Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

PuMPuRS Jaunatnes iniciatīvu projektu konkurss

Aglonas novada dome ESF darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projekta Nr. 8.3.4.0/16/1/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” ietvaros izsludina atklātu projektu konkursu ”Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos.”
Projekta iesniedzējs var būt:

  • jaunatnes organizācija;
  • biedrība vai nodibinājums, kas veic darbu ar jaunatni;
  • jauniešu iniciatīvu grupa sadarbībā ar reģistrētu jaunatnes organizāciju vai biedrību un nodibinājumu, kas veic darbu ar jaunatni.

Projekti ir vērsti uz šādu mērķu sasniegšanu:

  • palielināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas (turpmāk – PMP) riska grupas izglītojamo motivāciju turpināt izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē;
  • iesaistīt PMP riska grupas izglītojamos jauniešu aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu projektos ārpus formālās izglītības, nodrošinot aktivitāšu pieejamību iespējami tuvu bērnu un jauniešu dzīves un mācību vietai.

Projekta īstenošanas termiņš nav īsāks par 3 mēnešiem un nepārsniedz 18 mēnešus.

Projekta iesniegšanas termiņš ir 2019. gada 15. jūlijs. Projekta iesniegumu iesniedz Aglonas novada domē – Somersētas ielā 34, Aglonā, Aglonas pagastā, Aglonas novadā, iesniedzot personīgi, pasta sūtījumā vai nosūtot kā elektronisku dokumentu.

Aglonas novada pašvaldības kontaktpersona:

Džeina Valaine Jaunatnes lietu speciāliste tālr.25882069, jauniesi@aglona.lv
Projektu uzsākšanu ieteicams plānot ne agrāk kā 2019. gada septembrī
Konkursa nolikums ar pielikumiem:
IKVD_Jaunatnes iniciatīvas projektu nolikums
IKVD_JIP nolikuma 1-pielikums Aglonas_novads_PMP_videja_termina_plans (2) (1)
IKVD_JIP nolikuma 2-pielikums_Projekta iesniegums 09042019
IKVD_JIP nolikuma_5-pielikums_Vertesanas kriteriji_09042019
IKVD_JIP_nolikuma_3-pielikums_Sadarb_partn_apliec_09042019
IKVD_JIP_nolikuma_4-pielikums_Apliecin_par PMP_jauniesiem 09042019
Metodika „Vienreizējā maksājuma piemērošanas metodika jaunatnes iniciatīvu projektu īstenošanai darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa
„Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” ietvaros” http://site-550587.mozfiles.com/files/550587/IZMPiel1_17082018_Vienreiz_maks_metodika_LV.pdf;
Izglītības kvalitātes valsts dienesta metodoloģiskās vadlīnijas darbam projektā

„Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” – https://ikvd.gov.lv/wp-content/uploads/2018/10/PuMPuRS_Metodologiskas_Vadlinijas_2018_Aktualiz%C4%93ts-izdevums-11102018.pdf
Ministru kabineta 12.07.2016. noteikumi Nr. 460 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” īstenošanas noteikumi”

- https://likumi.lv/ta/id/283625-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-8-3-4-specifiska-atbalsta-merka-samazinat-priekslaicigu-macibu-partrauksanu;
Projekta PuMPuRS informatīvie materiāli jauniešu projektu jomā:
1. Ievada video par jaunatnes iniciatīvas projektu konkursiem: https://youtu.be/RNmRN8oMguY
2. Video projektu iesniedzējiem – “Kas jāņem vērā gatavojot projektu?”: https://youtu.be/LAcDfZI5QX8
3. Informatīvs materiāls pašvaldībām par jaunatnes iniciatīvas projektu konkursu organizēšanu
Informativs materials pasvaldibam par JIP konkursu organizesanu 08042019

Informāciju iesniedza: Džeina Valaine, Aglonas novada domes Jaunatnes lietu speciāliste

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv