Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Paziņojums par Aglonas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādi

Uzsākta Aglonas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrāde. Domes deputāti apstiprināja atbildīgās personas par Aglonas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādi un  sabiedrības līdzdalību, vadības grupu, darba uzdevumu. Nolemts izsludināt iepirkumu pašvaldības pasūtījumam.  Protokola izraksts

1.pielikums

Ministru kabineta

2009.gada  25.augusta   noteikumi Nr.970

Paziņojums

 

Aglonas novada dome

Uzsāk attīstības plānošanu saskaņā ar Aglonas novada domes 2013. gada 30. janvāra lēmumu Nr.2, 6. §. „Par Aglonas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037. gadam izstrādi”

Attīstības plānošanas dokuments tiek izstrādāts laikposmā no 2013. gada marta līdz  2013. gada 30. septembrim.

Attīstības plānošanas mērķis: Izstrādāt Aglonas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2013.-2037. gadam, kurā noteikts  novada ilgtermiņa attīstības redzējums, stratēģiskie mērķi, attīstības prioritātes un telpiskās  attīstības  perspektīva.

Attīstības plānošanas dokumenta plānotais termiņš  ir 2013.-2037. gads

Sabiedrības iespējas līdzdarboties:

1) dalība darba grupas sanāksmēs;

2) piedalīšanās sabiedriskajā apspriešanā (laika posmā no 2013.gada marta līdz 2013. gada augustam) Aglonas novada domē, Somersetas ielā 34, Aglonā, Aglonas novads LV-5304.

Aglonas novada dome aicina  pieteikties līdzdalībai līdz  2013. gada 22. februārim.

Iesniedzot iesniegumu par līdzdalību Aglonas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037. gadam izstrādē, Aglonas novada domes kancelejā, Somersetas ielā 34, Aglonā, Aglonas novads, LV-5304

Norādot kontaktinformāciju – vārdu, uzvārdu, adresi, tālruni, un e-pastu -, kā arī vēlamo līdzdalības veidu.

Precizēta informācija par sabiedrības līdzdalības  iespējām tiks ievietota  mājaslapā, nosūtīta  uz sabiedrības pārstāvja norādīto e-pastu .

 

Aglonas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2037.gadam tiek izstrādāta projekta  ″Aglonas novada pašvaldības attīstības plānošanas projekta kapacitātes paaugstināšana un novada attīstības plānošanas dokumentu izstrāde” (Nr.1DP/1.53.2.0/10/ APIA/VRAA/085) ietvaros.