Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Pieredze un e-pakalpojumu pieejamības paaugstināšana Aglonas novadā

Saturs atjaunots: 20.02.2012.

esfsaukliseskarogssabintfonds_588x149

Kopš septembra Aglonas novada dome īsteno Eiropas Sociālā fonda darbības programmas 2007. – 2013.gadam 1.darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” 1.5.1.3.2. apakšaktivitātes “Publisko pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana valsts, reģionālā un vietējā līmenī” Aglonas novada domes apakš projekta „Publisko elektronisko pakalpojumu pieejamības kvalitātes paaugstināšana Aglonas novadā”, kura ietvaros  22.oktobrī  divdesmit Aglonas novada darbinieki no novada domes, pagastu pārvaldēm un citām institūcijām apmeklēja Jēkabpils pilsētas pašvaldību, lai iepazītos ar pašvaldības pieredzi un labas prakses piemēriem  e-pakalpojumu ieviešanā un sniegšanā iedzīvotājiem.

Pieredzes apmaiņas seminārā Aglonas novada pārstāvjus uzrunāja Dainis Līcis – Jēkabpils pilsētas izpilddirektors, Guntars Gogulis – Administratīvā departamenta direktors, Anita Moskovska – Vienas pieturas aģentūras vadītāja, Viktorija Gūtmane – Informātikas nodaļas vadītāja, kura Jēkabpilī ieviesa e-pakalpojumus, Iveta Upmace – VPA Klientu apkalpošanas speciāliste un Edgars Kātiņš – IT speciālists.

Darba kārtībā projekta mērķgrupa apguva pieredzi, diskutēja un papildināja zināšanas e – pakalpojumu pieejamības ieviešanā, par efektīvu pārvaldi, izmantojot IT tehnoloģijas, elektronisko dokumentu aprites sistēmas izmantošanas iespējām un daudzkanālu pieeju pašvaldības sasniedzamībā. Jēkabpils pašvaldības 2004.- 2007.gadā realizētais projekts veicinājis e-pakalpojumu izmantošanu iedzīvotāju un uzņēmēju vidū, paaugstināta iedzīvotāju kompetence informācijas tehnoloģiju jomā, būtiski samazināta papīra plūsma dokumentu aprites sistēmā. Izmantojot e-pakalpojumus ir iespējams nevien sagatavot visus nepieciešamos dokumentus iesniegšanai domē, bet arī tiek veikta pierakstīšanās uz pieņemšanu pie domes deputātiem un vadības. Izveidota Vienas pieturas aģentūra, kurā ir iespējams atrisināt visus ar pašvaldību sasitītos jautājumus,  apmeklētājiem tiek sniegta informācija par domes vadības, struktūrvienību darbību un domē risināmajiem jautājumiem, kā arī par pakļautībā esošajiem uzņēmumiem un iestādēm, publiskām apspriešanām, izsniegt sākotnējo izziņas materiālu, saņemt fizisko un juridisko personu rakstiskos iesniegumus.

Projekta „Publisko elektronisko pakalpojumu pieejamības kvalitātes paaugstināšana Aglonas novadā” mērķis ir veicināt efektīvu un sabiedrības vajadzībām atbilstošu publiskās pārvaldes pakalpojumu sniegšanu elektronisko pakalpojumu jomā Aglonas novadā, rosinot to izmantošanu iedzīvotāju un uzņēmēju vidū, uzlabojot šo pakalpojumu pieejamību un kvalitāti, vienlaicīgi veicinot iedzīvotāju kompetences paaugstināšanu  IT lietošanas jomā.

Projekta realizācijas gaitā tiks izveidota ekspertu grupa aptaujas jautājumu definēšanai elektronisko pakalpojumu saņēmējiem, tiks organizēti semināri un pieredzes apmaiņas pasākumi novada darbiniekiem, tiks uzlabota mājas lapa www.aglona.lv, tiks izstrādāti pašvaldības elektroniskie pakalpojumi, lietvedības dokumentu aprites sistēma un e-dokumentu vadības sistēmas izveidošana, tiks organizētas iedzīvotāju 32h apmācības par e-pakalpojumiem. Tiks izdoti 2000 bukleti „Elektronisko pakalpojumu pieejamība Aglonas novadā”.

Projekta īstenošanas laiks 11 mēneši – 2010.gada 1.septembris – 2011.gada 31.jūlijs.

Projekta kopējās izmaksas 27637.55 LVL.  ESF finansējums 23491.92 LVL jeb 85%, valsts budžeta finansējums – 1036.41 LVL jeb 3.74%, pašvaldības finansējums 3109.22 LVL jeb 11.25%