Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Paziņojums par kustamās mantas atsavināšanu

Aglonas novada pašvaldība pārdod par brīvu cenu kustamo mantu:

1. vieglā automašīna AUDI 100, reģistrācijas Nr. DL 2084; pārdošanas cena 160,00 EUR (viens simts sešdesmit eiro 00 centi).  Izsole notiks 18. maijā plkst. 14.00.

2.autobuss  Mercedes Benz 310, reģistrācijas Nr. EP 3303; pārdošanas cena 600,00 EUR (seši simti  eiro 00 centi). Izsole notiks 18. maijā plkst. 14.30.

Ja piecu darba dienu laikā pēc minēta sludinājuma publicēšanas piesakās vairāki pircēji, rīkojama izsole „Publiskās personas mantas atsavināšanas likumā” noteiktajā kārtībā.

Izsole notiks: Aglonas novada domes administratīvajā ēkā: Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads, LV-5304. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, nodrošinājuma nauda jāieskaita Aglonas novada domes kontā,  reģ. Nr. 90000065754,  SEB banka, kods UNLALV2X, konts  Nr. LV47UNLA0026000130122.  Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un saņemt Aglonas novada domē Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novadā  no 2016.gada 30. aprīļa līdz 2016.gada 17. maijam darba dienās no plkst. 8.30 – 12. 30  un no plkst. 13.00- 17. 00. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties arī elektroniski Aglonas novada mājas lapā www.aglona.lv.

Pieteikšanās izsolei līdz 17.05.2016. plkst. 17.00. Izsolāmo kustamo mantu var apskatīt, laiku saskaņojot ar Daini Zukulu, mob. tālr. 29120631.

Pielikumi:

pieteikums_AUDI 100

NOTEIKUMI_ AUDI 100 atkartota

pieteikums_Mercedes Benz 310

NOTEIKUMI_Mercedes 310 atkartota