Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Projekts “Meklē sevi!”

Aglonas novada biedrība “Spēkavots” piedalījās Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” jaunatnes iniciatīvu projektu konkursā ar projekta pieteikumu “Meklē sevi!” un guva atbalstu. Projekta PuMPuRS ietvaros tiks atbalstīti jauniešu iniciatīvu projekti, lai veicinātu atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus formālās izglītības.

Projekta “Meklē sevi!” mērķis – veicināt jauniešu uzņēmību, realizējot neformālās mācīšanās aktivitātes, kas pilnveidos viņu personību un vispusīgu attīstību, palīdzēs apzināties savas spējas un prasmes veiksmīgas personiskās dzīves veidošanai, palielinās viņu motivāciju turpināt izglītību un veicinās aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē.
Projekta galvenās aktivitātes: 5 interaktīvās meistardarbnīcas “Sākums Tevī!”, 1 sadraudzības pasākums “Diennakts kopā”, jauniešu nometne “ Uz viena viļņa…”. Projekta norises vieta- Aglonas novads, projekta sadarbības partneris- Aglonas vidusskola.  Projekta norises laiks-01.09.2019.-31.08.2020.

Projekta tiešā mērķa grupa – 110 Aglonas vidusskolas izglītojamie no 5. līdz 12. klasei,  t.sk. 40 PMP riska grupas izglītojamie.
Vienam projektam pieejamais finansējuma apmērs ir 4600 eiro, kas 100 % tiek nodrošināts no projekta “PuMPuRS” līdzekļiem.
Projekta ietvaros tika organizētas neformālās izglītības interaktīvās  meistardarbnīcas “Sākums Tevī!” :
-2 improvizācijas teātra interaktīvās meistardarbnīcas,
-2 koučinga interaktīvas meistardarbnīcas,
-2 kustību terapijas interaktīvās meistardarbnīcas.
Kā arī tika organizēts neformālās izglītības sadraudzības pasākums “Diennakts kopā” ar mērķi veicināt līdzdalību un sadarbošanos dzīvē un iesaistīt PMP riska grupas izglītojamos jauniešu aktivitātēs, kura ietvaros, jauniešiem kopīgi darbojoties, tika iestudēta luga.
Aktīvākajiem jauniešiem bija iespēja piedalīties nometnē “Uz viena viļņa…” Engures novadā, kurā jaunieši aktīvi līdzdarbojās.
Projekta aktivitātes ir saistošas jauniešiem, veicina jauniešu uzņēmību, realizē viņu idejas, pilnveido viņu personību un vispusīgu attīstību, palīdz apzināties savas spējas un prasmes, palielina viņu motivāciju turpināt izglītību un veicina aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē.

FOTOGALERIJA

Informāciju iesniedza:  projekta vadītāja Valentīna Ondzule

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv