Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Realizēta ūdensvada un kanalizācijas tīkla rekonstrukcija un izbūve Aglonas ciemā

Saturs atjaunots: 20.02.2012.

eraf_ieguld_eskarogs_598x109

Projekta ietvaros, kas tika uzsākts 2009.gada novembrī, sekmīgi veikta ūdenssaimniecības pakalpojumu – ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas –kvalitātes uzlabošana un ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamības paplašināšana, samazinot vides piesārņojumu un ūdenstilpju eitrofikāciju, kā arī sekmējot ūdens resursu un energoresursu racionālu izmantošanu, informējusi projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas pagasta Aglonas ciemā I kārta”  vadītāja Ingūna Barkeviča.

2010.gadā Aglonā tika veikta ūdensvada rekonstrukcija un izbūve, kā arī kanalizācijas tīkla rekonstrukcija un paplašināšana Daugavpils un Ezera ielās, tika uzbūvētas 2 kanalizācijas sūkņu stacijas un tīrā ūdens rezervuāri. Uzstādīts dīzeļģenerators, lai nodrošinātu dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtu darbību elektroenerģijas padeves pārtraukumu laikā. Projekta ietvaros paplašināts kanalizācijas tīkls jaunu patērētāju pieslēgšanai. Uzstādīti ūdens patēriņa mērītāji uz 18 pašvaldības ēku un daudzdzīvokļu māju ievadiem.

Savukārt 2011.gadā ūdenssaimniecības attīstības Aglonas pagasta Aglonas ciemā I kārtas darbu paplašināšanas ietvaros  veikta jauna artēziskā  urbuma ierīkošana,  esošās atdzelžošanas stacijas rekonstrukcija, Cirīšu un Avotu ielās veiktas esošo  ūdensvadu rekonstrukcijas, izbūvēta jaunu kanalizācijas sūkņu stacija, A.Broka ielas kanalizācijas tīklu rekonstrukcija.

Kopumā ūdensvada rekonstrukcijas un izbūves darbi  ir veikti apmēram 4 km garumā,  kanalizācijas spiedvadu un pašteces kanalizācijas izbūve un rekonstrukcija apmēram 3,5 km garumā. Projekta laikā tika  atjaunots  asfalta segums vietās, kur veikti rakšanas darbi.

„Tas ir būtisks ieguldījums Aglonas iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanā. Projekta īstenošanas rezultātā palielinājies iedzīvotāju skaits, kuriem tiek nodrošināts ES direktīvām atbilstošas kvalitātes dzeramais ūdens, samazināti ūdens zudumi ūdensapgādes tīklos, kā arī reducēti vides piesārņojuma riski, kas rodas novecojušo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu ekspluatācijas rezultātā. Projekta realizācija sekmē arī ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu un pakalpojumu pieejamības paplašināšanu, nodrošinot kvalitatīvu dzīves vidi, kā arī  ūdens resursu un energoresursu racionālu izmantošanu,” uzsver  I.Barkeviča.

Tehnisko projekta dokumentāciju izstrādāja SIA „Drafts Vides tehnoloģijas”, būvdarbus Daugavpils un Ezera ielās veica būvuzņēmējs SIA “Meistars JVK”.  Personu apvienība“ UN-K”, tās vadošais partneris SIA “Nordserviss” veica būvdarbus A.Broka ielā. SIA “RIO” – Cirīšu ielā un Avotu ielā.

Noslēgto līgumu summas sastāda Ls 439350,54, no tā 85% ir ERAF, 10% valsts budžeta dotācija, 5% pašvaldības finansējums.