Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Paziņojums par Aglonas novada pašvaldības Stratēģijas darbam ar jaunatni 2017.-2024. gadam izstrādi

Saskaņā ar Ministru kabineta rīkojumu Nr.256 “Par Jaunatnes politikas īstenošanas plānu 2016.-2020. gadam” nepieciešams izstrādāt vidēja termiņa plānošanas dokumentu “Aglonas novada stratēģija darbam ar jaunatni 2017.-2020. gadam”.

Likuma “Par Jaunatni” 5. pants nosaka, ka  pašvaldība, pildot savas funkcijas, veic darbu ar jaunatni, ievērojot jaunatnes politikas pamatprincipus un valsts jaunatnes politikas attīstības plānošanas dokumentus. Pašvaldība plāno darbu ar jaunatni, izstrādājot pašvaldības jaunatnes politikas attīstības plānošanas dokumentus.
Pamatojoties uz likuma “Par Jaunatni” 5.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, Attīstības plānošanas sistēmas likuma 6.panta ceturto daļu, 10.pantu un 02.12.2014. MK noteikumiem Nr.737 “Attīstības plānošanas dokumentu izstrādes un ietekmes izvērtēšanas noteikumi”,
Aglonas novada dome 2017. gada 27. jūlija sēdē (protokols Nr.15, 20.§)  nolēma:

  1. Uzsākt  Aglonas  novada stratēģijas darbam ar  jaunatni 2017. – 2024.gadam izstrādi.
  2. Nozīmēt par atbildīgo amatpersonu Aglonas  novada stratēģijas darbam ar  jaunatni 2017. – 2024.gadam izstrādei Aglonas novada jauniešu lietu speciālisti, BJBLPC” Strops” vadītāju Māru Ušacku.
  3. Apstiprināt Aglonas  novada stratēģijas darbam ar  jaunatni 2017. – 2024.gadam izstrādes darba uzdevumu.
  4. Apstiprināt darba grupu sekojošā sastāvā:

1. Māra Ušacka – darba grupas vadītāja;
2. Ineta Valaine – darba grupas locekle;
3. Liene Baškatova – darba grupas locekle;
4. Gunta Gulbe-Kalvāne – darba grupas locekle;
5. Marita Grebeža – darba grupas locekle.

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv