Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Klucīši” izsoli

Aglonas novada pašvaldība izsludina atkārtotu, atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam “Klucīši”, 6,17 ha kopplatībā, kadastra Nr. 6070 007 0198, Kastuļinas pagasts, Aglonas novads.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Aglonas novada domē, Somersētas ielā 34, Aglonā, Aglonas nov., un pašvaldības portālā www.aglona.lv. Īpašums apskatāms darbdienās līdz 09.09.2020., iepriekš piezvanot pa tālruni 65324573. Izsole notiks Aglonas novada domē, Somersētas ielā 34, Aglonā, Aglonas novadā, 2020. gada 9. septembrī, plkst. 13.00. Reģistrēšanās izsolei novada domes lietvedībā noteikta līdz 08.09.2020. plkst. 17.00. Izsoles sākumcena – 6200,00 EUR, izsoles solis – 200,00 EUR. Reģistrācijas maksa – 20,00 EUR, nodrošinājuma nauda – 620,00 EUR, kas jāieskaita Aglonas novada domes, nodokļu maksātāja Nr.90000065754, kontā LV47UNLA0026000130122.

 Izsoles noteikumi_ Klucīši

Informāciju iesniedza: Ainārs Streļčs, Aglonas novada domes Zemes lietu speciālists

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv