Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Šķeltovas pagasta pārvaldes pārskats par paveikto darbu 2019. gadā

Šķeltovas pagasta pārvalde ir Aglonas novada pašvaldības iestāde, kas organizē Aglonas novada pašvaldības sniegtos pakalpojumus un nodrošina to pieejamību Šķeltovas pagasta teritorijā.


Pārvalde savas funkcijas veica atbilstoši piešķirtajam finansējumam.
Šķeltovas pagasta pārvaldē ir šādas struktūrvienības:

 • Pagasta pārvalde;
 • Šķeltovas pagasta FVP;
 • Pagasta TN;
 • Pagasta bibliotēka.

Organizācijas:

 • Nevalstiskā organizācija  – Biedrība “Alksniena”;
 • Latvijas Sarkana Krusta Krāslavas, Dagdas un Aglonas novadu Komitejas Šķeltovas Nodaļa.

Šķeltovas pagastā uz 01.07.2019. bija reģistrēti 552 iedzīvotāji. Pēc Aglonas novada dzimtsarakstu ziņām Šķeltovas pagastā 2019. gadā piedzima 4 bērni, viņsaulē aizgāja 8 iedzīvotāji.
Pārvaldes darba organizācijai 2019. gadā tika izdoti 121 rīkojums, lietvedībā tika reģistrēti 164 ienākošie dokumenti un 391 izejošs dokuments, tika reģistrēti 91 iesniegums, uz kuriem tika sagatavoti atbilstoši dokumenti. Tika slēgti saimniecisko darbību regulējošie līgumi, tika sagatavotas un iesniegtas atskaites Aglonas novada domē, kā arī citās organizācijas. Iedzīvotājiem ir pieejami kopēšanas pakalpojumi, nodrošināta pārvaldes kompetencē esošo izziņu un informācijas par pārvaldes jautājumiem izsniegšanu.
Viena no pārvaldes funkcijām ir noteikto nodokļu, nodevu, novada domes noteikto nodevu, maksājumu, kā arī maksājumu par pārvaldes sniegtajiem pakalpojumiem iekasēšana.
Ir reģistrēti 1015 nekustamie īpašumi, kuriem tiek aprēķināts NI nodoklis, sagatavoti un izsūtīti paziņojumi, kā arī gada garumā tika strādāts pie izmaiņām, kas skāra NĪ nodokļu aprēķināšanu.
2019. gadā kasē tika veiktas 1061 operācija par summu 34232,72 eiro.
No kases tiek veiktas 230 izmaksas (tai skaitā sociālie pabalsti trūcīgajiem iedzīvotājiem, algas – algotajiem pagaidu sabiedriskajiem darbu veicējiem) par summu 21910 eiro.
Pagasta pārvaldei ir noslēgti 84 līgumi par ūdensvada un kanalizācijas pakalpojumiem. Pagasta kasē katru mēnesī tiek ievākti dati par skaitītāju radītājiem un apmaksu pagasta kasē veic 64 iedzīvotāji, no tiem 33 iedzīvotāji vecumā no 60 līdz 90 gadiem un pārējie  iedzīvotāji (31), kuriem nav pieejami ibankas pakalpojumi, jo nav interneta pieslēguma, lai norēķinātos par pakalpojumu mājās vai publiskā vietā.
Kasē tiek veiktas iemaksas:

 • Par dzīves vietas deklarēšanu;
 • Par izziņu izsniegšanu;
 • Par traktora pakalpojumiem;
 • Bāriņtiesas nodevas;
 • Par FVP pakalpojumiem.

Sociālais darbinieks  Margarita Mickeviča divas reizes nedēļā Šķeltovas pagastā pieņem apmeklētājus  un sniedz sociālo palīdzību. Veic sociālo darbu ar personām, ģimenēm un personu grupām ar mērķi – palīdzēt personai, ģimenei un personu grupai noteikt, atrisināt vai mazināt sociālās problēmas, attīstot pašas personas resursus. Sniedz sociālos pakalpojumus vai organizē to sniegšanu ģimenēm ar bērniem, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi. Noteic klientu līdzdarbības pienākumus. Informē iedzīvotājus par viņu tiesībām uz sociālo palīdzību un par to realizācijas iespējām, kā arī līdzdarbības pienākumiem sociālās palīdzības saņemšanā. Viņas redzeslokā ir  arī vientuļie pensionāri, iespēju robežās viņa palīdz tiem dažādu sociālo jautājumu risināšanā, palīdz nogādāt uz medicīniskām iestādēm, sagatavo dokumentāciju un sniedz palīdzību nogādāšanai uz sociālās aprūpes centriem. Sociālā darbinieka uzraudzībā strādā 9 asistenti, kuri pilda viņiem uzliktos pienākumus, kā arī  pavada invalīdus ārpus mājas apmeklējumos.
Saskaņā ar Aglonas novada domes saistošajiem noteikumiem sociālais  darbinieks kopā ar pārvaldes darbinieku sveic vientuļos pensionārus un pensionārus, kas sasnieguši 80, 85, 90, 95 u.t.t. jubilejās, kā arī Lieldienās un Ziemassvētkos.
Visu gadu notika sadarbība ar LSK Krāslavas nodaļu, kā rezultātā Šķeltovas pagasta maznodrošinātie iedzīvotāji saņēma humāno palīdzību, tika dalītas Eiropas pakas vistrūcīgākajiem. 2019. gada garumā tika izsniegtas – 375 pārtikas pakas un 192 higiēnas pakas. 6 bērni no trūcīgām ģimenēm saņēma skolas piederumu komplektus.
Bāriņtiesas locekle  Natālija Motiļkova piecas dienas nedēļā pagastā pieņem apmeklētājus, kuriem nodrošina bērna vai citas rīcībnespējīgas personas tiesību un tiesisko interešu aizsardzību.  Novados, kuros nav zvērināta notāra, bāriņtiesa Latvijas Republikas Civillikumā paredzētajos gadījumos sniedz palīdzību mantojuma lietu kārtošanā, kā arī izdara apliecinājumus un pilda citus likumā noteiktos uzdevumus.
Pagastā tiek domāts arī par veselības jomu un kvalitatīvu veselības pakalpojumu nodrošināšanu pagasta iedzīvotājiem.
Veselības jomas pakalpojumus Šķeltovas pagastā nodrošina Feldšeru vecmāšu punkts, kurā strādā feldšere  Tatjana Levkova. Iedzīvotājus feldšeru vecmāšu punktā pieņem katru darba dienu.  Vienu reizi nedēļā iedzīvotājus pieņem ģimenes ārsts.
Apkalpojamo iedzīvotāju skaits 475 cilvēki, tai skaitā 77 bērni. Vidējais apkalpoto pacientu skaits mēnesī 329 cilvēki, tai skaitā mājas vizītes – 4 vizītes mēnesī. Vakcinācijas kalendāra ietvaros veiktās vakcinācijas:

 • Pieaugušie no 398 iedzīvotājiem sapotēti 353 vai 88%;
 • Bērni sapotēti 100%.

Feldšeru vecmāšu punkta pakalpojumus caurmērā gada laikā katru darba dienu saņem apmēram 14 – 16 pacienti.

Feldšeru vecmāšu punktā tiek veiktas profilaktiskās apskates, potes iedzīvotājiem, skolēniem kā arī pirmsskolas vecuma bērniem, mājas aprūpe un cukura diabēta slimnieku uzraudzība.  Vajadzības gadījumā tiek pielietotas sistēmas, izmērīts cukura līmenis asinīs, slēptās asinis, holesterīna līmenis asinīs, kā arī tiek sniegta neatliekamā medicīniskā palīdzība. Tiek ņemtas asins analīzes stobriņā un nodotas laboratorijā.
Šķeltovas pagasta teritorijā pārvalde nodrošina komunālo pakalpojumu (ūdens padeve un kanalizācijas notekūdeņu novadīšana un attīrīšana) sniegšanu iedzīvotājiem.
Šķeltovas pagasta komunālais darbinieks Viktors Sarguns seko dzeramā ūdens kvalitātei, apkalpo kanalizācijas sistēmu.
2019. gadā divas reizes veikta ūdensvada dezinfekcija. Ūdens kvalitātes uzlabošanai regulāri tiek veikta iekārtu uzraudzība. Darba kārtībā tiek  uzturēts ūdenstornis, ūdensvads, attīrīšanas iekārtas un kanalizācija. Pastāvīgi tiek strādāts pie ūdenstorņa un attīrīšanas iekārtu teritorijas sakopšanas, 2 reizes gadā tiek nopļauta un savākta zāle, teritorijā izcirsti krūmi, sekots žoga stāvoklim.
2019. gadā šķeltovieši piedalījās Vislatvijas Lielajā talkā, sakopjot ciemata teritoriju un 2 kapsētu teritorijas. Talkā piedalījās kopumā 80 cilvēki.
Kā katru gadu ciema centrā pavasarī tika stādītas puķes, bet vasaras sākumā gaismas stabus un Šķeltovas ciema nosaukuma zīmi rotāja skaisti iekaramie puķu podi.
Pagasta pārvalde apsaimnieko teritoriju ap piederošajiem nekustamajiem īpašumiem: uztur kārtībā 2 pludmales pie Šķeltovas ezera, kur ir izveidotas atpūtas vietas; nozāģēti bīstamie koki; tiek strādāts pie takas, kas iet caur skolu; parka teritorijas sakārtošanas. Rudenī Šķeltovas ezera krastā tika iestādīti bērziņi.

Pagasta teritorijā atrodas 6 kapsētas un 3 dievnami, kuru teritorijas visa gada garumā cenšamies uzturēt kārtībā (nopļauta zāle, savāktas lapas rudenī, izvesti atkritumi u.t.t.) Vasarā bezdarbnieku spēkiem tika nokrāsota Peipiņu baznīca, uzsākts žoga remonts, kurš tiks pabeigts šogad.
Pēc Šķeltovas pamatskolas slēgšanas 2019. gada 8. augustā, skolas ēka joprojām netiek izmantota. Mēs turpinām ēkas un tās apkārtnes sakopšanu.
Pie augstāk minēto un citu darbu veikšanās piedalās cilvēki – bezdarbnieki – algoto pagaidu sabiedrisko darbu veicēji, GMI pabalsta saņēmēji, kā arī caur Valsts probācijas dienestu norīkotie cilvēki piespiedu darba veikšanai. Tādā veidā 2019. gadā tika nodarbināti katru mēnesi apmēram 15 cilvēki.
Šķeltovas pagasta iniciatīvas grupa “Šķeltovas jaunieši” īstenoja projektu “Atpūtas vietas izveidošana Šķeltovas pagasta centrā” izsludinātajā mazo Grantu projektu konkursā “Sabiedrība ar dvēseli 2019.” Projekta aktivitāšu rezultātā tika iekārtota vēl viena atpūtas vieta Šķeltovas centrā – Daugavpils ielā 11 – uzstādīta nojume ar galdu un soliņiem. Projekta kopējais finansējums sastādīja 500 eiro.

Biedrība “Alksniena” ir biedrība ar sabiedriskā labuma organizācijas statusu, darbības jomā – pilsoniskas sabiedrības attīstība. Biedrība aktīvi darbojas, lai sasniegtu savas darbības mērķus. Kā viens no svarīgākajiem virzieniem kurā darbojas biedrība ir Šķeltovas pagasta iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošana un ilgtspējīga attīstība. 2019. gadā biedrība “Alksniena” realizēja projektu “Latgales amatu prasmju meistarklases Šķeltovas pagastā”,  kura mērķis bija veicināt kultūras pieejamību sabiedrībai, Latgales reģiona kultūrvides, vērtību un tradīciju saglabāšanu un attīstību, sniedzot finansiālu atbalstu labākajiem kultūras projektiem. Projekta ietvaros iedzīvotājiem bija iespēja iepazīt amata prasmes, kas raksturīgas Latgalē. Biedrība “Alksniena” vienmēr ir gatava atbalstīt un iesaistīties arī sadarbības partneru un citu biedrību un iniciatīvas grupu projektos. 2019.  gadā biedrība līdzdarbojās iniciatīvas grupas “Akvarelis” projektā “Svētki bērniem”, kur par projekta līdzekļiem tika iegādāti priekšmeti loterijai un nodrošinātas piepūšamās atrakcijas, kuras bērni izmantoja līdz spēku izsīkumam. Biedrība “Alksniena” arī līdzdarbojas humānās palīdzības sniegšanā Šķeltovas pagasta iedzīvotājiem.

Gada nogalē aktīvi līdzdarbojoties ar tautiešiem Īrijā un Lielbritānijā tika sarūpētas Ziemassvētku dāvanas Aglonas novada vientuļajām personām, politiski represētām personām un Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem. Akcija bija ļoti sirsnīga un mūsu novada ļaudīm tas bija ļoti patīkams pārsteigums. (foto 26, 27, 28)
Šķeltovas pagastā sporta darbu vada sporta organizatore Marija Akermane. Pagasta iedzīvotāji sporta nodarbībām izmanto Iedzīvotāju atbalsta centra telpas, kas ir aprīkotas ar trenažieriem, sporta inventāru – vasarā arī basketbola, volejbola un futbola laukumus, kas atrodas Šķeltovas ciematā. Visa gada garumā norisinājās sacensības vairākos sporta veidos. Šķeltovas pagasta iedzīvotāji piedalījās Aglonas novada sporta pasākumos:

Pludiņmakšķerēšanas sacensības uz dīķiem:

 • Kastuļinas pagastā – 10. jūlijā;
 • Grāveru pagastā – 24. jūlijā;
 • Šķeltovas pagastā – 7. augustā;
 • Aglonas pagastā – 21. augustā.

Eiropas sporta nedēļas ietvaros 30. septembrī brauciens uz Rīgu (Arēna Rīga) uz KHL spēli starp “Dinamo” (Rīga) un “SKA” (Sankt Pēterburga).
Kā arī Šķeltovas pagasta sporta pasākumos:

 • Septembrī – “Šautriņu mešanas turnīrā”;
 • Oktobrī (rudens skolēnu brīvlaikā) – “Dambretes turnīrā”.

Pagasta rīkotajos pasākumos neizpaliek arī bez sporta aktivitātēm, pagasta iedzīvotāji aktīvi piedalījās jautrās izdarībās un spraigās sacensībās starp iedzīvotāju komandā.

TN vadītāja Astrīda Leikuma rūpējas par kultūras pasākumu organizāciju un norisi.
2019. gadā Šķeltovas TN norisinājās dažādi pasākumi. Pirmo reizi 26. janvārī notika koncerts veltīts Šķeltovas TN amatiermākslas dalībniekiem “Kopā jautrāk”, kurā TN māksliniekus iepriecinājām ar īpaši viņiem izveidotiem 2019. gada kalendāriem (foto 1,2) un 24.augustā “Bērtuļa diena” ar dažādu folkloras kopu piedalīšanos (foto 3,4).
Tradicionālos svētkus svinējām –

 • Lieldienu pasākumā, kurā visus apmeklētājus ielūdza odiņš Šķeltiņš un muša Cecē (foto 10);
 • 22.jūnijā Līgo svētku pasākumā laukumā pie Šķeltovas TN (foto 11);
 • 16.novembrī LR proklamēšanai veltītājā koncertā;
 • 25.decembrī Ziemassvētku laikā koncertā Peipiņu Sāpju Dievmātes Romas katoļu baznīcā (foto 21);
 • 28.decembrī – Jaungada pasākumā (foto 7,8).

Ikgadējie Šķeltovas TN pasākumi:

 • 15.maijā – “Tiem, kam pāri 40…”;
 • 31.maijā – “Svētki bērniem – Uz vasaras sliekšņa” (foto 15);
 • 12.jūlijā – “Svētki jauniešiem” (foto 16, 17);
 • 22.septembrī – Svētdienas teātra pēcpusdiena (foto 18);
 • 12.oktobrī – rudens noskaņu koncerts “Atvasara”;
 • 29.decembrī – bērnu eglīte (foto 5).

24. februārī ar skeču programmu uzstājās viesi no Viļāniem – krievu amatiermākslas teātris “Horošeje nastrojeņije” (foto 20), vadītājs Aleksandrs Špundzāns.
Ikgadējā rudens velšu izstāde norisinājās no septembra beigām līdz oktobra beigām.
Alekseja Gončarova fotogrāfiju izstāde bija apskatāma Šķeltovas TN no novembra vidus līdz decembra vidum (foto 6).
Dažādas radošās darbnīcas (foto 12,13 14), tai skaitā Vijas Kudiņas vadītā latgales kļocku meistardabnīca (foto 19) un Valda Pauliņa keramikas meistardarbnīca (foto 9).
Šķeltovas TN amatiermākslas kolektīvu izbraukumi Aglonas novada teritorijā un ārpus tās.
Nozīmīga vieta Šķeltovas pagasta dzīvē ir bibliotēkai, kur var ienākt jebkurš pagasta  iedzīvotājs ne tikai meklēt vajadzīgo informāciju, bet arī izrunāt savu sāpi, dalīties priekā.
Šķeltovas pagasta bibliotēkas vadītāja Ļena Afanasjeva rūpējas par iedzīvotāju informētību.
2019.gadā Šķeltovas bibliotēkas apmeklējumu kopskaits – 1827 (507 bērni līdz 18 gadiem), reģistrēto lietotāju skaits – 115 (23 bērni līdz 18 gadiem), izsniegums – 2445 (tai skaitā bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem – 300).
Piedāvātie bibliotēkas pakalpojumi:

 • Bibliotēkas krājums – grāmatas;
 • 8 darba galdi (6 datorgaldi);
 • Bezvada internets;
 • Kopēšana;
 • Datu bāze – Letonika.lv;
 • Lursoft laikrakstu bibliotēka;
 • Periodiski izdevumi (2019.gadā apmeklētājiem bija pieejami 276 dažādu nosaukumu žurnāli, kā arī 3 nosaukumu avīzes);
 • Novadpētniecības materiāli par Šķeltovas pagastu un to iedzīvotājiem;
 • Tematiskās mapes;
 • Konsultācijas internēta resursu izmantošanā.

2019.gadā tika iegādātas 44 jaunas grāmatas par summu 305.00 EUR; preses izdevumi par summu 423.00 EUR; dāvinājumā tika iegūtas grāmatas par 37.00 EUR.

Lai veicinātu vēlmi lasīt un apmeklēt bibliotēku kā informācijas un kultūras iestādi, sadarbībā ar Šķeltovas TN, Šķeltovas pamatskolas skolēniem un jauniešiem tika rīkoti vairāki pasākumi:

 • “Bērnu žūrijas noslēguma pasākums”;
 • “Pasakas un internēts” – tematiska stunda;
 • “Mana bibliotēka šodien un rīt” – radošā darbnīca, zīmējumu konkurss;
 • “Veco grāmatu otra dzīve” – radošā darbnīca;
 • “Tā ir tēva diena” – tematisks pasākums;
 • “Ciemos pie Pepijas Garzeķes” – lasīšanas stunda;
 • “Tikšanās diena” – pēcpusdiena ar bibliotēkas draugiem;
 • “Lieldienas” – svētku pēcpusdiena;
 • “Līksmi prieku Līgo svētkos, Draugu pulkā jautras dziesmas” – izklaidējošs pasākums sadarbībā ar Šķeltovas TN;
 • “Tiem, kam pāri 40…” – tematisks pasākums;
 • “Jaunība kā krāšņākā dzīves smarža” – svētku pasākums sadarbībā ar Šķeltovas TN;
 • “Tradicionālo Latgales kļocku meistarklase” – radošā darbnīca;
 • “Miķelītis bagāts vīrs” – tematisks pasākums sadarbībā ar Šķeltovas TN;
 • “Draugu lokā” – svētku pasākums sadarbībā ar Šķeltovas TN.

Tematiskas izstādes:

 • “Seno grāmatu gudrība”
 • “Tā bija mana skola”
 • “Pagātne. Tagadne. Mēs.”
 • “Pasaules skolotāju diena”
 • “Stārastes leģendārie zīmējumi”
 • “Sieviete – tu esi skaistākā starp puķēm”
 • “Lieldieniņas šurpu brauca raibas olas groziņā”
 • “Jānīts brauca katru gadu”
 • “Liliju mīļotajiem”
 • “Ceļošana – iedvesmas un pārdomu avots”
 • “Es ticu Ziemassvētku brīnumam, kuram dvēselē jāienāk”

Izstādes:

 • “Nav par tavām rokām labām siltākas uz pasaules”
 • “Izlasi pirmais”
 • “Astes un ūsas”
 • “Mans mīlulis”
 • “Aizdedz sveci un lasi kopā ar Ziemeļvalstīm”
 • Literatūras izstādes jubilāriem (rakstniekiem, dzejniekiem un citiem ievērojamiem cilvēkiem)
 • “Iesākam lasīt”
 • “Grāmata gaida savu lasītāju”
 • “Svece – gaismas simbols”
 • “Dzejas vilnis”
 • “Vārīsim putru”
 • “Mana zeme – Latvija”

Šķeltovas pagasta pārvaldes darbība, nodrošinot pašvaldības pamatfunkciju izpildi, ir vērsta uz pagasta iedzīvotāju interešu ievērošanu, lai nesamazinātos viņu ekonomiskās, sociālās un kultūras iespējas.
Iedzīvotāji ar Šķeltovas pagasta pārvaldes aktualitātēm var iepazīties pašvaldības mājaslapā aglona.lv, informatīvajā izdevumā “Aglonas Novada Vēstis”, svarīgākā informācija ir pieejama pagasta pārvaldē, kā arī uz paziņojumu dēļiem pagasta teritorijā.
Šķeltovas pagasta pārvalde vienmēr ir gatava uzklausīt priekšlikumus mūsu darba uzlabošanai.

 FOTOGALERIJA

Informāciju iesniedza: Irēna Maļuhina, Šķeltovas pagasta pārvaldes vadītāja

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv