Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Paziņojums par Aglonas novada teritorijas plānojuma 1.redakcijas sabiedrisko apspriešanu

Saskaņā ar 27.07.2012. Aglonas novada domes lēmumu (sēdes protokols Nr.10, 5§) sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai nodota  Aglonas novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam 1.redakcija.

Aglonas novada teritorijas plānojuma  1. redakcijas sabiedriskās apspriešanas termiņš  noteikts no 10.08.2012.– 10.10.2012.

Sabiedriskās apspriešanas laikā ar spēkā esošo teritorijas plānojumu,  Aglonas novada attīstības programmu 2012.-2024. gadam un teritorijas plānojuma 1. redakciju var iepazīties Priežmalē, Ilzes ielā 19; Šķeļtovā, Daugavpils ielā 7; Grāveros, Ezeru ielā 21; Aglonā, Somersetas ielā 34., mājas lapā www.aglona.lv .

Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes notiks:

  • 24.08.2012. plkst.10.00  Priežmalē, Ilzes ielā 19 ,
  • 24.08.2012 plkst.12.30 Šķeļtovā, Daugavpils ielā 7,
  • 30.08.2012. plkst.15.00 Grāveros, Ezeru ielā 21,
  • 30.08.2012 plkst.17.00 Aglonā, Somersetas ielā 34.

 

Rakstiskus iebildumus un priekšlikumus par teritorijas plānojuma 1. redakciju var  iesniegt līdz 10.10.2012., norādot: fiziskās personas vārdu, uzvārdu, dzīves vietas adresi; juridiskās personas – reģistrācijas nr., reģistrācijas un darbības vietas adresi, Aglonas novada domē, Somersetas ielā 34, Aglonā, Aglonas novads,  LV 5304, vai elektroniski pa e-pastu genovefa.miglane@aglona.lv vai padome@aglona.lv. Par teritorijas plānojumu atbildīgā amatpersona Igors Reščenko, t. 65324573.

Projekts nr.1DP/1.53.2.0/10/ APIA/VRAA/085″ Aglonas novada pašvaldības attīstības plānošanas projekta kapacitātes paaugstināšana un novada attīstības plānošanas dokumentu izstrāde”