Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Projekta “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Aglonas novada Jaunaglonas ciemā” gaita

Jaunaglonas ciemā tiek realizēts projekts, kura rezultātā tiks atjaunota Jaunaglonas ūdenssaimniecības infrastruktūras sistēma, tāpēc Aglonas novada dome cer uz Jaunaglonas ciema iedzīvotāju sapratni par īslaicīgi sagādātajām neērtībām, kas saistītas ar ūdens padevi ūdenssaimniecības būvdarbu realizācijas laikā, kas ir neizbēgami būvdarbu laikā, jo ūdenssaimniecības rekonstrukcijas darbi aptver gan ūdens iegūšanas, padeves darbus, gan jaunu kanalizācijas kolektoru ierīkošanu. Pēc projekta īstenošanas Jaunaglonas ciema iedzīvotājiem būs pieejami kvalitatīvi ūdens un kanalizācijas pakalpojumi, kā arī iespēja jauniem patērētājiem saņemt pakalpojumus, kas agrāk nebija iespējami.
Jaunaglonas kanalizācijas sistēma izbūvēta 70-tajos gados vienlaicīgi ar ūdensvadu, kā arī paplašinājusies turpinoties ciema attīstībai. Līdz 2012.g. beigām ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs Jaunaglonā bija Viduslatgales profesionālā vidusskola Jaunaglonā. Līdzekļu trūkuma dēļ, nekādi ūdenssaimniecības atjaunošanas darbi, ja neskaita avārijas remonta darbus un iekārtu (sabojājušos sūkņu) nomaiņu netika veikti. Lai pašvaldība varētu veikt ūdenssaimniecības sakārtošanu Jaunaglonas ciemā bija nepieciešams pārņemt pašvaldības īpašumā esošos ūdenssaimniecības objektus. 2012.gada 27.jūlijā pašvaldība pieņēma lēmumu Nr.10. „Par ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošinājumu Aglonas novada Aglonas pagasta Jaunaglonas ciema teritorijā”. Tika uzsākta pamatlīdzekļu pārņemšanas procedūra. Pamatlīdzekļu pārņemšanas process ir bijis samērā sarežģīts un laikietilpīgs. Galīgo lēmumu par sistēmu pārņemšanu MK pieņēma 2013. gada sākumā. Lēmuma ietvaros par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju tika definēta Aglonas novada dome. Centralizētajai ūdensapgādes sistēmai kopumā ir pieslēgti aptuveni 60 % ciema iedzīvotāji, bet kanalizācijai aptuveni 40 % ciema iedzīvotāju, kā arī ciema iestādes un uzņēmumi. Lielākie patērētāji ir Jaunaglonas Viduslatgales profesionālā vidusskola un Jaunaglonas internātskola.
Lai izplānotu un veiktu ūdenssaimniecības atjaunošanas darbus, 2011.g. tika izstrādāts tehniski ekonomiskais pamatojums (TEP). Vienlaicīgi ar TEP izstrādi 2011.g. tika uzsākta tehniskā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Aglonas pagasta Jaunaglonas ciemā” izstrāde atbilstoši TEP plānotajiem darbiem. TEP izmantoti tehniskajā projektā iekļautie darbi, parametri un jaudas.
Pieejamo analīžu rezultāti parādīja, ka dzeramā ūdens ķīmiskā kvalitāte neatbilst Latvijas un ES standartu prasībām. Ūdenī ir paaugstinātas dzelzs koncentrācijas un duļķainība, kā arī ūdenim ir neatbilstoša garša, krāsa un smarža. Līdz piegādei patērētājiem, ūdens noteikti ir jāatdzelžo, kā arī jāatjauno ūdensapgādes tīkli, lai saglabātu sagatavotā dzeramā ūdens kvalitāti.
