Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Paveiktais 2018. gadā Grāveru pagastā

Grāveru pagasta iedzīvotāji 2018. gada garumā aktīvi darbojās, organizējot un piedaloties dažādos pagasta un novada pasākumos,  realizējot  projektus,  veicot dažādus  darbus ciemata un apkārtējās vides labā. 

2018. gadā notika dažādi darbi Grāveru  ciema teritorijas sakopšanā un apzaļumošanā.  Sākoties peldēšanas sezonai, tika novietots  pontons   Jazinkas ezerā, tika sakopta teritorija, izpļauta zāle, kur ikkatrs iedzīvotājs un viesis varēja baudīt atpūtu pie ezera.
Grāveru pagasta teritorijā pārvalde nodrošina komunālo pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem: ūdensapgāde un kanalizācijas notekūdeņu novadīšana un attīrīšana.
Kā katru gadu, arī 2018. gadā, Grāveru pagasts kopā ar darbiniekiem un brīvprātīgajiem iedzīvotājiem  piedalījās Lielās Talkas pasākumā.
Pagastā tiek realizēts nodarbinātības pasākums “Algotie pagaidu sabiedriskie darbi”. 2018. gadā pasākuma ietvaros pagastā tika nodarbināti daudzi cilvēki. Viņu spēkiem tika turpināti pagasta teritorijas labiekārtošanas darbi. Pastāvīgi tika strādāts pie teritorijas sakopšanas, labiekārtošanas:  sakoptas pludmales, bērnu rotaļu laukumu teritorijas, tika uzturēta kārtībā skolas un pagasta pārvaldes apkārtne.
Grāveru pagasta teritorijā atrodas 13 kapi un pērn visi kapi bija sakopti. Pizānu, Trupu, Raginsku, Kovaļovas kapsētu teritorijās tika novākti bīstamie koki.
Katru otrdienu un ceturtdienu Grāveru pagasta pārvaldes telpā pieņem sociālais darbinieks, kurš veic darbu ar personu grupām ar mērķi – palīdzēt personai, ģimenei un personu grupai noteikt, atrisināt vai mazināt sociālās problēmas, attīstot pašas personas resursus, noteic klientu līdzdarbības pienākumus. Informē iedzīvotājus par viņu tiesībām uz sociālo palīdzību un par to realizācijas iespējām. Sociālā darbinieka  redzeslokā ir  vientuļie pensionāri, kuriem tiek veikta- iespēju robežās- palīdzība dažādu sociālo jautājumu risināšanā. Lieldienu un Ziemassvētku laikā  vientuļie pensionāri tiek apciemoti un apsveikti. Saskaņā ar Aglonas novada domes saistošajiem noteikumiem sociālā darbiniece kopā ar pārvaldes darbinieku sveic  pensionārus, kuri sasnieguši 80, 85, 90, 95 gadu jubilejas. Ar Eiropas Atbalsta fonda projekta atbalstu vistrūcīgākajām personām tiek dalītas bezmaksas pārtikas pakas, higiēnas un saimniecības precu komplekti, mācību piederumu komplekti, pārtikas un higiēnas komplekti  bērniem, kā arī tiek organizēti papildu pasākumi aktīviem pensionāriem. Sadarbība ar labdarības veikalu “Otra Elpa” regulāri tiek iegādāta un izdalīta humānā palīdzība trūcīgiem un maznodrošinātiem pagasta iedzīvotājiem.
Grāveru pagasta feldšeru punkta darbinieki rūpējas par bērnu un pieaugušo veselību. Feldšeru punktu apmeklē Grāveru pagasta iedzīvotāji, Grāveru pamatskolas skolēni, regulāri notiek mājas vizītes. Feldšeru punktā sniedz pirmo neatliekamo medicīnisko palīdzību,  izraksta medikamentu receptes, veic injekcijas,  intravenozo pilināšanu, EKG (uzreiz izsniedz rezultātus), veic slimnieku pierakstu uz ārstu konsultācijām Krāslavā, Daugavpilī un Rīgā, nepieciešamajos gadījumos konsultējas ar ārstiem pa telefonu. 2018. gadā pagastā piedzima divi bērni, viņi regulāri tiek apskatīti feldšeru punktā. Katru mēnesi tiek apskatīti skolēni, potēti, tiek rīkoti profilaktiski pasākumi skolēniem. Visus cilvēkus, kuriem ir vairāk nekā 60 gadi, arī iedzīvotājus ar hroniskām slimībām, potējam no gripas feldšeru punktā vai mājas vizītē.  Feldšeru punkta darbinieki aktīvi piedalās pagasta dzīvē, vienmēr dežurē  visos pagasta pasākumos.

