Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Pieredzes apmaiņas braucieni ir lietderīgi un noderīgi

 

 

„Pieredzi izmantosim darbā, tā ir lietderīga, nepieciešama un paplašina redzesloku,  rodas jaunas idejas,” šādas galvenās atziņas izteiktas aptaujas anketās par pieredzes apmaiņas braucienu uz Aknīstes novada pašvaldību, kas tika organizēta š.g. 25.maijā projekta“Aglonas novada domes kapacitātes stiprināšana projektu īstenošanai”  (Nr. 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/041) ietvaros. Braucienā piedalījās novada domes, pagastu pārvalžu un iestāžu  darbinieki, kuri tikās ar Aknīstes  novada vadību, darbiniekiem,  projektu vadītājiem, iepazinās ar realizētajiem projektiem, dalījās pieredzē, aplūkoja  projektus to  īstenošanas vietās – Aknīstes pilsētā, Asares un Gārsenes pagastos. Dienas gaitā tika diskutēts par abu  novadu  ikdienas darbu, problēmām un risinājumiem projektu realizācijas gaitā.

 

 

 

Aknīstes novada domes zālē tika demonstrētas prezentācijas par ES finansētajiem projektiem, kuri jau realizēti vai pašlaik īstenojas. Sarunās ģenerētas jaunas idejas. Vēlāk notika individuālas konsultācijas starp noteikto jomu speciālistiem. Tikšanas laikā raisījās diskusijas par projektu īstenošanas rezultātiem,  problēmām  un pieredzi. Novadu darbinieki abpusēji varēja smelties pozitīvo pieredzi, kuru  pielietot  pašvaldības darbības uzlabošanai.

Iepazīstoties ar Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centra īstenoto projektu “Ambulatorās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrā, nodrošinot stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēja pārprofilēšanu uz ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu”,  uz jautājumiem par slimnieku aprūpi un pakalpojumiem atbildēja Aknīstes VSAC vecākā māsa Lidija Balule.

 

 

 

Aknīstes vidusskolas  skolotājs Aivars Ielejs izrādīja kabinetus, kas izremontēti un aprīkoti projekta „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana” ietvaros, kā arī atjaunoto sporta zāli un pašlaik notiekošo skolas siltināšanas gaitu. Savukārt  PII „Bitīte” vadītāja Rima Bludze pastāstīja par iecerēm pēc siltināšanas darbu pabeigšanas.

 

 

 

Tika apskatīta Aknīstes estrāde un rekonstruētais kultūras nams Asares pagastā. Asarē ES finansējums piesaistīts ne tikai pašvaldības ietvaros, bet arī biedrības „Betānija” projektā ”Dievnama acis”, kura rezultātā luterāņu baznīcai nomainīti logi. Par projektu īstenošanas gaitu un Asares muižas parku viesiem pastāstīja Aknīstes novada priekšsēdētājas vietniece Vija Dzene.

Pēcpusdienā tika aplūkoti Gārsenes pagasta  projekti. Gārsenes pamatskolas skolotājs Andris Punculis pastāstīja par veiksmīgi piesaistītajiem  Sorosa fonda līdzekļiem, kā rezultātā pamatskolai iegādāti trenažieri, mūzikas instrumenti, iekārtots mājturības un kokapstrādes kabineti. Lai arī projekts jau noslēdzies,  vairāki pulciņi darbojas arī tagad.

Gārsenes pagasta pārvaldnieks Jānis Bondars  ar lepnumu rādīja ES finansēto un rekultivēto cieto sadzīves atkritumu izgāztuvi „Kabatas”.

Aglonas novada pašvaldības un Aknīstes novada pašvaldības speciālisti ar gandarījumu atzina, ka dienas laikā gūta veiksmīga un laba pieredzes apmaiņa, kas turpmāk būs izmantojama projektu izstrādes un īstenošanas gaitā.

Aglonas novada domes vadība un projekta “Aglonas novada domes kapacitātes stiprināšana projektu īstenošanai” īstenotāji pateicas Aknīstes novada domes priekšsēdētājai Ingrīdai Vendelei, sabiedrisko attiecību speciālistei Lāsmai Prandei un Aknīstes novada pašvaldības darbiniekiem par atsaucību  un laipno uzņemšanu.