Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Pieaugs atkritumu apsaimniekošanas tarifs

Aglonas novada dome 2017. gada 9. janvāra domes sēdē nolēma apstiprināt sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifu, kurš stāsies spēkā 2017. gada 9. februārī.

2016. gada 28. decembrī Aglonas novada domē tika reģistrēts iesniegums (reģ. Nr.2187) no A/S „Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums” par izmaiņām sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu maksā. Saskaņā ar grozījumiem Dabas resursu nodokļa likumā (stājās spēkā 01.01.2017.) tika paaugstināta nodokļa likme par atkritumu apglabāšanu no 12,00 EUR uz 25,00 EUR.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 1.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39.panta pirmo daļu, Dabas resursu nodokļa likuma 4.panta pirmās daļas 3.punktu un likuma 3.pielikumu, Aglonas novada pašvaldības saistošo noteikumu „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Aglonas novada administratīvajā teritorijā” 42. un 43.punktu, domē tika pieņemts lēmums:

 1. Apstiprināt maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Aglonas novada teritorijā EUR 13,81 (trīspadsmit eiro un 81 centi) apmērā par 1m³, kas sastāda:

  • maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, šķirošanas un pārkraušanas infrastruktūras objektu uzturēšanu – EUR 4,75 (četri eiro 75 centi) par 1 m3 bez PVN;
  • sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā – EUR 4,06 (četri eiro un 06 centi), bez PVN maksājuma, par 1m³;
  • dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu Dabas resursu nodokļa likumā noteiktajā apmērā – EUR 5,00 (pieci eiro un 00 centi), bez PVN maksājuma par 1m³.

2. Noteikt, ka ar šī lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē Aglonas novada domes 26.02.2015. lēmums (protokola Nr.4. & 15.) „Par izmaiņām sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu maksā.”

3. Apstiprinātā atkritumu apsaimniekošanas maksa stājas spēkā trīsdesmitajā dienā pēc lēmuma publicēšanas Aglonas novada pašvaldības mājas lapā internetā.

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv