Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Pēc pieredzes pie “Skype” izgudrotājiem

Saturs atjaunots: 20.02.2012.

Aglonas novadā  tiek īstenots projekts „Publisko elektronisko pakalpojumu pieejamības kvalitātes paaugstināšana Aglonas novadā”,  tā mērķis ir veicināt efektīvu un sabiedrības vajadzībām atbilstošu publiskās pārvaldes pakalpojumu sniegšanu elektronisko pakalpojumu jomā. Projekta ietvaros martā tika rīkots  pieredzes apmaiņas brauciens uz Igauniju, kas  bija paredzēts, kā viena no projekta aktivitātēm. Igaunijas Harju apriņķi ieteica apmeklēt Igaunijas vēstniecība Latvijā. Igaunija ir „Skype” izgudrotājvalsts, parlamenta vēlēšanas notiek elektroniski, valsts un pašvaldības līmenī praktiski netiek lietota papīra dokumentācija, likums reglamentē, ka valsts iestādēs  notiek tikai elektroniskā dokumentācijas aprite.

Doties pieredzes apmaiņas braucienā tika piedāvāts visām novada pārvaldēm, iestādēm  un skolām. Galvenais kritērijs dalībnieku atlasei – darbinieki no novada domes, pagastu pārvaldēm un citām institūcijām, kuri jau darbojas vai darbosies ar dokumentu vadības sistēmu „Namejs”. Brauciena mērķis bija iepazīties ar Igaunijas pašvaldības  pieredzi un labas prakses piemēriem e-pakalpojumu jomā.

Darba kārtībā projekta mērķgrupa tikās ar apriņķa vadības pārstāvjiem un darbiniekiem Kadi – Ann Simmerman – sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru speciālisti un Ahto Pahk – IKT speciālistu. Tika demonstrēta  prezentācija „E- risinājumi  HARJU apriņķī, dokumentu vadības sistēmas,  e – pakalpojumu aspekti un pieredze Igaunijas pašvaldībā” , kas iepazīstināja ar  e – pakalpojumu pieejamības ieviešanu, efektīvas pārvaldes principiem, izmantojot IT tehnoloģijas, elektronisko dokumentu aprites sistēmas „Juniper” /Aglonā tiek ieviesta līdzīga  sistēma „Namejs”/ izmantošanas iespējām un daudzkanālu pieeju pašvaldības sasniedzamībā, kā arī  tika sniegta informācija par Igauniju, esošo situāciju valsts pārvaldē, apriņķa darbu. Mērķgrupa un projekta vadības grupa tika informēta par Igaunijas Republikas likumdošanu – par sabiedrisko informāciju, personas datu aizsardzību, informācijas sniegšanu. Projekta vadības grupa tikās ar Harju apriņķa IT speciālistiem, lai noskaidrot,  kā efektīvāk ieviest e-pakalpojumus Aglonas novadā.

Pieredzes apmaiņas brauciens uz Igauniju veicināja pašvaldības darbinieku ieinteresētību un kapacitātes stiprināšanu IKT jomā, par ko liecina arī veiktās aptaujas. Tiks uzlabota arī darba vide, veidojot kvalitatīvāku elektronisko saziņu.

Izdarīti secinājumi:

  • Latvijā vēl nav pilnībā sakārtota likumdošana, kas regulē e-pārvaldes jomu;
  • Jānovērš šķēršļi valsts pārvaldes darbinieku piekļuvei sociālajiem medijiem, nodrošinot tiešas un nepastarpinātas komunikācijas iespējas  pārvaldes un iedzīvotāju starpā, izstrādāt vadlīnijas internetā pieejamo un attīstīto sociālo platformu izmantošanai valsts pārvaldes iestāžu darbā, veicinot plašāku sociālo platformu izmantošanu valsts pārvaldes komunikācijā ar sabiedrību;
  • Aglonas novadam jāturpina uzsāktais darbs e-pārvaldes un pakalpojumu jomā, uzlabojot  un ieviešot inovatīvos risinājumus, progresīvās metodes IKT jomā.

Projekta gaitā  Aglonas novadā notiek pakāpeniska vadības sitēmas „Namejs” ieviešana. Domes priekšsēdētājam jau ir iespēja uzdot darba uzdevumus sistēmas vidē, bet attiecīgajiem darbiniekiem, kam uzdevums uzdots, veikt to izpildi. Sistēmā tiek ievadīta saņemtā korespondence, aktuālākā informācija, kas darbojas kā pamats turpmākai iekšējo lietvedības dokumentu aprites nodrošināšānai. Apkopotas veidlapas, kas tiks izmantotas e-pakalpojumu ieviešanas procesā. Tika organizētas divas apmācības  pašvaldības  darbiniekiem un skolu lietvežiem, novada iedzīvotājiem vēl paredzētas 32 stundu apmācības par e-pakalpojumiem. Projekta noslēgumā tiks izdoti informatīvie bukleti.