Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Sadarbojoties ar pašvaldībām, AS “Sadales tīkls” atkārtoti apkopos informāciju par mājsaimniecībām bez elektroenerģijas piegādes

Lai apzinātu objektus bez elektrotīkla pieslēguma, kurās pastāvīgi dzīvo iedzīvotāji, AS “Sadales tīkls” aktualizēs iepriekš veiksmīgi īstenoto sadarbību ar pašvaldībām, kas vislabāk pārzina savā administratīvajā teritorijā dzīvojošo mājsaimniecību sociālo un ekonomisko stāvokli, un kopā ar Ekonomikas ministriju un pašvaldībām meklēs risinājumus, lai šīm mājsaimniecībām nodrošinātu elektroenerģijas piegādi.

AS “Sadales tīkls” darbojas regulētā biznesa vidē un jaunu elektrotīkla pieslēgumu ierīkošanu nosaka Elektroenerģijas tirgus likums un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) noteikumi “Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem”. Tajos ir noteikti vienoti elektrotīkla pieslēguma ierīkošanas vai esošā pieslēguma jaudas palielināšanas noteikumi visiem sistēmas lietotājiem un AS “Sadales tīkls” nav tiesību rīkoties pretēji normatīvo aktu regulējuma prasībām, diferencējot sistēmas lietotājus pēc to sociālā un ekonomiskā stāvokļa vai īpašuma atrašanās vietas. Pēc informācijas apkopošanas par mājsaimniecību objektiem bez elektroenerģijas piegādes AS “Sadales tīkls” kopā Ekonomikas ministriju un pašvaldībām meklēs risinājumus, lai palīdzētu šiem iedzīvotājiem, bet novērstu situācijas, ka elektrotīkla pieslēgums tiek ierīkots īpašumos, kuros elektroenerģija netiek lietota pastāvīgi vai lietota sezonāli.

No 2004. līdz 2007. gadam AS “Latvenergo”, vienojoties ar Ekonomikas ministriju un balstoties uz SPRK izstrādāto metodiku, realizēja projektu “Par vēsturiski neelektrificēto māju pieslēgšanu elektrotīklam”, kā rezultātā par uzņēmuma līdzekļiem vairāk kā 4,7 milj. eiro apmērā 190 dzīvojamām mājām tika ierīkots elektrotīkla pieslēgums un uzsākta elektroenerģijas piegāde. Elektrotīkla ierīkošana ir apjomīgs vairāku institūciju kopdarbs un, pateicoties pašvaldību un plašsaziņas līdzekļu aktīvai līdzdalībai, projekta realizācijā tika apzinātas visas bez elektrības esošās mājas, kuras bija pastāvīgi apdzīvotas, t.i., dzīvojamās ēkas īpašnieks vai likumīgais lietotājs ne mazāk kā 10 gadus neelektrificētajā ēkā dzīvoja pastāvīgi, un tām ierīkots elektrotīkla pieslēgums. Līdz ar to šobrīd nevar runāt, ka kāds īpašums būtu aizmirsts un vēsturiski palicis bez elektroapgādes. AS “Sadales tīkls” rīcībā šobrīd nav jaunas informācijas par mājām, kurās iedzīvotāji patstāvīgi dzīvo bez elektrības, jo informāciju par šādām mājsaimniecībām var apzināt tikai pašvaldības.

Jauna elektrotīkla pieslēguma ierīkošanas izmaksas atkarīgas gan no klientam nepieciešamās jaudas, gan no objekta atrašanās vietas, kā arī no atbilstošas jaudas elektropārvades tīkla atrašanās vietas, pie kura veikt pieslēgumu. Pieslēgumiem līdz 40A (ampēri) lietotājs maksā 60% no pieslēguma izmaksām, pārējo sedz AS “Sadales tīkls”. Savukārt, pieslēgumiem virs 100A klients sedz pieslēguma maksu 100% apmērā un 5 gadu laikā, efektīvi izmantojot pieprasīto jaudu, klientam ir iespēja atgūt visus savus elektrotīkla pieslēguma ierīkošanā ieguldītos līdzekļus.

Lai nevajadzīgi nesadārdzinātu pieslēguma izmaksas, klientam pirms pieslēguma pieteikuma iesniegšanas ir jāizvērtē, cik jaudas ir nepieciešams, lai nodrošinātu savu elektroiekārtu darbu. Ļoti nozīmīgs izmaksu nosacījums ir pieslēguma vietas atrašanās attālums no esošā elektrotīkla, t.i., jo tālāk no esošā elektrotīkla tiks izvēlēta pieslēguma vieta, jo ir lielāka varbūtība, ka pieslēguma izmaksas klientam būs augstākas. Pēc klienta apstiprinājuma un nepieciešamības gadījumā arī būvprojekta saņemšanas AS “Sadales tīkls” izsludina atklātu iepirkuma procedūru un veic pretendentu atlasi, lai noskaidrotu pieslēguma izbūves veicēju un faktiskās izbūves izmaksas. Izsludinot iepirkumu, arī lietotājs var pieteikt sevis izvēlētu būvkomersantu, kuram ir tiesības strādāt ar AS “Sadales tīkls”, un sekot līdzi iepirkuma procesam. Izvērtējot saņemtos piedāvājumus, tiek izvēlēts piedāvājums ar viszemāko cenu.

AS “Sadales tīkls” ir jārūpējas, lai objektā varētu nodrošināt drošu un normatīvo aktu prasībām atbilstošu elektroenerģijas piegādi, līdz ar to ne vienmēr objektos, kuros kādreiz ir bijis elektrotīkla pieslēgums, elektroenerģijas piegādi var atjaunot bez elektrotīkla atjaunošanas un rekonstrukcijas darbiem. Elektroenerģijas piegāde objektā bez maksas, kā to paredz “Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem”, var tikt atjaunota sešu mēnešu laikā no elektroenerģijas piegādes (lietošanas) pārtraukšanas brīža, pie nosacījuma, ja nemainās attiecīgā pieslēguma tehniskie parametri un ir saglabājies pieslēguma nodrošināšanai nepieciešamais elektrotīkls uz attiecīgo pieslēguma vietu.

Laika periodā no 2006. līdz 2008. gadam, ņemot vērā Latvijas iedzīvotāju izteikti lielo aktivitāti nekustamo īpašumu attīstības jomā, AS “Sadales tīkls” jaunu pieslēgumu izveidē ieguldīja investīcijas 158 milj. eiro apmērā. Aktīva elektrotīkla pieslēgumu izbūve tika veikta līdz 2009. gadam, kad pēc izmaiņām SPRK noteikumos “Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem” AS “Sadales tīkls” pieslēgumu līdzfinansējuma apjoms samazinājās un uzņēmums ieguva iespēju vairāk līdzekļu novirzīt elektrotīkla atjaunošanai un visu klientu elektroapgādes kvalitātes uzlabošanai. AS “Sadales tīkls” apkopotie dati liecina, ka 403 objektiem, kuros elektrotīkla pieslēgums ierīkots līdz 2009. gadam, elektroenerģija netiek patērēta, bet uzņēmumam, lai nodrošinātu efektīvu elektrotīklu un iekārtu darbību, šīs elektrolīnijas pastāvīgi ir jāuztur darba stāvoklī – jāmaina balsti, jāveic elektrotīkla trašu tīrīšanas un atjaunošanas darbi, jāveic ikdienas apgaitas, apsekojumi un mērījumi, kā arī jānovērš aktuālie bojājumi, radot neērtības citiem lietotājiem, kuriem palielinās elektroenerģijas pārtraukumu laiks dēļ bojājumu novēršanas un plānoto elektrotīkla attīstības un rekonstrukcijas darbu veikšanas. Kopumā elektroenerģija netiek patērēta aptuveni 121 tūkst. objektos visā Latvijas teritorijā un šādu zemsprieguma 0,4kV elektrolīniju kopgarums, kuras pastāvīgi jāuztur, lai gan tajās elektroenerģija netiek patērēta, sasniedz 3000 km.

AS “Sadales tīkls” ir elektrotīkla uzturētājs un attīstītājs Latvijā, kas nodrošina elektroenerģijas piegādi vairāk nekā vienam miljonam klientu objektu visā Latvijas teritorijā un elektroenerģijas sadales tīklu kopgarums ir gandrīz 95 000 kilometri.

Avots: www.sadalestikls.lv

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv