Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Paziņojums par izsoli

 Aglonas novada dome rīko kustamā īpašuma atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli:

Izsole notiks Aglonas novada domes administratīvajā ēkā: Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads, LV-5304

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, nodrošinājuma nauda jāiemaksā Aglonas novada domes kasē vai Aglonas novada domes kontā Nr. LV47UNLA0026000130122 , SEB banka, kods UNLALV2X.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un saņemt Aglonas novada domē katru darba dienu no 2015. gada 31. jūlija līdz 2015. gada 19. augustam vai elektroniski Aglonas novada mājas lapā www.aglona.lv

Izsoles noteikumi mercedes-1

Pieteikšanās izsolei līdz 2015.gada 19.augustam plkst.17.00

Izsolāmo kustamo mantu var apskatīt, laiku saskaņojot ar Daini Zukulu, mob. Tālr.29120631.