Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Šķeltovas pagasta pārvaldes pārskats par paveikto darbu 2013. gadā

Šķeltovas pagasta pārvaldes darbu regulē Šķeltovas pagasta pārvaldes nolikums ( apstiprināts 27.01.2010. Aglonas novada domē).Pagasta pārvalde ir atbildīga par savā administratīvajā teritorijā esošo izglītības jomu, sociālo sfēru, veselības aprūpi, kultūras dzīvi.Pārvalde atbilstoši kompetencei ir atbildīga par institūciju tiesisku darbību un finanšu līdzekļu izlietojumu.

Šķeltovas pagasta pārvaldes teritorijā atrodas šādas iestādes:
1. Pārvalde;
2. Bibliotēka;
3. Tautas nams;
4. Feldšeru vecmāšu punkts;
5. Skola

Pagasta pārvalde Aglonas novada domē apstiprinātā budžeta 2013. gadam ietvaros Ls 31992,00 centās nodrošināt pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem.
Lai uzlabotu darba kvalitāti aizvadītajā gadā pagasta iestādēs mērķtiecīgi tika veikta darbinieku izglītošana dažādu izglītības atbalsta iestāžu organizētajos kursos, semināros, mācībās, kā arī pieredzes apmaiņas pasākumos.
Tika nodrošināta pārvaldei nodoto pašvaldības objektu apsaimniekošana.
Domes noteiktajā kārtībā rīkojāmies ar pārvaldes rīcībā esošajiem materiālajiem resursiem un apstiprinātajiem finansu līdzekļiem.
Pārvalde, bibliotēka un Tautas nams atrodas viena ēkā, sakarā ar to ēkas uzturēšanai ir vajadzīgi mazāki resursi, telpas uzkopj viena apkopēja un 0,5 darba slodzes sētniece un četri kurinātāji ( sezonas darbs ).
Pārvaldes darbību nodrošina 3,5 darba slodzes darbinieki( pārvaldes vadītāja, sekretāre, 0,5 darba slodzes kases kontu operatore un vieglā automobiļa vadītājs.
Pārvaldes darba organizācijai 2013. gadā tika izdoti 159 rīkojumi, lietvedībā tika reģistrēti 521 ienākošie dokumenti un 754 izejošie dokumenti, tika reģistrēti 144 iesniegumi, uz kuriem tika sagatavoti atbilstoši dokumenti. Tika slēgti saimniecisko darbību regulējošie līgumi, tika sagatavotas un iesniegtas atskaites Aglonas novada domē, kā arī citās organizācijās. Iedzīvotājiem ir pieejami kopēšanas pakalpojumi, nodrošināta pārvaldes kompetencē esošo izziņu un informācijas par pārvaldes jautājumiem izsniegšanu.
Viena no pārvaldes funkcijām ir noteikto nodokļu, nodevu, novada domes noteikto nodevu, maksājumu, kā arī maksājumu par pārvaldes sniegtajiem pakalpojumiem iekasēšana.
Ir reģistrēti 845 nekustamie īpašumi, kuriem tiek aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis, sagatavoti un izsūtīti paziņojumi.
2013. gadā kasē tika veiktas 1937 operācijas par summu 31521,79 Ls.
No kases tiek veiktas izmaksas – sociālie pabalsti trūcīgajiem iedzīvotajiem, algas – algotajiem pagaidu sabiedriskajiem darbu veicējiem.
Pārvalde piedalās projektu realizācijā, tā 2013. gada augustā tika pabeigti projekta ,,Basketbola laukuma atjaunošana Šķeltovas pagasta Aglonas novadā” rekonstrukcijas darbi. Aglonas novada projekta ietvaros tika labiekārtotas pludmale Šķeltovas ezera krastā.
Šķeltovas pagastā darbojas sabiedriskā labuma organizācija – biedrība „Alksniena” 2013. gadā realizēja projektu ,,Sakopts un tīrs Šķeltovas ciems”, uzlabojot ciema koptēlu, izveidojot akmeņdārzu, papildinot puķu dobes ar apstādījumiem, izveidoja ciema nosaukuma plāksni, centrālās ielas garumā uz laternām izvietoja ziedošus puķu podus, pie pagasta pārvaldes ēkas uzstādīja metāla miskasti.

