novadu Aglonas novads sadarbojas izglītības pārvaldes funkciju jomā, patversmes/ atskurbināšanas pakalpojuma jomā, bibliotēku funkciju pildīšanā, par ko kopumā Aglonas novads gadā maksā aptuveni 24 000 EUR .
  5. Daugavpils novadā šobrīd paredzēts lielāks sociālo pakalpojumu klāsts kā mazākajos novados, ir plašāka izglītības iestāžu izvēle, novada izveidošanas gadījumā skolēniem tiks nodrošināts transports nokļūšanai uz mācību iestādēm.

Aglonas novada domes deputāti, atbalstot novada iedzīvotāju vairākuma viedokli, nepiekrīt šobrīd izstrādātajam teritoriālās reformas projektam un izvirza sekojošus divus variantus administratīvi teritoriālās reformas jautājumā attiecībā uz Aglonas novada nākotni:

  1. Atļaut sadalīt Aglonas novadu, atdalot Aglonas pagastu un pievienojot to Preiļu novadam, bet Kastuļinas, Grāveru, Šķeltovas pagastus pievienojot  Krāslavas novadam.
  2. Atstāt nesadalītu Aglonas novadu un pievienot visu teritoriju Daugavpils novadam.
Par Latvijas Pašvaldību savienības priekšlikumiem diskusijai  par Latvijas teritoriju attīstības pārvaldības reformu lasiet  LPS tīmekļa vietnē.
Ar konceptuālo ziņojumu “Par administratīvi teritoriālo iedalījumu” (projekts) lasiet VARAM tīmekļa vietnē.
Informāciju iesniedza: Inta Klindžāne, Aglonas novada domes juriste
Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv