Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Radošais pavasaris Aglonas vidusskolā. Noslēdzies Naaizmērstulei veltītais Latgales novada skolu 9. jaunrades darbu konkurss

 

 

 

2014. gada 13. martā Aglonas vidusskolā pozitīvā, muzikālā un sirsnīgā noskaņā izskanēja latgaliešu dzejniecei, prozaiķei, dramaturģei, sabiedriskajai darbiniecei un skolotājai Naaizmērstulei (Rozālijai Tabinei) (1890 – 1965) veltītais Latgales novada skolu 9. jaunrades darbu konkursa noslēguma pasākums, kura idejas autore un režisore ir Aglonas vidusskolas latviešu valodas skolotāja Monika Pušņakova.

Konkursa tēma – Naaizmērstules vārdi „… soki, kū gribi dzeivē sasnēgt? Uz kū nasās tovs prōts un sirds?” lika radoši sarosīties 180 rakstītājiem, 43 zīmētājiem, 57 viņu skolotājiem – konsultantiem no 45 skolām. Prieks, ka rakstītāju un zīmētāju loks katru gadu paplašinās, un šogad darbi tika saņemti no Mežvidiem, Zilupes, Rekavas, Ciblas, Šķeltovas, Briežuciema, Rēzeknes, Šķaunes, Preiļiem, Jersikas, Maltas, Priekuļiem, Galēniem, Špoģiem, Salnavas, Jaunsilavas, Rušonas, Kārsavas, Gaigalavas, Riebiņiem, Nīcgales, Sīļukalna, Indras, Atašienes, Aulejas, Baltinavas, Birzniekiem, Dravniekiem, Kalupes, Salas, Rugājiem, Taurupes, Bebrenes, Balviem, Viļakas, Dagdas, Krāslavas, Daugavpils un Aglonas. Priecājoties par daudzajiem rakstītājiem un zīmētājiem, gribas piekrist Kārsavas vidusskolas 12. klases skolniecei Madarai Nogdai, kura apgalvo, ka „nepieciešams tikai mazumiņš, lai domas paceltos spārnos”. Vairākiem jaunajiem rakstniekiem un dzejniekiem iedvesmas avots bija arī pati Naaizmērstule un viņas stiprā personība, tā, piemēram, Aglonas internātvidusskolas 12. klases skolniece Renāte Katriča raksta: „Neaizmirstule, vai esi ar mani? Man gribas rakstīt. Un, ja pavisam detalizēti, tad teikšu tā – ļoti gribas rakstīt! Tava esamība… to aizmirst es neprotu. Tā šķiet tik īsta. Dzīvīga. Manī dzimst vārdi kā pirmie pavasara taureņi, tāpat es domāju par tavējiem. Atceries, bija vējš un es rakstīju tev? Izklāstīju visas savas izjūtas, to es varēju uzticēt tikai dvēseliski līdzīgajiem, un tā biji tu! Tieši tu. Tikai tu. Vienīgi tu.”

5. – 7. klašu jaunie autori savos radošajos darbos pievērsās sirds un prāta saskaņas meklējumiem, mīļvietu aprakstiem (Kozīnes ciems, Gaigalava, Malta, „Žubīšu” mājas u. c.), ceļojumiem bērnībā, kosmisko izjūtu un moderno tehnoloģiju izpētei, nākotnes profesiju aprakstiem, un visos darbos bija jūtams pozitīvais cilvēcības faktors – griba būt par labu cilvēku. To uzsver arī Galēnu pamatskolas 5. klases skolnieks Rinalds Tumāns: „Vairāk par visu es gribu būt labs cilvēks.” Savukārt Aglonas internātvidusskolas 5. klases skolniece Samanta Dombrovska raksta: „Vai tā nav laime – augt kuplā ģimenē, priecāties par apkārtējo, izjust katru dienu no rīta līdz vakaram, satikt labus cilvēkus, redzēt sauli debesīs…”

8. – 9. klašu skolēni darbos pievērsās ģimenisko vērtību izcelšanai, patriotismam, čaklo latgaliešu aprakstiem, mīlestībai pret dzīvniekiem, savas personības izpētei, domām par savu nākotnes profesiju un visos laikos aktuālajai mīlestības tēmai. Domājams, visi piekritīs Galēnu pamatskolas 8. klases skolnieka Gustava Utināna prātīgajam secinājumam: „Es gribētu, lai katrs cilvēks nākotnē darītu to, ko vēlas viņa sirds, nevis to, ko piespiež dzīve, jo mēs taču dzīvojam tikai vienu reizi.” Bet nedaudz noskumušiem un pesimistiskiem cilvēkiem der ieklausīties Indras vidusskolas 9. klases skolnieces Karīnas Kachan vārdos: „Apstājos un vēroju saullēktu. Tas ir tik košs un cerīgs kā mana dzīve.”

10. – 12. klašu literāti savos darbos pievērsās cilvēku savstarpējo attiecību atklāsmei, sirds un prāta rotaļām, dzīves virsotņu iekarošanas tēmai, lietderīgai laika kā vērtīga resursa izmantošanai, sirdsprieka mājvietas veidošanai, ģimenei, dažādu dzīves toņu un krāsu izpētei, kā arī garīgai sarunai ar Naaizmērstuli. Izjusti un emocionāli savas domas pasaulei sūta Riebiņu vidusskolas 12. klases skolniece Laura Golubeva, viņa raksta: „Es katru rītu ieklausos pasaules skaņās aiz loga, izjūtu saules pieskārienus maniem vasarraibumiem un iemīlu savu dzīvi katru reizi no jauna.”

Rakstītāju paveiktajam līdzi sekoja arī žūrijas komisija: Aglonas vidusskolas latv. val. un liter. skolot. Monika Pušņakova, skolotāja Valentīna Ondzule, Maizes muzeja vadītāja un vienkārši enerģiska latgaliete Vija Ancāne, Aglonas internātvidusskolas direktors Didzis Vanags, Aglonas internātvidusskolas latv. val. un liter. skolot. Anita Vaivode. Zīmējumus vērtēja Aglonas vidusskolas un Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas vizuālās mākslas skolotāja Vija Kovaļkova un Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas „Saules skola” skolotāja Dace Abricka.

Un tā žūrijas vērtējumā 5. – 7. kl. gr. 1. vieta tika piešķirta Kristiānai Nikolai Pūdžai (Priekuļu pamatsk. 6. kl.), 2. v. – Samantai Dombrovskai (Aglonas internātvsk. 5. kl.), 3. v. – Līgai Naidenokai (Šķeltovas pamatsk. 7. kl.), atzinības saņēma Agnese Kokoreviča (Mežvidu pamatsk. 7. kl.), Laura Grigule (Aglonas vsk. 5. kl.), Anete Haritonova (Preiļu 1. pamatsk. 7. kl.), Dace Daukšte (Aglonas internātvsk. 5, kl.), Ditmārs Voitiņš un Anda Gribonika (abi Priekuļu pamatsk. 6. kl.), Annemarija Jurēviča – Gurēviča (Špoģu vsk. 6. kl.), Dinija Gabranova un Lūcija Burmeistare (abas Salnavas pamatsk. 6. kl.), Ilze Nagle (Salnavas pamatsk. 7. kl.), Anete Bērzkalna (Jaunsilavas pamatsk. 5. kl.), Arnita Lipska (Kārsavas vsk. 6. kl.), Sanita Šakina (Kārsavas vsk. 7. kl.), Imants Spīčs (Gaigalavas pamatsk. 6. kl.). Par ilustrācijām 1. v. tika piešķirta Elīnai Madelānei (Maltas 1. vsk. 7. kl.), 2. v. – Dacei Daukštei (Aglonas internātvsk. 5. kl.), 3. v. – Annai Marijai Rudzītei (Aglonas Katoļu ģimnāz. 7. kl.), atzinības saņēma Jūlija Mošaka (Šķaunes pamatsk. 7. kl.) un Laura Grigule (Aglonas vsk. 5. kl.).

8. – 9. kl. gr. 1. v. tika piešķirta Aleksandrai Pīķei (Šķeltovas pamatsk. 9. kl.), 2. v. – Karīnai Kachan (Indras vsk. 9. kl.), 3. v. – Alisei Jasevičai (Aglonas internātvsk. 8. kl.), atzinības saņēma Zane Brenča (Galēnu pamatsk. 9. kl.), Laura Voitiņa, Santa Zukule un Kristiāna Skutele (visas Priekuļu pamatsk. 9. kl.), Kristīne Karpova un Nora Kirsanova (abas Aglonas vsk. 8. kl.), Dagnija Kokoreviča un Samanta Kokoreviča (abas Mežvidu pamatsk. 9. kl.), Aivita Bruzgule (Sīļukalna pamatsk. 9. kl.), Armands Jānis Stepiņš (Aulejas pamatsk. 9. kl.), Karīna Cvetkova (Dravnieku pamatsk. 8. kl.), Anna Franciska Labinska (Jersikas pamatsk. 9. kl.), Marita Purmale (Maltas 1. vsk. 8. kl.), Armands Čižiks (Zilupes vsk. 8. kl.), Laima Kolneja, Vilma Kolneja un Renāte Dakule (visas Gaigalavas pamatsk. 8. kl.), Lana Panteļejeva (Rožupes pamatsk. 9. kl.), Ivo Burmeisters (Salnavas pamatsk. 8. kl.). Par ilustrācijām 1. v. tika piešķirta Kintijai Gritānei (Aglonas vsk. 9. kl.), 2. v. – Laurai Čaplinskai (Aglonas vsk. 8. kl.), 3. v. – Aldim Rudzītim (Aglonas Katoļu ģimnāz. 8. kl.), atzinības saņēma Dace Utināne (Aglonas vsk. 9. kl.), Ilze Pastare (Salas pamatsk. 9. kl.) un Nauris Lukjanovičs (Aglonas vsk. 8. kl.).

10. – 12. kl. gr. 1. v. Laurai Malinovskai (Viļānu vsk. 11. kl.), 2. v. – Renātei Katričai (Aglonas internātvsk. 12. kl.), 3. v. – Laurai Golubevai (Riebiņu vsk. 12. kl.), atzinības saņēma Kristīne Ivbule (Špoģu vsk. 12. kl.), Sandra Reščenko un Elizabete Gražule (abas Aglonas vsk. 12. kl.), Daniels Krimans (Aglonas vsk. 11. kl.), Andra Struka (Riebiņu vsk. 11. kl.), Gunda Pastare (Riebiņi vsk. 10. kl.), Beāte Graudumniece (Baltinavas vsk. 11. kl.), Ina Streļča un Madara Nogda (abas Kārsavas vsk. 12. kl.), Ēriks Bolūds (ARPC „Zeimuļs” 10. kl.), Laura Pauliņa (Maltas 1. vsk. 12. kl.), Everita Zeimule (Viļānu vsk. 11. kl.), Viktorija Puriškeviča (Aglonas internātvsk. 12. kl.). Par ilustrācijām 1. v. tika piešķirta Laurai Valainei (Aglonas vsk. 12. kl.), 2. v. – Intai Valainei (Aglonas vsk. 11. kl.), 3. v. – Dacei Valainei (Aglonas vsk. 12. kl.) un Sandrai Bulei (Zilupes vsk. 10. kl.), atzinību saņēma Lāsma Zaharenko (Aglonas Katoļu ģimnāz. 12. kl.).

Aglonas internātvidusskolas 12. klases skolniece Viktorija Puriškeviča savā radošajā darbā raksta: „Sirdsprieka mājvietas veidošana ir mana jaunākā laimes izjūta. Patrenkāju nelabos mākoņus, aizpūšu caurvēju un radu sev sauli – tādu skaistu un vasarīgu. Vēl piesaulītes pļavā sastopos ar draudzību, kas, daudzus gadus stiprināta, laimīgi pastaigājas pa rasoto zāli un runā par labestību.” Citējot šo atziņu, gribas teikt lielu paldies visiem jaukajiem, dāsnajiem un sirdsgudrajiem šī pasākuma atbalstītājiem un labvēļiem:

 • Sabiedrības Integrācijas fondam (Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija),
 • Rēzeknes Augstskolai,
 • Daugavpils Universitātei,
 • SEB bankai,
 • Maizes muzeja vadītājai Vijai Ancānei,
 • Aglonas novada biedrībai „Neaizmirstules”,
 • Aglonas Bazilikai,
 • Apgādam „Zvaigzne ABC” un tā vadītājai Vijai Kilblokai,
 • Žurnālam „A12”,
 • „Vietējai Latgales Avīzei”,
 • Portālam „LaKuGa”,
 • SIA „Salang” vadītājam Gunāram Svilānam,
 • Viļakas Valsts ģimnāzijas 11. kl. audzēknim Normundam Orlovam,
 • Andrejam Stremjanovam,
 • Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolai „Saules skola”
 • Aglonas vidusskolas vecāku padomei,
 • Aglonas vidusskolas kolektīvam un direktorei Lidijai Šatilovai.

Noslēgumā vēl gribas citēt dažas pasākuma dalībnieku rakstformā izteiktās atziņas par Aglonā piedzīvoto:

 • „Mīļie konkursa organizētāji! Tas ir Jūsu labais darbs uz mūžiem. Paldies!”;
 • „Konkursu gaidīju visu gadu, jo tik pacilājošu, uzlādējošu, uzmundrinošu pasākumu ir vērts gaidīt!”;
 • „Pēc jūsu pasākuma vienmēr ir jauka, optimistiska noskaņa. Lai veicas turpmāk!”;
 • „Labs koncerts!”;
 • „Paldies par neviltoto sirsnību, patieso dedzīgumu, neizsīkstošo patriotismu un uzteicamo profesionalitāti!”;
 • „Man viss patika. Kaut kas tamlīdzīgs varētu būt arī nākošgad.”

Būs 2015. gada pavasaris, Aglonas vidusskola Cirīša ezera krastā atkal aicinās uz savu nu jau 10. radošo cilvēku satikšanos, lai kopā veidotu šo pasauli skaistāku, krāsaināku un radošāku.

 

Anita Vaivode,

Aglonas internātvidusskolas latviešu val. un literatūras skolotāja, žūrijas komisijas pārstāve