Bibliotēka:
Šķeltovas pagasta bibliotēkai 2013. gada budžetā tās funkcionēšanai tika iedalīti līdzekļi 5241,00 Ls.
Jaunu grāmatu iegādei Ls 300,00, periodikai ( avīzes, žurnāli) Ls 200,00.
Bibliotēkā bija organizētas 23 dažādas literatūras izstādes un 15 tematiskie pasākumi.
Ir pieejami interneta pakalpojumi, pastāvīgi pie 5 datoriem ir apmeklētāji, kuri var uzzināt viņiem interesējošos jautājumus, kā arī veikt pakalpojumu maksājumus ( telefons, elektrība u.c.). Ir pieejams arī bezvadu internets Wi-Fi.
Bibliotēkā ir reģistrēti 111 lasītāji no tiem 39 bērni.

Feldšeru vecmāšu punkts:
Pagasta iedzīvotājiem katru dienu ir iespēja apmeklēt FVP un divas reizes nedēļā pieņemšanu veica ģimenes ārsts.
FVP tika veiktas profilaktiskās apskates, potes iedzīvotajiem, skolēniem, pirmskolas vecuma bērnu grupiņā. Vajadzības gadījumā tiek pielietotas sistēmas, izmērīts cukura līmenis asinīs, slēptās asinis, holesterīna līmenis asinīs.
Tiek ņemtas asins analīzes stobriņā un nodotas laboratorijā.
FVP pakalpojumus caurmērā gada laikā katru darba dienu saņem apmēram 14 – 16 pacienti.
Pārvalde iedalītā budžeta robežās Ls 9762,00 uztur personālu un izlieto līdzekļus FVP uzturēšanai.

Kultūra:
Pārvalde patstāvīgi rūpējas par tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu, par kultūras pasākumu organizāciju un pieejamību plašākam iedzīvotāju lokam.
Tautas namā tika organizēti dažādi pasākumi ( Lieldienas, Māmiņu diena, Līgo svētki, Ziemassvētki, Tiem kam pāri 40 ).
Ļoti aktīvi iedzīvotāji piedalījās Tautas Nama organizētajos pasākumos ,,Ziedu paklāja veidošana” un ,,Rudens velšu izstāde”.
Pasākumi notika bez ieejas maksas. Maksas pasākumi bija tikai diskotēkās, ieņēmumi sastādīja Ls 82.00. Diskotēkas nevar notikt regulāri, jo nav apsardzes.
Tautas namā darbojas jauniešu vokālais ansamblis, krievu dziesmu sieviešu ansamblis ,,Zvonnica’.
Pārvalde budžeta ietvaros Ls 15428,00 atbalsta un nodrošina kolektīvu profesionālo vadību un pasākumu norisi.
Tautas namā projekta ietvaros ir veikts kapitālais remonts un iegādātas jaunas mēbeles.

Komunālie pakalpojumi:
Savā teritorijā pārvalde organizē iedzīvotāju komunālos pakalpojumus, gādā par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu.
No budžeta līdzekļiem tiek uzturēts ūdenstornis, ūdensvads, attīrīšanas iekārtas ar kanalizāciju.
Iestāžu apkurei malka tiek iepirkta, bet iespēju robežas ar bezdarbnieku līdzdalību malku sagādājam arī pašu spēkiem, līdz ar ko arī tiek ieekonomēti budžeta līdzekļi.

Ar transportu tiek nodrošināti budžeta ietvaros visi braucieni:
• Skolēni – olimpiādes, sporta sacensības, mazpulku pasākumi;
• Skolotāji – kursi, semināri, pasākumi;
• Speciālisti – kursi, semināri, apmaiņas braucieni;
• Bāriņtiesas locekle – 2 – 3 reizes mēnesī uz bāriņtiesas sēdēm Aglonā;
• Sociālais darbinieks – vientuļo, maznodrošināto ģimeņu apsekošanai;
• Valsta nodarbinātības aģentūras projekta ,,Algotie pagaidu sabiedriskie darbi” norises nodrošināšanai;
• Bēru organizācijām u.c.

Traktortehnikas pakalpojumi:
• Malkas sagāde;
• Atkritumu apsaimniekošana, teritorijas labiekārtošana;
• Dažādi darbi (uz ceļiem, kapsētās, pārvaldes iestādēs);
• Iedzīvotajiem transporta darbu veikšanai u.c.

Pagasta pārvaldes darbība tiek veikta iedzīvotāju labklājības līmeņa celšanai, infrastruktūras sakārtošanai, pakalpojumu pieejamībai, pagasta teritorijas, ciemata labiekārtošanas darbu veikšanai, izglītības nodrošināšanai.

Informāciju sniedza, Šķeltova pagasta pārvaldes vadītāja: I. Maļuhina