Ūdensapgādes tīkli un visi elementi, kopš to izbūves, nav atjaunoti. Ūdensapgādes tīkla stāvoklis tika novērtēts kā slikts, bet tērauda cauruļvadi ir kritiskā stāvoklī. Nedaudz labākā stāvoklī ir sadalošā tīkla ūdensvads, kurš izbūvēts no plastmasas caurulēm. Visa noslēgarmatūra ir sliktā tehniskā stāvoklī. Ūdensapgādi nodrošina novecojuši ūdensapgādes elementi un nav nodrošināts ūdensvada pārklājums. Arī ūdens uzskaites sistēma ir nepilnīga. Ūdensapgādes sistēmas darbība neatbilst ES direktīvas 98/83/EC un MK noteikumu Nr.235 prasībām. Lai nodrošinātu pilnu atbilstību ES un vietējās likumdošanas prasībām ilgtermiņā, bija jāveic ūdenssaimniecības elementu atjaunošana un sistēmas paplašināšana un ūdens uzskaites sistēmas pilnveidošana.
Kanalizācijas sistēma ir izplatīta tikai Viduslatgales profesionālās vidusskolas un internātskolas rajonos, bet nav pieejama privātmāju rajonos Kapiņu, Dārza, Dzirnavu ielās. Kanalizācijas sistēma sastāv no pašteces kanalizācijas tīkliem, vienas kanalizācijas sūkņu stacijas ar spiedvadu un bioloģiskām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām (turpmāk tekstā -NAI), kas darbojas mehāniskā režīmā. 2012.g. sākumā Daugavpils reģionālā vides pārvalde atteica izsniegt B kategorijas atļauju par notekūdeņu attīrīšanu mehāniskajās NAI Viduslatgales profesionālajai vidusskolai Jaunaglona. Jāpiezīmē, ka tajā pat brīdī notiek pamatlīdzekļu nodošanas process Aglonas novada domei, tādēļ lai atrisinātu problēmu tiek pieņemts lēmums nodrošināt visu Jaunaglonas centralizētas kanalizācijas sistēmas savākto notekūdeņu izvešanu uz Aglonas NAI. Notekūdeņu izvešana no NAI teritorijas un no akām Parka ielā tiek nodrošināta vairākas reizes diennaktī (atkarībā no piepildījuma). Kanalizācijas sistēmai nepieslēgtie iedzīvotāji izmanto krājrezervuārus, kuru izvešanu tie risina paši, vai arī notekūdeņi, pēc iedzīvotāju pieprasījuma, tiek izvesti uz Aglonas ciema NAI.
2012.g. sākumā, periodā, kad beidzās iepriekšējā B kategorijas atļauja, tika izstrādāts jauns iesniegums atļaujas saņemšanai. Pirms atļaujas izdošanas, Daugavpils reģionālās vides pārvaldes inspektori apsekoja Jaunaglonas ciema kanalizācijas sistēmu un tika atklāts, ka kanalizācijas sistēmā ziemas periodā KSS-1 (tai mirklī bija problēmas ar KSS-1) un NAI nedarbojas un nav pieļaujama turpmākā bojātas kanalizācijas sistēmas ekspluatācija. Daugavpils reģionālā vides pārvalde tika pieņemts lēmums, ka tiks izsniegta ūdens lietošanas atļauja, bet notekūdeņu attīrīšana ir jārisina citādi. Lai neciestu iedzīvotāji, no 2012.g. marta mēneša notekūdeņi no Jaunaglonas notekūdeņu atsūknēšanas vietas pirms KSS-1 Parka ielā un esošo NAI teritorijā tiek izvesti uz Aglonas ciema NAI, kas rada pašvaldībai papildus izmaksas. Pēc aprēķina un pašvaldības sniegtās informācijas, izvedamo notekūdeņu apjoms sasniedz aptuveni 30-40 m3/dnn.
