Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

SAC „Aglona” projektu pārskats par laika periodu no 2011.gada līdz 2014.gadam

Eiropas lauksaimniecības fonds lauku attīstībai – turpmāk tekstā ELFLA
Lauku attīstības programmas – turpmāk tekstā LAP

Apstiprinātie projekti

2011. gads
Iesniegts ELFLA, LAP pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” projekts ar nosaukumu „Sociālās aprūpes centra „Aglona” teritorijas labiekārtošana” Nr.11-03-LL12-L413201.
Projekta mērķis – labiekārtot SAC „Aglona” teritoriju, veidojot sakoptu un ērti pieejamu atpūtas un brīvā laika pavadīšanas iespēju klientiem ar īpašām vajadzībām.
Projekta realizācijā – SAC „Aglona” teritorijā tika veikti labiekārtošanas darbi un izveidota jauna atpūtas vieta iestādes klientiem. Atpūtas vietā ir izveidots bruģa celiņš, uzstādītas dārza mēbeles, dekoratīvās dzirnaviņas, rožu arka, iestādīti košumkrūmi, iegādāta strūklaka, zāles pļāvējs, ceļa zīme ar norādi „SAC „Aglona”.
Projekta kopējās izmaksas 6729.97 EUR (4729.86 LVL)(90% ELFLA, 10 % Aglonas novada domes pašvaldības līdzfinansējums).
Projekts realizēts no 2011.gada 9.jūnija līdz 2012.gada 31.oktobrim.

2011. gads
Iesniegts VAS „Hipotēku un zemes banka” klientu kluba „Mēs Paši” projektu konkursā projekts ar nosaukumu „SAC „Aglona” Gūteņu kapsētas piemiņas vietas sakārtošana”.
Projekta mērķis – radīt sakoptu vidi SAC „Aglona” kapsētā un saglabāt mirušo klientu atdusas vietas.
Realizējot projektu, tika sakoptas Gūteņu kapsētas kapu kopiņas, uzliktas 46 kapu kopiņu apmalītes, sakārtota kapsētas teritorija.
Projekta kopējās izmaksas – 981,78 EUR (690,00 LVL), no tiem 569,15 EUR (400,00 LVL) Hipotēku banka un 412,63 EUR (290,00 LVL) SAC „Aglona” pašfinansējums.
Projekta realizācijas termiņš no 2011.gada 1.jūnija līdz 2011.gada 31.jūlijam.

2012. gads
Iesniegts VAS „Hipotēku un zemes banka” klientu kluba „Mēs Paši” projektu konkursā projekts ar nosaukumu „SAC „Aglona” kapsētas piemiņas vietas saglabāšana” Nr.P4-8.
Projekta mērķis – saglabāt SAC „Aglona” mirušo klientu atdusas vietas.
Projekta realizācijā tika uzstādīti 77 tērauda kapu krusti uz mūžībā aizgājušo SAC „Aglona” klientu kapu kopiņām.
Projekta kopējās izmaksas sastāda 1314.73 EUR ( 924.00 LVL), kur 569.15 EUR (400, 00 LVL) ir VAS „Hipotēku un zemes banka ” finansējums, 745.58 EUR (524.00 LVL) ir SAC „Aglona” pašfinansējums.
Projekts realizēts no 2012. gada 10. augusta līdz 2012. gada 10. oktobrim.

2012. gads – 2013. gads
Iesniegts ELFLA, LAP pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” projekts ar nosaukumu „SAC „Aglona” telpu rekonstrukcija radošo darbnīcu izveidošanai un pilnveidošanai” Nr.12-03-LL12-L413202-00007.
Projekta mērķis – vecuma pensionāriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām uzlabot dzīves apstākļus, integrējot šos cilvēkus sabiedriskajās aktivitātēs, radot cilvēciskas piederības apziņu.
Projektu aktivitāšu ietvaros tika veikti telpu rekonstrukcijas darbi, iegādātas mēbeles, drēbju pakaramais, spogulis, tāfele, ekrāns, projektors, portatīvais dators.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 18413.98 EUR (12941.42 LVL), kur 90% ir ELFLA finansējums un 10 % Aglonas novada domes pašvaldības līdzfinansējums.
Projekts realizēts no 2012.gada 17.jūlija līdz 2013.gada 29.augustam.

2013.gads
Iesniegts Biedrības „Preiļu rajona partnerība” un Aglonas novada domes, Mazo grantu projektu konkursā „Iedzīvotāji veido savu vidi”, projekts ar nosaukumu „Augļu koku un krūmogulāju iegāde SAC „Aglona” iemītnieku veselīga uztura un māju sajūtu radīšanai”.
Projekta mērķis – veicināt SAC „Aglona” iemītnieku aktivitātes un veselīga uztura pilnveidošanu.
Projekta aktivitāšu rezultātā piešķirtais finansējums, tika izlietots tīruma sakopšanas darbiem, aizsargsieta, trūdvielu un 38 augļu koku un 40 krūmogulāju stādu iegādei.
Aglonas novada domes finansējums – 419.02 EUR (294.49 LVL).
Projekts realizēts no2013.gada septembra līdz 2013.gada oktobrim.

2013.gads – 2014.gads (drīzumā tiks uzsākta projekta realizācija)
Iesniegts ELFLA, LAP pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” projekts ar nosaukumu „Aprīkojuma iegāde sportisko aktivitāšu organizēšanai personām ar īpašām vajadzībām” Nr.13-03-LL12-L413201-000004.
Projekta mērķis – veicināt dzīves apstākļu un veselības uzlabošanos vecuma pensionāriem un personām ar īpašām vajadzībām.
Projekta aktivitāšu īstenošanā tiks iegādāts sporta preču komplekts, garderobes skapis, spoguļi, soli, mūzikas centrs. Iegādājoties šīs preces tiks izveidota atsevišķi aprīkota sporta telpa sportisko aktivitāšu organizēšanai personām ar īpašām vajadzībām. Sportisko aktivitāšu organizēšanu veiks fizioterapeits.
Projekta kopējās izmaksas – 4605.47 EUR (3236.74 LVL), no tiem finansē 90% ELFLA un 10 % Aglonas novada domes pašvaldības līdzfinansējums.
Projekta realizācijas termiņš no 2013.gada 15.jūlija līdz 2014.gada 10.jūlijam.

Neapstiprinātais projekts

2013. gads
Iesniegts ELFLA, LEADER projekts „SAC „Aglona” radošo darbnīcu ēkas vispārējie siltināšanas un jumta seguma nomaiņas darbi”.
Projekta mērķis – atjaunot SAC „Aglona” radošo darbnīcu ēkas tehnisko stāvokli, tādējādi radot iespēju pensionāriem un personām ar īpašām vajadzībām, ilgtspējīgi izmantot radošo darbnīcu telpas.
Paredzētās aktivitātes – vispārējie ēkas siltināšanas un jumta nomaiņas darbi.
Plānotās projekta kopējās izmaksas – 21572.89 EUR (15161.51 LVL).
Esošo projektu plānots iesniegt atkārtoti.

Pārskatu sagatavoja
SAC „Aglona” lietvede Gunta Grigule

28.01.2014