Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Paziņojums par Aglonas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025. gadam galīgās redakcijas apstiprināšanuSaskaņā ar Aglonas novada domes 2013. gada 30. jūlija lēmumu Nr.14.§11. apstiprināta „Aglonas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025. gadam galīgā redakcija”. Aglonas novada teritorijas plānojuma 2013. -2025. gadam galīgā redakcija sabiedrībai publiskota pašvaldības mājas lapā www.aglona.lv sadaļā Novada dome – teritorijas plānojums, kā arī tā ir pieejama Aglonas novada domes Attīstības un plānošanas nodaļā ar 2013. gada 06. augustu līdz 27. augustam.

Laika posmā no 2011. gada līdz 2013. gadam Aglonas novada teritorijas plānojumu 2013.-2025. gadam izstrādāja SIA „Ķemers Business and Law Company” sadarbībā ar Aglonas novada domi. Pamatojoties uz Aglonas novada domes un Valsts reģionālās attīstības aģentūru savstarpēji noslēgto 2010. gada 07. decembrī vienošanos par projektu Nr. 1DP/ 1.5.2.0/10/APIA/VRAA/085 „Aglonas novada teritorijas attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” realizāciju, 2011. gadā ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu tika uzsākta visai Aglonas novada teritorijai Attīstības programmas un Teritorijas plānojuma izstrāde.

Teritorijas plānojums ir nozīmīgākais pašvaldības plānošanas un pārvaldības instruments, kas definē teritorijas izmantošanas nosacījumus un veido tās turpmākās attīstības ietvaru turpmākajiem 12 gadiem.

Pēc teritorijas plānojuma apstiprināšanas Aglonas novada domē tiks noteikta Teritorijas plānojuma Grafiskā daļa, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kas darbosies kā pašvaldības saistošie noteikumi. Savukārt Plānojuma sadaļas Paskaidrojumu raksts un pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi kalpos kā informatīvs un paskaidrojošs dokuments Aglonas novada pašvaldības darbā.

Informāciju sagatavoja un iesniedza
Genovefa Miglāne
Aglonas novada dome
Attīstības un plānošanas nodaļa
Teritorijas plānotāja
T: 65324474
e-pasts: genovefa.miglane@aglona.lv