Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Paziņojums par sabiedrības līdzdalības iespējām Aglonas novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam izstrādes procesā

Saskaņā ar Aglonas novada domes 29.03.2018. lēmumu (prot. Nr. 9, 7.§) “Par Aglonas novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam izstrādes uzsākšanu” ir uzsākta Aglonas novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam izstrāde, apstiprināts darba uzdevums, izpildes termiņi un vadības/darba grupas sastāvs.


Attīstības programma ir vidēja termiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas vidēja termiņa prioritātes un pasākumu kopums vietējās pašvaldības attīstības stratēģijā izvirzīto ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu īstenošanai.

Attīstības plānošanas dokuments tiek izstrādāts laika posmā no 29.03.2018. līdz 30.04.2019.
Sabiedrības pārstāvji varēs līdzdarboties attīstības programmas izstrādē:
- Aizpildot iedzīvotāju aptaujas anketas (2018. g. jūnijs – jūlijs).
- Piedaloties tematiskajās darba grupās (plānotais laiks: 2018. g. septembris).
- Piedaloties publiskajā apspriešanā (plānotais laiks: 2018. gada novembris – decembris).
- Piedaloties publiskās apspriešanas sanāksmēs (plānotais laiks: 2018. gada decembris).

Lai izstrādes procesā iesaistītu nozares speciālistus un sabiedrību, Aglonas novada dome aicina novada iedzīvotājus, uzņēmējus, nevalstiskās organizācijas un citus interesentus pieteikties līdzdalībai programmas izstrādē šādās tematiskajās darba grupās:
1. Izglītība, kultūra, sports (plānotais laiks: 2018. g. 5. septembris)
2. Sociālie pakalpojumi un veselības aprūpe, senioru politika (plānotais laiks: 2018. g. 5. septembris)
3. Uzņēmējdarbības vide un tūrisms (plānotais laiks: 2018. g. 6. septembris)
4. Transports, inženiertīkli, labiekārtojums un vides aizsardzība (plānotais laiks: 2018. g. 6. septembris)
5. Pārvalde un sadarbība (plānotais laiks: 2018. g. 7. septembris)

Lūdzam pieteikties līdzdalībai tematiskajās darba grupās līdz 31.08.2018., norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruni un e-pastu) un vēlamo līdzdalības grupu, elektroniski sūtot informāciju uz e-pastu: lasma.strole@aglona.lv vai rakstiski, adresējot to Aglonas novada domei, Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads, LV-5304.
Attīstības programmas izstrādes laikā aktuālā informācija par sabiedrības līdzdalības iespējām būs pieejama pašvaldības mājaslapas www.aglona.lv sadaļā Novada Dome/Attīstības plānošana/Sabiedrības līdzdalība.
Par attīstības programmas izstrādi atbildīgā persona ir Aglonas novada domes teritorijas plānošanas speciāliste Lāsma Strole – Krasovska; mob. tālr. 29210088; e-pasts: lasma.strole@aglona.lv.

Aicinām ikvienu līdzdarboties Aglonas novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam izstrādē!

 

Informāciju iesniedza: Lāsma Strole – Krasovska, Aglonas novada domes teritorijas plānošanas speciāliste

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv