Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Projekts “Ja daru, tad varu!”

Biedrība “Spēkavots” piedalījās Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” jaunatnes iniciatīvu projektu konkursā ar projekta pieteikumu “Ja daru, tad varu!” un guva atbalstu. Projekta PuMPuRS ietvaros tika atbalstīti jauniešu iniciatīvu projekti, lai veicinātu atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus formālās izglītības.

Projekta mērķis – veicināt jauniešu uzņēmību, realizējot neformālās mācīšanās aktivitātes, kas pilnveidos viņu personību un vispusīgu attīstību, palīdzēs apzināties savas spējas un prasmes veiksmīgas personiskās dzīves veidošanai, palielinās viņu motivāciju turpināt izglītību un veicinās aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē.
Projekta galvenās aktivitātes: praktiskās nodarbības “Instrumentu valoda”, sadraudzības pasākums “Folkloras valoda”, radošā darbnīca “Radošā valoda” , interaktīvās nodarbības  “Teātra valoda”.
Projekta norises vieta Aglonas novads, projekta sadarbības partneris- Aglonas vidusskola.  Projekta norises laiks-01.09.2020.-30.06.2021.
Projekta tiešā mērķa grupa – 87 Aglonas vidusskolas izglītojamie no 5. līdz 12. klasei,  t.sk. 40 PMP riska grupas izglītojamie
Vienam projektam pieejamais finansējuma apmērs ir 4600 eiro, kas 100 % tiek nodrošināts no projekta “PuMPuRS” līdzekļiem.
Projekta rezultātā tika organizētas 6 praktiskās nodarbības “Instrumentu valoda”, noorganizēts 1 sadraudzības pasākums “Folkloras valoda” , organizēta 1 radošā darbnīca “Radošā valoda” , noorganizētas 3  interaktīvās nodarbības  “Teātra valoda”, nodrošināta projekta īstenošana un publicitāte.
Projekta aktivitātes ir saistošas jauniešiem, veicina jauniešu uzņēmību, realizē viņu idejas, pilnveido viņu personību un vispusīgu attīstību, palīdz apzināties savas spējas un prasmes, palielina viņu motivāciju turpināt izglītību un veicina aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē.

FOTOGALERIJA

Informāciju iesniedza: projekta vadītāja Valentīna Ondzule