Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Paziņojums par kustamā īpašuma izsoli

Aglonas novada dome rīko pašvaldības kustamās mantas – vieglās automašīnas UAZ 3303 izsoli

  1. Izsole notiks Aglonas novada domes administratīvajā ēkā : Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads,  2014.gada  20. novembrī plkst. 10.30.
  2. Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli.
  3. Kustamās mantas –  vieglās automašīnas UAZ 3303 nosacītā cena ir EUR 420,00 (četri simti divdesmit euro, 00 centi), kas ir arī izsoles sākumcena. Visa nosolītā kustamā īpašuma cena tiek samaksāta euro.
  4. Izsoles solis – EUR 40,00 (četrdesmit euro 00 centi). EUR 42,00 (četrdesmit divi euro 00 centi)   jāieskaita Aglonas novada domes kontā,  reģ. Nr. 90000065754,  SEB banka, kods UNLALV2X, konts  Nr. LV47UNLA0026000130122.  Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta norādītajā bankas kontā vai iemaksāta Aglonas novada domes kasē.
  5. Reģistrācijas nauda – EUR 10 (desmit euro 00 centi) jāieskaita Aglonas novada domes kontā Nr. LV47UNLA0026000130122 , SEB banka, kods UNLALV2X vai jāiemaksā Aglonas novada domes kasē.
  6. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un saņemt Aglonas novada domē Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novadā  no 2014.gada 03.novembra līdz 2014.gada 19. novembrim darba dienās no plkst. 8.30 – 12. 30  un no plkst. 13.00- 17. 00. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties arī elektroniski Aglonas novada mājas lapā www.aglona.lv. Paziņojums par izsoli izliekams Aglonas novada domes telpā pie informācijas stenda.
  7. Sludinājums par kustamā īpašuma izsoli publicējams informatīvā izdevuma „Aglonas novada Vēstis” .
  8. Izsolāmo kustamo mantu var apskatīt, laiku saskaņojot ar Daini Zukulu, mob. tālr.29120631, pēc adreses Priežmale, Kastuļinas pagasts, Aglonas novads.

Izsoles noteikumi_UAZ