Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Pedagogu pieredze

Aglonas bērnu brīvā laika pavadīšanas centrā no 3.marta līdz 11.martam notika novada pedagogu metodisko izstrādņu skates 1. kārta. Skatei tika iesniegti 37 darbi – 15 darbi no Aglonas vidusskolas, 8 darbi no Aglonas pirmsskolas izglītības iestādes, 5 darbi no Aglonas internātvidusskolas, 5 darbi no Priežmalas pamatskolas, 2 darbi no Aglonas bērnu brīvā laika pavadīšanas centra, 1 darbs no Šķeltovas pamatskolas un 1 darbs no Grāveru pamatskolas.

Darbus vērtēja Aglonas vidusskolas klašu audzinātāju metodiskās komisijas vadītāja Monika Pušņakova, Aglonas internātvidusskolas direktora vietniece ārpusklases darbā Māra Ušacka un Priežmalas pamatskolas direktore Anna Guževa, kur arī dalījās iespaidos par skates norisi: „Metodisko izstrādņu autori apliecināja, ka viņi prot risināt un radoši modelēt aktuālās audzināšanas un interešu izglītības  tēmas, veic pētījumus, piedāvā interesantus risinājumus klases audzinātāja stundām, dalās pieredzē, meklē jaunus akcentus svētku, skolas pasākumu veidošanā, piedāvā inovatītīvās darba metodes, apkopojot, popularizējot savu pieredzi”.

12. martā Aglonas bērnu brīvā laika pavadīšanas centrā notika seminārs metodisko izstrādņu skates dalībniekiem, kā arī skates rezultātu apkopojums. Atzinības rakstus par sagatavotajām metodiskajām izstrādnēm saņēma Monika Pušņakova, Vija Kovaļkova, Rita Ivbule, Valentīna Ondzule, Inga Gribuška, Karina Stivriņa, Māra Ušacka, Velga Puzo, Gaļina Haritonova, Maija Repša, Māra Matisāne, Ligita Kokoriša, Irēna Tula, Jeļena Čaplinska, Maruta Lukaševiča, Valentīna Misāne. No Aglonas novada dalībai Latgales reģiona metodisko izstrādņu skatē tika izvirzīti trīs darbi – Aglonas vidusskolas direktora vietnieces ārpusklases darbā Ritas Ivbules izstrādne „Paliec sveika, sākumskola”, Aglonas vidusskolas sākumskolas skolotājas Vijas Kovaļkovas darbs „ Matemātika dabā” un Priežmalas pamatskolas angļu valodas skolotājas Karinas Stivriņas darbs  „Ārpusklases pasākumi skolēnu radošo spēju attīstīšanai”.

Paldies visiem novada pedagogiem par vēlmi dalīties savā pieredzē, par radošu darbu, par dāvāto iespēju, bagātinot sevi, darīt bagātākus citu!

5.aprīlī Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centrā „ Jaunība” notika metodisko izstrādņu 2. kārtai iesniegto darbu izvērtēšana. Latgales reģiona metodisko izstrādņu skatei tika iesniegti 33 darbi. Priežmalas pamatskolas angļu valodas skolotājas Karinas Stivriņas darbs tika izvirzīts dalībai skates 3. kārtā Rīgā.

Vēlam veiksmi, lepojamies un sakām paldies par uzņēmību, radošo garu, darbotiesgribu!