Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Paziņojums par Aglonas novada teritorijas plānojuma 2012. – 2024. gadam pilnveidotās redakcijas sabiedrisko apspriešanu

Saskaņā ar 27.03.2013. Aglonas novada domes lēmumu (protokols Nr. 5,7§) tiek nodota Aglonas novada teritorijas plānojuma 2012.-2024. gadam pilnveidotā redakcija.

Sabiedriskās apspriešanas termiņš  noteikts no 2013. gada 04. aprīļa līdz 2013. gada  25.aprīlim.

Sabiedriskās apspriešanas laikā ar spēkā esošo teritorijas plānojumu, Aglonas novada attīstības programmu 2012.-2018. gadam un teritorijas plānojuma pilnveidoto redakciju var iepazīties Priežmalē, Ilzes ielā 19; Šķeļtovā, Daugavpils ielā 7; Grāveros, Ezeru ielā 21; Aglonā, Somersetas ielā 34., mājas lapā www.aglona.lv , “Novada dome – Teritorijas plānojums”.

 

Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes notiks :

19.04.2013. plkst.10.00 Šķeļtovā, Daugavpils ielā 7,

19.04.2013.  plkst.12.30 Grāveros, Ezeru ielā 21,

19.04.2013. plkst.15.00 Priežmalē, Ilzes ielā 19,

19.04.2013.  plkst.16.30 Aglonā, Somersetas ielā 34.

 

Rakstiskus iebildumus un priekšlikumus par teritorijas plānojuma pilnveidoto redakciju var  iesniegt līdz 2013.gada 25. aprīlim, norādot: fiziskās personas vārdu, uzvārdu, dzīves vietas adresi; juridiskās personas – reģistrācijas nr., reģistrācijas un darbības vietas adresi, Aglonas novada domē, Somersetas ielā 34, Aglonā, Aglonas novads,  LV 5304, vai elektroniski pa e-pastu genovefa.miglane@aglona..lv  vai padome@aglona.lv . Par teritorijas plānojumu atbildīgā amatpersona Igors Reščenko, t. 65324573 .

 

Projekts nr.1DP/1.53.2.0/10/ APIA/VRAA/085

“Aglonas novada pašvaldības attīstības plānošanas projekta kapacitātes paaugstināšana un novada attīstības plānošanas dokumentu izstrāde”.