Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Pieteikšanās pedagogu mērķstipendijām

Saturs atjaunots: 20.02.2012.

esfsaukliseskarogsizgl_min_logo_569x164

Saskaņā ar IZM un Aglonas novada domes noslēgto sadarbības līgumu, „Par sadarbību Eiropas Sociālā fonda darbības „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5. apakšaktivitāti „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” vien.Nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001 īstenošanu, Aglonas novada dome no 2011.gada 19.augusta līdz 2011.gada 2.septembra plkst.16:00 izsludina Aglonas novada pedagogu pieteikšanos Eiropas Sociālā fonda (ESF) mērķstipendiju saņemšanai tikai trešās aktivitātes īstenošanas ietvaros.

Sagatavotā dokumentu pakete (viss datorsalikumā) iesniedzama no 2011.gada 19.augusta līdz 2011.gada 2.septembra plkst. 16:00 Aglonas vidusskolā (Daugavpils ielā 6, Aglonā) 101.kabinetā, (tālr. 65321373; 29610253 , e-pasts putaneingrida@inbox.lv )

Aicinām pievērst uzmanību, ka:

1. Projekta 5.posmā uz jebkuru no piecām kvalitātes pakāpēm iespējams pretendēt:

• vispārējās (t.sk. pirmsskolas) un profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem;
• profesionālās ievirzes (mākslas, mūzikas, sporta) izglītības iestāžu pedagogiem;
• interešu izglītības iestāžu pedagogiem;
• atbalsta personālam: logopēdiem, sociālajiem pedagogiem, izglītības psihologiem;

2. Projekta 5.atlases posmā (atbalsta saņemšanai 2011.gada septembris – decembris) prioritātes atbalsta saņemšanai ir:

• pedagogiem, kuri pirmo reizi pieteikušies atbalsta saņemšanai projektā kopumā (nav saņēmuši atbalstu nevienā no projekta aktivitātēm);
• pedagogiem, kuri pieteikušies pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanai (3.aktivitāte) uz 4. Vai 5.kvalitātes pakāpi;

3. Pedagogs projekta 5.posmā var tikt atbalstīts uz 4. vai 5.kvalitātes pakāpi, ja ievēroti šādi papildnosacījumi:

3.1. 4.pakāpes pretendentu atlases papildnosacījumi:
3.1.1.  10 un vairāk gadu pedagoģiskā darba stāžs (secināms pēc Pedagogu atlases komisijai iesniegtā projekta 5.posma CV);
3.1.2.   Ja pedagogs ir jau saņēmis kvalitātes pakāpi:
Projekta atlases 1.posmā (2009.gada novembris/decembris – 2010.gada februāris/marts) un novērtēšanā ieguvis:
• 1., 2. Vai 3.pakāpē – 50 un vairāk punktu (secināms pēc Pedagogu atlases komisijai iesniegtā projekta 5.posma CV) ;
Projekta atlases 2.posmā (2010.gada marts – 2010.gada jūnijs) vai 3.posmā (2010.gada septembris – decembris), vai 4.posmā (2011.gada janvāris – aprīlis) un novērtēšanā ieguvis:
• 1. vai 2. pakāpē – 60 un vairāk punktu (secināms pēc pedagogu atlases komisijai iesniegtā projekta 5.posma CV) ;
• 3.pakāpē – 50 un vairāk punktu (secināms pēc pedagogu atlases komisijai iesniegtā projekta 5.posma CV);

3.2. 4.kvalitātes pakāpes pretendentiem papildu iesniedzami dokumenti:
3.2.1.   Kas apliecina pedagoga (vismaz vienu no norādītajiem):
• mentora darbību (sertifikāts, apliecība),
• pedagoģiskās prakses/meistarklases vadīšanu (izziņa, apliecinājums, izraksts, līguma kopija),
• lektora pieredzi un darbību tikai pedagogu mērķauditorijā pedagogu tālākizglītībai (izziņa, norādot vadīto stundu skaitu, semināru skaitu un mērķauditoriju – pedagogu tālākizglītība; apliecinājums, norādot vadīto stundu skaitu, semināru skaitu, mērķauditoriju – pedagogi; izraksts/līguma kopija, uzrādot līguma priekšmetu),
• multiplikatora darbību (sertifikāts, apliecība);
Attiecīgā dokumenta derīguma termiņš – pēdējie 10 (desmit) gadi (2001.gada janvāris – 2011.gada augusts);
3.2.2.   Izglītības iestādes administrācijas/darba devēja rekomendācija;

3.3. 5.pakāpes pretendentu atlases papildnosacījumi:
3.3.1.   10 un vairāk gadu pedagoģiskā darba stāžs (secināms pēc Pedagogu atlases komisijai iesniegtā projekta 5.posma CV);
3.3.2. Ja pedagogs ir jau saņēmis kvalitātes pakāpi:
Projekta atlases 1.posmā (2009.gada novembris/decembris – 2010.gada februāris/marts) un novērtēšanā ieguvis:Ø
• 1., 2. vai 3.pakāpē – 60 un vairāk punktu (secināms pēc Pedagogu atlases komisijai iesniegtā projekta 5.posma CV);
Projekta atlases 2.posmā (2010.gada marts – 2010.gada jūnijs) vai 3.posmā (2010.gada septembris – decembris), vai 4.posmā (2011.gada janvāris – aprīlis) un novērtēšanā ieguvis:
• 1. vai 2.pakāpē – 70 un vairāk punktu (secināms pēc Pedagogu atlases komisijai iesniegtā projekta 5.posma CV);
• 3.vai 4.pakāpē – 65 un vairāk punktu (secināms pēc Pedagogu atlases komisijai iesniegtā projekta 5.posma CV);

3.4. 5.kvalitātes pakāpes pretendentiem papildu iesniedzami dokumenti:
3.4.1.    Kas apliecina pedagoga (vismaz vienu no norādītajiem):
• mentora darbību (sertifikāts, apliecība),
• pedagoģiskās prakses/meistarklases vadīšanu (izziņa, apliecinājums, izraksts, līguma kopija),
• lektora pieredzi un darbību tikai pedagogu mērķauditorijā pedagogu tālākizglītībai (izziņa, norādot vadīto stundu skaitu, semināru skaitu un mērķauditoriju – pedagogu tālākizglītība; apliecinājums, norādot vadīto stundu skaitu, semināru skaitu, mērķauditoriju – pedagogi; izraksts/līguma kopija, uzrādot līguma priekšmetu),
• multiplikatora darbību (sertifikāts, apliecība);
Attiecīgā dokumenta derīguma termiņš – pēdējie 10 (desmit) gadi (2001.gada janvāris – 2011.gada augusts);
3.4.2. Kas apliecina pedagoga sadarbību ar valsts līmeņa institūcijām, izņemot darbību attiecīgo institūciju īstenotajos projektos, izglītības jomā – ISEC/VISC, VIKNVA, PIC, VJIC, KRIIC, IKVD:
• sertifikāts, apliecība (eksperts, ārštata metodiķis, bērnu un jauniešu nometņu vadītājs),
• izziņa vai rīkojuma kopija par dalību komisijā, darba vai ekspertu grupā, padomē, izraksts vai līguma kopija,
Attiecīgo dokumentu derīguma termiņš – pēdējie 10 (desmit) gadi (2001.gada janvāris – 2011.gada augusts);
3.4.3. Izglītības iestādes administrācijas/darba devēja rekomendācija.

4. Projekta 5.atlases posmā uz 4. un 5.kvalitātes pakāpi var pretendēt un saņemt atbalstu  vispārējās, t.sk. pirmsskolas, un profesionālās izglītības iestādes vadītājs, ja pēdējo 5 (piecu) mācību gadu laikā (sākot no 2006./2007.mācību gada), kādā no mācību gadiem ir bijušas 6 (sešas) un vairāk kontaktstundas nedēļā, nodrošinot iespēju atbalsta saņemšanas periodā (01.09.2011.-23.12.2011.) novadīt 3 mācību stundas.

Projekta 5.atlases posmā kontaktstundu skaitā 3.aktivitātē var tikt iekļauta mācību stunda, audzināšanas stunda (klases stunda), fakultatīvā nodarbība, konsultācija, pulciņa nodarbība.

Papildnosacījumi (iepriekšējos posmos iegūtie punkti), lai pedagogs projekta 5.posmā var tikt atbalstīts uz 4. vai 5.kvalitātes pakāpi.

Pielikums Nr_1

Pielikums Nr_2

Pielikums Nr_3