Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Paziņojums pašvaldības zemju nomniekiem

Saturs atjaunots: 22.03.2019.

No 2018. gada 1. jūlija stājās spēkā jauni Ministru kabineta noteikumi Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” (turpmāk Noteikumi), kas nosaka jaunu kārtību pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu iznomāšanā, jaunu nomas maksas aprēķināšanas kārtību un citus nosacījumus.


Ar Aglonas novada domes 28.12.2018. sēdes lēmumu ir apstiprināts sekojošs Aglonas novada pašvaldības zemes nomas un zemes apbūves tiesību maksas cenrādis:

Zemes izmantošanas veids

Nomas maksas aprēķins

Nomas maksa, EUR (bez PVN)

Lauksaimniecības zeme EUR par 1 ha gadā

28,00

Zeme zem ūdeņiem (ezeri) EUR par 1 ha gadā

11,00

Apbūves zeme ārpus ciematiem EUR par 1 kv.m. gadā

0,005

Apbūves zeme ciematos (Aglona, Jaunaglona, Priežmale, Grāveri, Šķeltova) EUR par 1 kv.m. gadā

0,02

Zeme īslaicīgai iznomāšanai ciematos (tirdzniecības vietas, laukumi būvmateriālu pagaidu uzglabāšanai, u.c.) EUR par 1 kv.m. dienā

0,5

Zeme reklāmas objekta (izkārtnes u.c.) izvietošanai ciematos EUR par 1 kv.m. mēnesī

0,08

Zeme reklāmas objekta (izkārtnes u.c.) izvietošanai ārpus ciematiem EUR par 1 kv.m. mēnesī

0,01

Zemes nomas maksa apbūvētai zemes vienībai ir 1,5% no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28 EUR gadā. Noteikumi nosaka, ka turpmāk pašvaldība par apbūvētu zemesgabalu būves īpašniekam, tiesiskajam valdītājam, lietotājam varēs nosūtīt zemes nomas maksas rēķinu, neslēdzot zemes nomas līgumu.
Zemes nomas maksa neapbūvētai zemes vienībai nosakāma atbilstoši cenrādim, bet ne mazāk par 28 EUR gadā par zemesgabalu (izņemot zemi personisko palīgsaimniecību vajadzībām un zemes starpgabalus).
Zemes nomas līgumiem, kuri ir noslēgti līdz šo Noteikumu spēkā stāšanās, nomas maksa paliks pēc iepriekšējās kārtības, līdz brīdim, kad zemes nomas līgumam beigsies termiņš. Pagarinot zemes nomas līguma termiņu, tiks piemērota zemes nomas maksa saskaņā ar jaunajiem Noteikumiem. Neskaidrību gadījumā griezties pie novada zemes lietu speciālista Aināra Streļča, tālr. Nr. 65324570 vai 29166259.

Informāciju iesniedza: Ainārs Streļčs, pašvaldības zemes lietu speciālists

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv

 

 • Meklēt lapā

 • Sadaļas

 • Tematiskās ziņas

 • Jaunākie raksti

 • Jaunākais forumā

 • Rakstu arhīvs

 • Baneri

  Latvijas Republikas Saeima

  Latvijas Republikas Prezidents

  Latvijas Republikas Ministru kabinets

  LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS

  ziņo KNAB

  Eiropas Savienibas

  LV.lv

  Eiropas Regionalas attistibas fonds (ERAF)

  Eiropas Socialais fonds (ESF)

  Latvija, e-latvija, celvedis

  Valsts regionalas attistibas departaments

  Eiropas Savienibas strukturfondi

  Eiropas Lauksaimniecibas fonds lauku attistibai (ELFLA)

  Klimata parmainu finansu instruments

  Lauku atbalsta dienests

  EKOTUR

  LMT Latvijai

  E-veselība

  Bērnu tiesības

  Altum

  NVA vakanču portāls

  Kraslavas mezsaimnieku apvieniba

  Kaimiņu ceļš

  Elektrības piedāvājums

  Latgale biznesam

  LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS