Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Paziņojums par lokālplānojuma apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu

Paziņojums par lokālplānojuma apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu. 2020. gada 6. novembra sēdē Aglonas novada dome nolēma:

  1. Apstiprināt lokālplānojumu nekustamajā īpašumā “Mežlīči” Aglonas pagastā, Aglonas novadā, kas groza Aglonas novada teritorijas plānojumu, zemes vienības kadastra apzīmējums 76420040509.
  2. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 2020_15 “Grozījumi Aglonas novada domes 2013. gada 28. augusta saistošajos noteikumos Nr. 10 “Aglonas novada Teritorijas plānojuma 2013.-2025. gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa”” saskaņā ar pielikumu (teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, paskaidrojuma raksts un grafiskā daļa).

Ar apstiprinātā lokālplānojuma materiāliem var iepazīties portālā ĢeoLatvija.lv https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_17470, pašvaldības interneta vietnes  www.aglona.lv sadaļā „Attīstības plānošana”/”Teritorijas plānojums”, kā arī darba dienās Aglonas novada domē, 1. stāvā, Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (Somersētas iela 34, Aglona, Aglonas pagasts).

Izraksts_LP_Mezlici

Informāciju iesniedza: Lāsma Strole-Krasovska, Aglonas novada domes Teritorijas plānotāja, projektu vadītāja

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv