Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Profesionālās izglītības iestādes tiks optimizētas, izveidojot inovatīvu kompetences centru

Lai skaidrotu esošo situāciju profesionālās izglītības jomā, sniegtu informāciju par gaidāmajām pārmaiņām un alternatīvām, 28.martā Aglonas novada Kultūras centrā ar Jaunaglonas arodvidusskolas, Višķu Profesionālās vidusskolas, Dagdas arodvidusskolas un  Preiļu arodvidusskolas direktoriem,  pedagogiem, kā arī audzēkņiem  tikās Izglītības un zinātnes ministrijas Parlamentārā sekretāre Daiga Reča, Profesionālās izglītības departamenta direktora vietniece Ilze Brante un IZM Finanšu departamenta direktore Inga Štāle.

Ņemot vērā tautsaimniecības vajadzības, demogrāfiskās tendences, nozaru asociāciju un pašvaldību izvērtējumu, kā arī profesionālās izglītības iestāžu izstrādātās attīstības un investīciju stratēģijas, 2010. gada sākumā MK apstiprināja Profesionālās izglītības iestāžu tīkla optimizācijas pamatnostādnes, kas paredzēja IZM padotībā esošo 59 profesionālās izglītības iestāžu turpmāko attīstību, izveidojot profesionālās izglītības kompetences centrus.

I.Brante informēja par š.g. 22. februārī Ministru kabinetā apstiprināto Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) sagatavoto noteikumu projektu „Profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanas un anulēšanas kārtība”, par profesionālās izglītības modernizācijas turpināšanu, resursu mērķtiecīgāku izmantošanu un profesionālās izglītības kvalitātes un pievilcības paaugstināšanas pasākumiem. Noteikumu projekts izstrādāts sadarbībā ar sociālajiem partneriem un paredz to, ka profesionālās izglītības kompetences centros tiks īstenotas daudzveidīgas profesionālās izglītības programmas, nodrošināts metodiskais darbs sadarbībā ar nozaru pārstāvjiem un uzņēmumiem, tādējādi veidojot gan izglītības saturu, gan darba tirgus prasībām atbilstošas izglītības programmas. Kompetences centros plānots organizēt pedagogu tālākizglītību un ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanu. Par papildu funkciju nodrošināšanu, profesionālās izglītības kompetences centros nodarbināto pedagogu darba samaksu plānots palielināt par 10%.

IZM pārstāvji Aglonā atbildēja uz skolu direktoru un pedagogu jautājumiem, apliecinot, ka visas esošās skolas tiks saglabātas, tiks izveidots viens kompetences centrs, kas būs visu skolu saistību un tiesību pārņēmējs, bet pārejās trīs skolas būs centra filiāles. Tuvākajā laikā tiks sludināts konkurss uz vakanto kompetences centra vadītāju. Diemžēl tas šobrīd arī būs vienīgais resursu ekonomijas ieguvums – četras skolas vadīs viens direktors.

IZM Parlamentārā sekretāre D. Reča uzsvēra, ka pedagogu darba vietas tiks saglabātas, vienīgi direktorus skars izmaiņas, visi skolēni turpinās mācīties mācību iestādēs, kurās ir iestājušies. Sakārtojot profesionālo izglītību, skolām apvienojoties, atvērsies lielākas iespējas izmantot ES fondu piedāvātās programmas, varēs vairāk piesaistīt finansējumu, radīsies arī jaunas darba vietas, skolēni un skolotāji apgūs pieredzi ārzemēs. Jau šobrīd panākta vienošanās ar Vāciju par pedagogu tālākizglītību, mašīnbūves un metālapstrādes nozaru audzēkņi devušies praksē.

Pamatojoties uz MK rīkojumu Nr.80 (skatīt – http://www.likumi.lv/doc.php?id=226698), skolu direktori un pedagogi tika aicināti uz abpusēju dialogu, tikties un domāt par  skolu apvienošanās iespējām. Domājot konstruktīvi, atrast alternatīvas un nākotnē izveidot inovatīvu, modernu mācību centru. Izveidojot kompetences centru, tiks pilnveidota un sakārtota materiāli tehniskā bāze, uzlaboti kabineti, skolu ēkas. Paredzēts, ka līdz 2015.gadam skolas tiks sakārtotas un uzlabotas, tad skolu ēkas varētu pārņemt savā pārvaldībā pašvaldības. Pedagogu atalgojums  paliks valsts pārziņā.

Lai nodrošinātu profesionālās izglītības kompetenču centru izveidi ar 2011. gada 1. septembri, IZM sadarbībā ar profesionālās izglītības iestādēm un nozaru asociācijām turpinās mērķtiecīgu darbu, plānojot profesionālās izglītības kompetences centra statusu piešķirt profesionālās izglītības iestādēm, kas atbildīs noteikuma projekta „Profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanas un anulēšanas kārtība” kritērijiem.