Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Paziņojums par Aglonas novada pašvaldības Stratēģijas darbam ar jaunatni 2018.-2022. gadam izstrādi

Saturs atjaunots: 22.12.2017.

Likuma “Par Jaunatni” 5. pants nosaka, ka  pašvaldība, pildot savas funkcijas, veic darbu ar jaunatni, ievērojot jaunatnes politikas pamatprincipus un valsts jaunatnes politikas attīstības plānošanas dokumentus. Pašvaldība plāno darbu ar jaunatni, izstrādājot pašvaldības jaunatnes politikas attīstības plānošanas dokumentus.

2017. gada 27. jūlijā Aglonas novada dome pieņēma lēmumu (protokola Nr.15. §20.) uzsākt  Aglonas  novada stratēģijas darbam ar  jaunatni 2017. – 2024. gadam izstrādi , bet ņemot vērā Izglītības Ministrijas Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta un domes deputātu izteiktus viedokļus, bija nepieciešams Stratēģijas darbības periodu samazināt no 2018. līdz 2022. gadam, samazinot stratēģijas darbības periodu.

Sakarā ar to, tika izstrādāts Darba uzdevums  Aglonas novada pašvaldības Stratēģijas darbam ar jaunatni 2018. – 2022. gadam izstrādei.

Pamatojoties uz likuma “Par Jaunatni” 5.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punktu, Attīstības plānošanas sistēmas likuma 6. panta ceturto daļu, 10.pantu un 02.12.2014. MK noteikumiem Nr.737 “Attīstības plānošanas dokumentu izstrādes un ietekmes izvērtēšanas noteikumi”, Aglonas novada dome 2017. gada 8. novembra sēdē (protokols Nr.23, §1.)  nolēma:

  1.   Uzsākt Aglonas novada pašvaldības Stratēģijas darbam ar jaunatni 2018. – 2022. gadam izstrādi.
  2.   Nozīmēt par atbildīgo amatpersonu pašvaldības Stratēģijas darbam ar jaunatni 2018. – 2022. gadam izstrādei Aglonas novada jauniešu lietu speciālisti, BJBLPC” Strops” vadītāju Māru Ušacku.
  3.  Apstiprināt Aglonas novada pašvaldības Stratēģijas darbam ar jaunatni 2018. – 2022. gadam izstrādes darba uzdevumu. Pielikums Nr.1
  4.  Apstiprināt darba grupu sekojošā sastāvā:  Māra Ušacka – darba grupas vadītāja;  Ineta Valaine – darba grupas locekle;  Liene Baškatova – darba grupas locekle;  Gunta Gulbe-Kalvāne – darba grupas locekle; Marita Grebeža – darba grupas locekle.

 Ar šī lēmuma pieņemšanu spēku zaudē Aglonas novada domes 2017. gada 27. jūlija lēmums “Par Aglonas novada pašvaldības Stratēģijas darbam ar jaunatni 2017. – 2024. gadam izstrādi” (protokols Nr.15. §20.).

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv