Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Personas informēšana par datu apstrādi Bāriņtiesā

Personas datu (vārds, uzvārds, personas kods, kontaktinformācija, informācija, ko var sniegt valsts, pašvaldības un tiesībaizsardzības iestādes, kā arī citi dati un informācija, kura atbilstoši normatīvajiem aktiem ir obligāta vai konkrētajā gadījumā nepieciešama bāriņtiesas normatīvajos aktos noteikto funkciju izpildei konkrētā mērķa ietvaros) apstrādes mērķis:

 • iesnieguma izskatīšanai,
 •  uzraudzības un kontroles procesa nodrošināšanai,
 • nepieciešamības gadījumā atbilstošā lēmuma pieņemšanai.

Tiesiskais pamats  personas datu apstrādei: personas iesniegums un tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu izpilde (saskaņā ar Bāriņtiesu likumu, Bērnu tiesību aizsardzības likumu u.c.).
Personas datu saņēmēji:

 • konkrētā administratīvā procesa dalībnieki,
 • lietā pieaicināts tulks,
 •  pēc attiecīgā pieprasījuma tiesībaizsardzības iestādes (policija, prokuratūra, tiesa),
 • Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (lietas pārbaudes veikšana),
 • Tiesībsarga birojs (lietas pārbaudes veikšana),
 • personas un iestādes, kurām tiks nosūtīts pārziņa pieprasījums par informācijas sniegšanu (tiks nodoti tikai tādi dati, kuri nepieciešami informācijas pieprasījuma izpildei),
 •  citas valsts un pašvaldību iestādes, kurām atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam bāriņtiesai ir pienākums paziņot par pieņemtajiem lēmumiem.

Jūsu personas dati tiks glabāti saskaņā ar Arhīvu likuma, Ministru kabineta 2012. gada 6. novembra noteikumu Nr. 748 “Dokumentu un arhīvu pārvaldības noteikumi” un Aglonas novada bāriņtiesas lietu nomenklatūras noteikumiem.

Informējam, ka personai kā datu subjektam ir tiesības:

 • Pieprasīt  piekļūt Jūsu kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem,
 • lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot pamatojumu Jūsu lūgumam,
 • tāpat likumā noteiktajos gadījumos Jums ir tiesības lūgt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu un iebilst pret apstrādi, kā arī iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi uzraudzības iestādē (Datu valsts inspekcijā).

Informāciju iesniedza:  Valentīna Krīvāne, Aglonas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv