Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Paziņojums par Aglonas novada pašvaldībai piederošo SIA “Preiļu Slimnīca”, reģistrācijas Nr. 4000324476, 25 056 jeb 5,10 % kapitāla daļu izsoli.


Izsoles veids: atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli
Izsoles organizētājs: Aglonas novada domes  nekustamā īpašuma apsaimniekošanas komisija.
Izsoles vieta un laiks: 2015.gada 21.janvāris plkst. 14.00 Aglonas novada domes zāle Somersetas ielā 34, Aglonā, Aglonas pagastā, Aglonas novadā.
Pieteikumi izsolei iesniedzami līdz 20.01.2015. plkst. 12.00 Aglonas novada domes kancelejā 2.stāvā Somersetas ielā 34, Aglonā, Aglonas pagastā, Aglonas novadā.
Izsoles sākumcena: EUR 14 486, – (četrpadsmit tūkstoši četri simti astoņdesmit seši euro).
Izsoles soli EUR 150,- (viens simts piecdesmit euro).
Drošības naudas apmērs un iemaksas kārtība: EUR 1449,- (viens tūkstotis četri simti četrdesmit deviņi euro) uz Aglonas novada domes norēķinu kontu AS SEB banka, SWIFT kods: UNLALV2X, konta Nr.: LV47UNLA0026000130122 ar norādi – drošības nauda dalībai SIA “Preiļu slimnīca” kapitāla daļu izsolē.

_izsoles_noteikumi