Pagastā darbojas  bibliotēka. Lietotāju skaits – 153, no tā  pieaugušie – 103,  bērni un jaunieši līdz 18 gadiem – 50 Apmeklējumu skaits – 1900, no tā pieaugušie – 1221, bērni un jaunieši līdz 18 gadiem  679. 2018. gadā bibliotēka piedalījās  projektā: VKKF Kultūras programmas lasīšanas veicināšanas programma “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija – 2018″.
Pagasta darbinieki un iedzīvotāji aktīvi iesaistās dažādu projektu rakstīšanā un realizēšanā. Tā biedrība ”Mēs- Grāveriem”  piedalījās Nodibinājuma “Viduslatgales  pārnovadu fonds” organizētajā Mazo grantu projektu konkursā “Iedzīvotāji veido savu vidi”.  Aktīvisti izstrādāja projektu “Labie darbi Grāveru pagasta teritorijā Latvijas simtgadei”, kura realizācijas rezultātā tika labiekārtota Grāveru pagasta ciema centrāla Ezeru iela. Izcirsti vecie koki, izraktas to saknes,  iestādītas 100 liepas, uzlikti valsts karodziņi apgaismojuma stabos.
Tautas nama vadītāja Ivita Platonova kopa ar biedrību “Mēs Grāveriem”piedalījās projektu konkursā  Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA),  saņēma atbalstu  projekta “Māksliniecisko ansambļu tērpu izgatavošana” īstenošanai. Rezultātā Grāveru deju kolektīvam un senioru kolektīvam uzšūti jauni oriģināli skatuves tērpi, kā arī iegādāti trīs lielformāta leļļu auduma kostīmi.
Grāveru  jauniešu iniciatīvā grupa „Mēs savam pagastam” īstenoja projektu Grāveru pagastā darbojamies aktīvi un veselīgi”, izveidojot pludmales volejbola laukumu ar izmēru 9X18.
Grāveru tautas nama  deju kolektīvs  2018. gadā bija  ļoti aktīvs, uzstājoties koncertos, popularizēja  savu pagastu un Aglonas novadu.  Piedalījās  Latgales līnijdeju  festivālā, kur saņēma balvu. Kolektīvs „LīDejas” ir pazīstams  Dagdas, Krāslavas, Preiļu, Riebiņu, Daugavpils un Rēzeknes  novadā. Piedalījās Baltkrievu kultūras festivālā.  2018. gada vasarā kolektīvs tika uzaicināts piedalīties  Lietuvas sadraudzības pilsētas  Anikščai svētkos.
Pateicoties aktīvajiem senioriem,  jau  2016. gadā  izveidotā biedrība „GR-AVOTI”, pagājušajā gadā aktīvi iesaistījās gan pagasta, gan novada kultūras dzīvē. Seniori  2018. gadā piedalījās Latgales senioru festivālā  Riebiņos, organizēja draudzības vakaru „Draugu pulkā jautri iet”, kur piedalījās biedrības no Krāslavas, Dagdas un Aglonas novada.
Tautas nama vadītāja Ivita Platonova rūpējas par kultūras pasākumu organizāciju un norisi. Pagasta iedzīvotāji labprāt apmeklē  svētku pasākumus. Tautas namā darbojas četri kolektīvi: bērnu deju kolektīvs, deju kolektīvs „LīDejas”, vokālais ansamblis un teātra pulciņš. Pagastā regulāri tiek rīkotas dažādas sporta aktivitātes, mednieku sacensības, senioru sporta dienas un dažādi turnīri- zemledus makšķerēšanā, futbolā, novusā u.c.

Informāciju iesniedza: Aina Buiniča, Grāveru pagasta pārvaldes vadītāja

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv