Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Paziņojums par kustamās mantas atsavināšanu

Aglonas novada pašvaldība pārdod par brīvu cenu kustamo mantu – vieglo automašīnu Mitsubishi Space Star.
Automašīnas reģ. Nr. EF 9387. Pārdošanas cena 250,00 EUR (divi simti piecdesmit eiro 00 centi).
Ja piecu darba dienu laikā pēc minēta sludinājuma publicēšanas piesakās vairāki pircēji, rīkojama izsole „Publiskās personas mantas atsavināšanas likumā” noteiktajā kārtībā.
Izsole notiks Aglonas novada domes administratīvajā ēkā: Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads, 2015.gada 13.oktobrī plkst. 11.00.
Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli.
Kustamās mantas – vieglās automašīnas MITSUBISHI SPACE STAR nosacītā cena ir  250,00 EUR  (divi simti piecdesmit eiro 00 centi), kas ir arī izsoles sākumcena.
Izsoles solis – 25,00  EUR (divdesmit pieci eiro 00 centi).  25,00 EUR  (divdesmit pieci eiro 00 centi) jāieskaita Aglonas novada domes kontā vai kasē, reģ. Nr. 90000065754, SEB banka, kods UNLALV2X, konts Nr. LV47UNLA0026000130122. Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta norādītajā bankas kontā vai iemaksāta Aglonas novada domes kasē. Reģistrācijas nauda –  10 EUR (desmit eiro 00 centi) jāieskaita Aglonas novada domes kontā vai jāiemaksā Aglonas novada domes kasē.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un saņemt Aglonas novada domē Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novadā no 2015.gada 30.septembra līdz 2015.gada 12.oktobrim darba dienās no plkst. 8.00 – 12. 30 un no plkst. 13.00- 17. 00. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties arī elektroniski Aglonas novada mājas lapā. www.aglona.lv.
Izsoles noteikumi MITSUBISHI
Pieteikums a-m iegadei