Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Paziņojums par teritorijas plānojuma uzsākšanu Aglonas novadā

Saturs atjaunots: 20.02.2012.

esf_ieguld_eskarogs_600x109

Aglonas novada dome 2011. gada 22. jūnijā pieņēma lēmumu (protokols Nr. 14, 10.§) par Aglonas novada teritorijas plānojuma 2012.-2024. gadam izstrādes uzsākšanu. Par  teritorijas plānojuma izstrādes atbildīgo apstiprināts Aglonas novada domes priekšsēdētājs Igors Reščenko, tel. 65324573, igors.rescenko@aglona.lv. Sabiedriskās apspriešanas organizēšana  un atzinumu pieprasīšana  notiks 2012. gada maijā un  jūnijā. Teritorijas plānojumu plānots izstrādāt līdz 2012. gada 30. decembrim.

Par turpmākajiem ar teritorijas plānojuma izstrādi saistītiem pasākumiem informācija tiks ievietota Aglonas novada mājas lapā www.aglona.lv vai izdevumā „Aglonas novada vēstis”.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus Aglonas novada teritorijas plānojuma izstrādei iesniegt Aglonas novada domei (kancelejas nodaļā) līdz 2012. gada 5. janvārim Somersetas ielā 34, Aglonā, LV-5304  vai sūtīt uz e-pastu ineta.valaine@aglona.lv.

Savukārt, ja vēlaties mainīt zemes lietošanas mērķi, lūdzam aizpildīt šādu veidlapu -

TP_Aglonas novada dome_iesniegums

Teritorijas plānojums tiks izstrādāts Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/085/010 „Aglonas novada teritorijas attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” īstenošanas ietvaros.