Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Paziņojums par Aglonas novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam izstrādes uzsākšanu

Aglonas novada dome 2018. gada 29. martā pieņēma lēmumu Nr. 9 (prot. Nr. 7.§) “Par Aglonas novada attīstības programmas 2019-2025.gadam izstrādes uzsākšanu”.


Saskaņā ar šo lēmumu ir apstiprināts  attīstības programmas izstrādes darba uzdevums, tā izpildes termiņi un izstrādes vadības/darba grupas sastāvs.

 Attīstības programma ir vidēja termiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas vidēja termiņa prioritātes un pasākumu kopums vietējās pašvaldības attīstības stratēģijā izvirzīto ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu īstenošanai.

Attīstības programmā ietver pašreizējās situācijas analīzi, tendences un prognozes, kā arī informāciju par attīstības programmas izstrādes procesu un nosaka vidēja termiņa prioritātes, rīcības un investīciju plānu, attīstības programmas īstenošanai nepieciešamo resursu apjomu un attīstības programmas īstenošanas uzraudzības kārtību.

Attīstības programmas izstrāde ilgs līdz 2019. gada aprīlim.
Pilnvērtīga attīstības programmas izstrāde nav iedomājama bez sabiedrības līdzdalības. Informācija par sabiedrības līdzdalības iespējām tiks ievietota pašvaldības mājaslapas www.aglona.lv sadaļā Novada Dome/Attīstības plānošana/Sabiedrības līdzdalība un pašvaldības informatīvajā izdevumā “Aglonas Novada Vēstis”.

Sabiedrības pārstāvji varēs līdzdarboties attīstības programmas izstrādē:
-          Piedaloties tematiskajās darba grupās;
-          Aizpildot iedzīvotāju aptaujas anketas;
-          Piedaloties sabiedriskajā apspriedē;
-          Iesaistoties publiskajā apspriešanā.
Ar šobrīd spēkā esošo Aglonas novada attīstības programmu 2012.–2018. gadam var iepazīties Aglonas novada domes mājaslapas www.aglona.lv sadaļā Novada Dome/Attīstības plānošana/Attīstības programma.
Par attīstības programmas izstrādi atbildīgā persona ir Aglonas novada domes teritorijas plānošanas speciāliste Lāsma Strole – Krasovska; mob. tālr. 29210088; e-pasts: lasma.strole@aglona.lv.

Lēmums par attīstības programmas izstrādes uzsākšanu

Aicinām ikvienu iesaistīties Aglonas novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam izstrādē!

Informāciju iesniedza: Lāsma Strole – Krasovska, Aglonas novada domes teritorijas plānošanas speciāliste

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv