Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Paziņojums par izsoli

Aglonas novada pašvaldība pārdod par brīvu cenu kustamo mantu – automašīnu TOYOTA PREVIA – valsts reģistrācijas Nr. GA 519. Pārdošanas cena 512,00- EUR (pieci simti divpadsmit eiro, 00 centi).

Ja piecu darba dienu laikā pēc minēta sludinājuma publicēšanas piesakās vairāki pircēji, rīkojama izsole „Publiskās personas mantas atsavināšanas likumā” noteiktajā kārtībā un izsole notiks Aglonas novada domes administratīvajā ēkā : Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads, 2017. gada 14. martā plkst. 10.00.

Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli.

Izsoles solis – EUR 50,00 (piecdesmit euro 00 centi). EUR 51,20 (piecdesmit viens eiro 20 centi)  jāieskaita Aglonas novada domes kontā, reģ. Nr. 90000065754, SEB banka, kods UNLALV2X, konts Nr. LV47UNLA0026000130122. Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta norādītajā bankas kontā vai iemaksāta Aglonas novada domes kasē.

Reģistrācijas nauda – EUR 10 (desmit eiro, 00 centi) jāieskaita Aglonas novada domes kontā Nr. LV47UNLA0026000130122 , SEB banka, kods UNLALV2X vai jāiemaksā Aglonas novada domes kasē.

NOTEIKUMI

PIETEIKUMS