Lai uzlabotu un atjaunotu Jaunaglonas ūdenssaimniecības infrastruktūru 2013. gada sākumā Aglonas novada dome iesniedza Vides Aizsardzības un Reģionālas attīstības ministrijā projektu “Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Jaunaglonas ciemā”. 30.08.2013. Aglonas novada dome saņēma atzinumu Nr.627 no VARAM par projekta pieteikuma apstiprināšanu. 01.10.2013. tika noslēgta vienošanās (Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/095/104) ar CFLA par ES fonda projekta īstenošanu un Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma piešķiršanu. Projekta kopējās izmaksas (pēc iepirkumiem) sastāda 591079,07 EUR (ar PVN) – līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem –85%, Aglonas novada pašvaldības finansējums –15%.
Kā jau iepriekš tika minēts, ka Aglonas novada Jaunaglonas ciema ūdenssaimniecības sistēma ir pārāk sliktā stāvoklī, tādēļ TEP tika aprēķināta esošās ūdens un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija (bez paplašināšanas), kuras plānotās izmaksas sastādīja 635 tūkst. LVL (903523.60 eiro) bez PVN, tādēļ bija jānosaka prioritātes, kas bija pilnībā pamatotas.
Stabilai ūdens ieguvei bija nepieciešama jauna urbuma izbūve, ūdens rezervju uzkrāšanai – ūdenstorņa renovācija, ūdens kvalitātes nodrošināšanai bija nepieciešama atdzelžošanas stacijas izbūve. Lai nodrošinātu stabilu spiedienu un samazinātu ūdens zudumus nepieciešams rekonstruēt maksimāli daudz ūdensvada tīklus lielākajiem ūdens patērētājiem. Tā kā visi notekūdeņi no esošās KSS -1 plūst upē, tad tika ieplānots pieslēgums, izbūvējot jaunu KSS. Lai sasniegtu normatīviem atbilstošu notekūdeņu attīrīšanu bija nepieciešama jaunu NAI izbūve veco vietā. ERAF projektu programmas prasība, ka pēc projekta jābūt 55 % pieslēgto ŪK tīkliem, tāpēc tika paredzēta kanalizācijas paplašināšana Līvānu māju rajonā. Jaunaglonas ciema ūdenssaimniecības darbi ir sadalīti īstermiņa investīciju programmā, kas tiek īstenota pašlaik ar ERAF un pašvaldības līdzekļiem, kā arī ilgtermiņa investīciju programmā, kas aptver visa ciema ūdenssaimniecības sakārtošanu un tiks īstenota atbilstoši pieejamajiem finanšu resursiem.
Īstermiņa programmas izmaksas pārsniedza maksimālo attiecināmo izmaksu summu un sastādīja 661 635,39 EUR. ERAF finansējums 425 000,00 tūkstoši eiro pārējais līdzfinansējums tika paredzēts no pašvaldības budžeta. Pašvaldība plānoja ieguldīt lielāku finansējuma daļu, bet pēc būvdarbu iepirkuma rekonstrukcijas darbu kopējās izmaksas ir nedaudz zemākas par plānoto. Uz TP izstrādes laiku nevarēja iepriekš paredzēt iepirkuma rezultātus, tāpēc lai nerastos sadārdzinājuma risks, kas radītu neiespējamu ūdenssaimniecības projekta īstenošanu Jaunaglonā, rekonstrukcija tikai paredzēta kritiskākajos ūdensvada un kanalizācijas punktos/posmos.
Lai nodrošinātu pilnvērtīgu un kvalitatīvu kanalizācijas sistēmas darbību veikta kanalizācijas kolektora apsekošana (posmā no Aglonas internātvidusskolas līdz NAI), kuras rezultātā konstatēts, ka tajā ietek lietusūdeņi. Lai jaunizbūvētās NAI efektīvi veiktu kanalizācijas notekūdeņu attrīšanu un darbotos, nepieciešams esošā kanalizācijas kolektora remonts. Risinot šo problēmu, Aglonas novada dome 27.08.2014. (protokols Nr.17) piešķīra līdzekļus (13 801,79 EUR bez PVN) kanalizācijas kolektora remontam, kas kā viens no prioritārajiem darbiem bija iekļauts ilgtermiņa investīciju programmā.

Informāciju sagatavoja projekta vadītāja: A. Podskočija, 65324474.