Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos

Saturs atjaunots: 20.02.2012.

Decembris ir laiks, kad sveces Adventes vainagā aizsāk runāt, kad gaidām Ziemassvētkus. Tas ir laiks, kad līdz ar sveču ziediem mūsu dvēselēs plaukst gaišs prieks.

Aglonas novada dome izsludina pieteikšanos uz stipendiju vai mērķstipendiju Aglonas novada pedagogiem Eiropas Sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5. apakšaktivitātes „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” Nr. 2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001 ietvaros aktivitātēs:

  1. Atbalsts pedagogam zināšanu un prasmju pilnveidē, lai veicinātu profesionālo un sektorālo mobilitāti, tai skaitā attīstītu uzņēmējdarbības prasmes un uzsāktu komercdarbību vai pašnodarbinātību (stipendiju piešķir pedagogam, kuram ir ne vairāk kā 12 kontaktstundas nedēļā visās izglītības iestādēs, kurās strādā, ar nosacījumu, ka pedagogs nestrādā citā darba vietā ārpus izglītības iestādēm)
  2. Atbalsts pedagoga darbam izglītības iestādē nepieciešamajai pārkvalifikācijai (stipendiju piešķir, pamatojoties uz izglītības iestādes vadītāja apliecinājumu, ka pedagogam nepieciešama pārkvalifikācija izglītības programmas realizēšanai)
  3. Pedagogu novērtēšanas sistēmas ieviešana un tālāka attīstība, veicinot izglītības iestādē strādājošo pedagogu profesionālās karjeras attīstību, efektīvu pedagoga profesionālās pilnveides praksi, kā arī nodrošinot nepieciešamās zināšanas, prasmes un pieredzi novērtēšanas sistēmas ieviešanai un izglītības kvalitātes paaugstināšanai (mērķstipendiju piešķir pedagogam, kurš īsteno izglītības programmu un kuram ir 6 un vairāk kontaktstundas nedēļā)

Iesniedzamie dokumenti:

visiem- pretendenta iesniegums, CV, pases kopija, diploma kopija. Iesniedzamiem dokumentiem jābūt datorsalikumā.

Papildus:

1)      1.aktivitātes pretendentiem- izglītības iestādes vadītāja apliecinājums par kontaktstundām, izziņa no mācību iestādes.

2)      2. aktivitātes pretendentiem- izglītības iestādes vadītāja apliecinājums par nepieciešamību pārkvalificēties vai apgūt papildus prasmes un izziņa no augstskolas.

3)      3. aktivitātes pretendentiem- izglītības iestādes vadītāja apliecinājums par kontaktstundām. Apliecinājums par pedagoga ieguldījumu izglītības kvalitātes attīstībā pēdējos 3 gados.

Pieteikšanās laiks: no 2010. gada 13.decembra plkst. 15.00 līdz 28.decembra plkst. 15.00

Pieteikšanās vieta: Aglonas vidusskolas lietvedībā, Daugavpils ielā 6, Aglona

Plānotais atbalstāmo pedagogu skaits: 1.aktivitāte-2 pedagogi, 2.aktivitāte- 2 pedagogi, 3.aktivitāte- 8 pedagogi

Projektā atbalstu nevar saņemt pedagogs, kurš jau saņem līdzvērtīgu atbalstu citās Eiropas Sociālā fonda aktivitātēs mērķstipendiju vai apmācību veidā, lai uzsāktu komercdarbību vai pašnodarbinātību vai iegūtu kvalifikāciju citā specialitātē.

Pedagogs aktivitātes ietvaros vienlaicīgi var pretendēt tikai uz vienu atbalsta veidu.

Finansējuma saņemšanas kārtību nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr. 998 „Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5. apakšaktivitāti „Pedagogu konkurētspējas veicināšanas izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos ” ”.

iesniegums_skolotajiem

Papildu informācija pie projekta vadītājas I.Putānes tel.29610253