Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Paziņojums par Aglonas novada attīstības programmas 2019. – 2025. gadam 1. redakcijas publisko apspriešanu

Ar Aglonas novada domes 28.02.2019. lēmumu (prot. Nr. 4, 13.§) “Par Aglonas novada attīstības programmas 2019-2025. gadam 1. redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai” tiek uzsākta Aglonas novada attīstības programmas 2019. – 2025. gadam 1. redakcijas publiskā apspriešana.


Attīstības programma ir vidēja termiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas vidēja termiņa prioritātes un pasākumu kopums vietējās pašvaldības attīstības stratēģijā izvirzīto ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu īstenošanai.

Publiskās apspriešanas termiņš tiek noteikts no 2019. gada 8. marta līdz 2019. gada 5. aprīlim.

Publiskās apspriešanas laikā visi interesenti ar Aglonas novada attīstības programmas 2019. – 2025. gadam 1. redakcijas materiāliem var iepazīties klātienē vai elektroniski:

 •  Aglonas novada domē, 1. stāvā, Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (Somersētas iela 34, Aglona, Aglonas pagasts).
 • Aglonas novada sociālajā dienestā (Jaunciema iela 35, Aglona, Aglonas pagasts).
 • Aglonas novada centrālajā bibliotēkā (Daugavpils iela 38, Aglona, Aglonas pagasts).
 • Aglonas novada Grāveru pagasta pārvaldē (Ezeru iela 21, Grāveri, Grāveru pagasts).
 • Aglonas novada Kastuļinas pagasta pārvaldē (Ilzes iela 19, Priežmale, Kastuļinas pagasts).
 •  Aglonas novada Šķeltovas pagasta pārvaldē (Daugavpils iela 7, Šķeltova, Šķeltovas pagasts).
 •  Aglonas pašvaldības mājaslapas www.aglona.lv sadaļā Novada Dome/Attīstības plānošana/Sabiedrības līdzdalība.
 • Valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portālā (Ģeoportālā) www.geolatvija.lv.

Rakstiskus ierosinājumus un priekšlikumus par Aglonas novada attīstības programmas 2019. – 2025. gadam 1. redakciju iespējams iesniegt līdz 2019. gada 5. aprīlim:

 • Aglonas novada domē, 1. stāvā, Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā;
 • Grāveru, Kastuļinas un  Šķeltovas pagastu pārvaldēs;
 • nosūtot pa pastu uz adresi: (Somersētas iela 34, Aglona, Aglonas novads, LV-5304);
 • elektroniski nosūtot uz pašvaldības e-pasta adresi padome@aglona.lv;
 • elektroniski valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.

Sniedzot ierosinājumus un priekšlikumus par attīstības plānošanas dokumentu, lūdzam norādīt vārdu, uzvārdu un pārstāvību (iedzīvotājs, skolēns, kādas organizācijas, uzņēmuma, iestādes pārstāvis u.tml.).

Publiskās apspriešanas laikā tiks rīkotas  4 sabiedriskās apspriešanas sanāksmes:

 • 25.03.2019. plkst. 11.00 Aglonas novada Kastuļinas pagasta pārvaldē (Ilzes iela 19, Priežmale, Kastuļinas pagasts).
 • 25.03.2019. plkst. 13.00 Aglonas novada Grāveru pagasta pārvaldē (Ezeru iela 21, Grāveri, Grāveru pagasts).
 • 25.03.2019. plkst. 15.00 Aglonas novada Šķeltovas pagasta pārvaldē (Daugavpils iela 7, Šķeltova, Šķeltovas pagasts).
 • 26.03.2019. plkst. 12.00 Aglonas novada domē, KC (Somersētas iela 34, Aglona, Aglonas pagasts).

Ar Aglonas novada attīstības programmas 2019. – 2025. gadam 1. redakcijas publiskās apspriešanas dokumentiem var iepazīties sadaļā Sabiedrības līdzdalība: 

http://www.aglona.lv/novada-dome/attistibas-planosanas-dokumenti/sabiedribas-lidzdaliba/ .

Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes vadīs Aglonas novada attīstības programmas 2019. – 2025. gadam izstrādātāji SIA “Reģionālie projekti”.

Jautājumu gadījumā aicinām vērsties pie pašvaldības kontaktpersonas -teritorijas plānotājas, projektu vadītājas Lāsmas Stroles – Krasovskas; mob. tālr. 29210088; e-pasts: lasma.strole@aglona.lv.

Aicinām ikvienu iesaistīties Aglonas novada attīstības plānošanā!

Informāciju iesniedza: Lāsma Strole-Krasovska, Aglonas novada domes  teritorijas plānotāja

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv