Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Projekta speciālistu vakances

Saturs atjaunots: 20.02.2012.

esf_ieguld_eskarogs_600x109

Ar šī gada 1.aprīli Aglonas novada domes Sociālais dienests uzsācis projekta īstenošanas aktivitātes ESF projektā „Alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība Aglonas novadā”. Tiek izsludināts papildus pieteikšanās termiņš projektā piesaistāmajiem speciālistiem – ergoterapeits un psihologs – līdz 18.aprīlim.

Sludinājums

Projekta mērķis – attīstīt alternatīvos sociālos pakalpojumus Aglonas novadā, risinot klientu problēmas un apmierinot to pamatvajadzības, pilnveidojot pensijas vecuma personu, tai skaitā personu ar funkcionālajiem traucējumiem, vientuļo pensionāru,  īpaši sieviešu, sociālās atstumtības riskam pakļauto bērnu sociālās un funkcionālās prasmes un integrāciju sabiedrībā, nodrošinot un paplašinot mājas aprūpes pakalpojumus un sociālās aprūpes pakalpojumus bērniem.

  • Sasniedzamie rezultāti aktivitāšu ietvaros:
  • Projekta speciālistu piesaiste alternatīvo pakalpojumu sniegšanai;
  • Aglonas novada  alternatīvās sociālās aprūpes programmu izstrāde;
  • Apmācības sociālajiem darbiniekiem;
  • Supervīzijas sociālajiem darbiniekiem;
  • Alternatīvā sociālā  pakalpojuma aprūpe mājās pilnveidošana;
  • Bērnu sociālā atbalsta centra „Somerseta” darbības nodrošināšana.

Projekta īstenošanas  laiks  01.04.2011.-31.03.2012., realizācijas vieta –  Aglonas novada teritorija. Kopējās attiecināmās projekta izmaksas  99 999,01 LVL, ko pilnā apmērā segs  Eiropas Sociālais fonds. Neattiecināmās izmaksas – pašvaldības finansējums 2650,44 LVL bērnu sociālā atbalsta centra „Somerseta”  telpu remontam.