Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Vardulēni” izsoli

Aglonas novada pašvaldība izsludina atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam “Vardulēni”, 1,9 ha kopplatībā, kadastra Nr.7642 009 0086, Aglonas pagasts, Aglonas novads.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Aglonas novada domē, Somersetas ielā 34, Aglonā, Aglonas nov., un pašvaldības portālā www.aglona.lv. Īpašums apskatāms darbdienās līdz 11.08.2020., iepriekš piezvanot pa tālruni 65324573. Izsole notiks Aglonas novada domē, Somersetas ielā 34, Aglonā, Aglonas novadā, 2020. gada 11. augustā, plkst. 10.00. Reģistrēšanās izsolei novada domes lietvedībā noteikta līdz 10.08.2020. plkst. 17.00. Izsoles sākumcena – 5060,00 EUR, izsoles solis – 100,00 EUR. Reģistrācijas maksa – 20,00 EUR, nodrošinājuma nauda – 506,00 EUR, kas jāieskaita Aglonas novada domes, nodokļu maksātāja Nr.90000065754, kontā LV47UNLA0026000130122.

Izsoles noteikumi_ Vardulēni

Informāciju iesniedza: Ainārs Streļčs, Aglonas novada domes Zemes lietu speciālists

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv