Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Paziņojums lauksaimniecības zemju nomniekiem un iznomātājiem

 Atbilstoši veiktajām izmaiņām likumā „Par zemes privatizāciju lauku apvidos”, Ministru kabinets ir pieņēmis noteikumus Nr. 748 (stājas spēkā 30.12.2014.) „Noteikumi par lēmumu pieņemšanu darījumiem ar lauksaimniecības zemi”, kuru 31.punkts nosaka: „Zemes nomnieks vai iznomātājs mēneša laikā pēc zemes nomas līguma noslēgšanas lauksaimniecības zemes nomas līguma atvasinājumu iesniedz personiski vai apliecinātu atvasinājumu nosūta elektroniski vai pa pastu tai novada pašvaldībai, kuras administratīvajā teritorijā atrodas nomātā zeme”.  Savukārt, noteikumu 34.punkts nosaka: „Pašvaldība zemes nomas līgumus, kas noslēgti pirms šo noteikumu spēkā stāšanās dienas, reģistrē lauksaimniecības zemes nomas līgumu reģistrā sešu mēnešu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās dienas”.

Sakarā ar augstāk minēto, Aglonas novada pašvaldība lūdz visus novada lauksaimniecības zemju nomniekus vai iznomātājus iesniegt novada domē noslēgtos lauksaimniecībā izmantojamās zemes nomas līgumus likuma noteiktā kārtībā.

Neskaidrību gadījumā griezties pie novada zemes ierīkotāja Aināra Streļča, tālr. 65324570 vai 29166259