Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

SAC “Aglona” radošo darbnīcu ēkai jauns jumts

2013. gadā SAC „Aglona” veiksmīgi tika atklātas radošo darbnīcu telpas pensionāriem un personām ar īpašām vajadzībām. Esošās telpas atrodas 1982.gadā celtajā ēkā, kuras tehniskajam stāvoklim bija būtiski bojājumi – bojāta jumta kore, bojāts jumta segums, nebija lietus ūdens noteku, kā arī nepieciešama ēkas siltināšana. Visi šie bojājumi apdraudēja radošo darbnīcu telpas, jo nelabvēlīgos laika apstākļos, telpās radās ūdenssateces, tika bojāts iekštelpu sienu krāsojums, palielinājās mitruma līmenis un veidojās sienas pelējums. Tādēļ, Aglonas novada dome 2013. gada 14. jūnijā biedrībai “Preiļu rajona partnerība” iesniedza projekta pieteikumu “SAC “Aglona” radošo darbnīcu ēkas vispārējie siltināšanas un jumta seguma nomaiņas darbi”, nepietiekama finansējuma dēļ projekts LAD netika atbalstīts. Projekta aktivitātēs tika plānots veikt ēkas siltināšanas un jumta seguma nomaiņas darbus. Sakarā ar papildus finansējuma piešķiršanu LAD 2014. gada 14. martā vēstulē Nr.03.6-11/14/377, norādīts, ka projekta pieļaujamā attiecināmo izmaksu summa ir 5063, 68 EUR, kas tādējādi samazina būvdarbu apjomus projekta aktivitātēs. Samazinātā finansējuma dēļ tika nolemts, ka jāveic jumta seguma nomaiņas darbi, 2014. gada 30. jūlijā tika apstiprināts Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam 4.ass 413. pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstību stratēģiju īstenošanas teritorijā” 2.aktivitātē: Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un pro­grammu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošana vietējiem iedzīvotājiem. 3. Rīcībā “Atbalsts lauku cilvēku spēju attīstībai nepieciešamās infrastruktūras izveidei un esošo pilnveidošanai, spēju attīstības procesa nodrošināšanai” projekts Nr.13-03-LL12-L413202-000006 “Jumta seguma nomaiņas darbi SAC “Aglona” radošo darbnīcu ēkai”. Projekta kopējās izmaksas ir 6452,28eiro. Šī gada septembrī IK “Ēku Renovācija” pabeidza būvniecības darbus (jumta seguma, jumta kores nomaiņa, lietus ūdens noteku un tekņu uzstādīšana).

 

Informāciju iesniedza: Anita Podskočija, Aglonas novada domes
Attīstības un projektu vadības nodaļas projektu vadītāja

 

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv