Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Paziņojums par kustamā īpašuma – vieglās automašīnas VAZ 21213 NIVA atkārtotu izsoli

Saturs atjaunots: 1.12.2014.


1. Izsole notiks Aglonas novada domes administratīvajā ēkā : Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads, 2014.gada 16.decembrī plkst. 10.40.

2. Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli.

3. Kustamās mantas – vieglās automašīnas VAZ 21213 NIVA sākumcena ir EUR 544,00 (pieci simti četrdesmit četri euro, 00 centi), kas ir arī izsoles sākumcena. Visa nosolītā kustamā īpašuma cena tiek samaksāta euro.

4. Izsoles solis – EUR 50,00 (piecdesmit euro 00 centi). EUR 54,40 (piecdesmit četri euro 40 centi) jāieskaita Aglonas novada domes kontā, reģ. Nr. 90000065754, SEB banka, kods UNLALV2X, konts Nr. LV47UNLA0026000130122. Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta norādītajā bankas kontā vai iemaksāta Aglonas novada domes kasē.

5. Reģistrācijas nauda – EUR 10 (desmit euro 00 centi) jāieskaita Aglonas novada domes kontā Nr. LV47UNLA0026000130122 , SEB banka, kods UNLALV2X vai jāiemaksā Aglonas novada domes kasē.

6. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un saņemt Aglonas novada domē Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novadā no 2014.gada 01.decembra līdz 2014.gada 15.decembrim darba dienās no plkst. 8.30 – 12. 30 un no plkst. 13.00- 17. 00. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties arī elektroniski Aglonas novada mājas lapā www.aglona.lv. Paziņojums par izsoli izliekams Aglonas novada domes telpā pie informācijas stenda.

7. Sludinājums par kustamā īpašuma izsoli publicējams informatīvā izdevuma „Aglonas novada Vēstis” .

8. Izsolāmo kustamo mantu var apskatīt, laiku saskaņojot ar Daini Zukulu, mob. tālr.29120631, pēc adreses Cirīša iela 1b, Aglona, Aglonas novads.

Izsoles noteikumi VAZ Niva atkartota