Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Šķeltovas pagasts 2018. gadā

Pagasta pārvalde Aglonas novada domē apstiprinātā budžeta 2018. gadam ietvaros centās nodrošināt pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem.   
Lai uzlabotu darba kvalitāti, aizvadītajā gadā pagasta iestādēs mērķtiecīgi tika veikta darbinieku izglītošana dažādu izglītības atbalsta iestāžu organizētajos kursos, semināros, mācībās, kā arī pieredzes apmaiņas pasākumos. Tika nodrošināta pārvaldei nodoto pašvaldības objektu apsaimniekošana. Domes noteiktajā kārtībā rīkojāmies ar pārvaldes rīcībā esošajiem materiālajiem resursiem un apstiprinātajiem finanšu līdzekļiem.

  
2018. gadā Šķeltovas pagastā tika paveikti daudzi mazi un lieli darbi,  aizvadīti skaisti pasākumi, tika sakopta pagasta teritorija, tika nodarbināti bezdarbnieki algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos, bet vasaras periodā aktīvi rosījās skolēni – skolēnu nodarbinātības pasākuma ietvaros.
Pārvaldes darba organizācijai 2018. gadā tika izdoti 135 rīkojumi, lietvedībā tika reģistrēti 365 ienākošie dokumenti un 658 izejošie dokumenti, tika reģistrēti 109 iesniegumi, uz kuriem tika sagatavoti atbilstoši dokumenti. Tika slēgti saimniecisko darbību regulējošie līgumi, tika sagatavotas un iesniegtas atskaites Aglonas novada domē, kā arī citās organizācijās. Iedzīvotājiem ir pieejami kopēšanas pakalpojumi, nodrošināta pārvaldes kompetencē esošo izziņu un informācijas par pārvaldes jautājumiem izsniegšanu.
Viena no pārvaldes funkcijām ir novada domes noteikto nodokļu, nodevu, maksājumu, kā arī maksājumu par pārvaldes sniegtajiem pakalpojumiem iekasēšana, ko veic kasiere uz 0,5 slodzes. Ir reģistrēti 938 nekustamie īpašumi, kuriem tiek aprēķināts NI nodoklis, sagatavoti un izsūtīti paziņojumi, kā arī gada garumā tika strādāts pie izmaiņām, kas skāra NĪ nodokļu aprēķināšanu.
2018. gadā kasē tika veiktas 1172 operācijas par summu pāri 32000 eiro. No kases tiek veiktas izmaksas – sociālie pabalsti trūcīgajiem iedzīvotājiem, algas – algotajiem pagaidu sabiedriskajiem darbu veicējiem.
 Sociālais darbinieks  divas reizes nedēļā Šķeltovas pagastā pieņem apmeklētājus  un sniedz sociālo palīdzību. Veic sociālo darbu ar personām, ģimenēm un personu grupām ar mērķi – palīdzēt personai, ģimenei un personu grupai noteikt, atrisināt vai mazināt sociālās problēmas, attīstot pašas personas resursus. Sniedz sociālos pakalpojumus vai organizē to sniegšanu ģimenēm ar bērniem, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi. Noteic klientu līdzdarbības pienākumus. Informē iedzīvotājus par viņu tiesībām uz sociālo palīdzību un par to realizācijas iespējām, kā arī līdzdarbības pienākumiem sociālās palīdzības saņemšanā. Sociālā darbinieka  redzeslokā ir  arī vientuļie pensionāri, iespēju robežās viņa palīdz tiem dažādu sociālo jautājumu risināšanā, palīdz nogādāt uz medicīniskām iestādēm, sagatavo dokumentāciju un sniedz palīdzību nogādāšanai uz sociālās aprūpes centriem.
Sociālā darbinieka uzraudzībā strādā 5 asistenti, kuri pilda viņiem uzliktos pienākumus, kā arī  pavada invalīdus ārpus mājas apmeklējumos. Saskaņā ar Aglonas novada domes saistošajiem noteikumiem sociālā darbiniece kopā ar pārvaldes darbinieku sveic vientuļos pensionārus un pensionārus, kas sasnieguši 80, 85, 90, 95 gadu jubilejas, kā arī Lieldienās un Ziemassvētkos.
Bāriņtiesas locekle trīs reizes nedēļā pagastā pieņem apmeklētājus, kuriem nodrošina bērna vai citas rīcībnespējīgas personas tiesību un tiesisko interešu aizsardzību.  Novados, kuros nav zvērināta notāra, bāriņtiesa Latvijas Republikas Civillikumā paredzētajos gadījumos sniedz palīdzību mantojuma lietu kārtošanā, gādā par mantojuma apsardzību, kā arī izdara apliecinājumus un pilda citus likumā noteiktos uzdevumus.
Lauksaimniecības konsultants  pagastā apmeklētājus pieņem 3 reizes nedēļā, sniedz informāciju par lauku attīstības programmām novada uzņēmējiem un iedzīvotājiem. Informē par notiekošajiem semināriem, apmācībām LAD, LDC, VID, VAAD. Konsultē par zemes nomas līgumu sastādīšanu un nepieciešamības gadījumā palīdz sastādīt to. Palīdz aizpildīt Lauku atbalsta dienesta pieteikumus subsīdiju saņemšanai par zemi.
Katru mēnesi sagatavo pavaddokumentus 14 piena pārraudzības ganāmpulkos: savāc, sanumurē ap 200 piena paraugu un ieraksta piena izslaukumus, par kuriem paziņo saimnieki. Pēc analīžu veikšanas Viļānu LCMAS pārbauda piena paraugu atbilstību standartiem un, ja ir nepieciešams, veic atkārtotas analīzes. Par 2018. gadu kasē nodota nauda 1604,13 EUR apmērā par l/s pārraudzības analīzēm un izrakstīti rēķini zemnieku saimniecībai 58,80 EUR apmērā. Lauksaimniecības konsultants palīdz LDC pieteikt krotālijas, reģistrē, izslēdz no ganāmpulka, pārvieto, iesniedz pārskatus par bitēm, pārskatus par stāvokli ganāmpulkos, cūku kustības kopsavilkumus, ieliek numurus ausīs liellopiem un aitām, kazām ap 200 ganāmpulkos. Veic saimniecību struktūru apsekošanu centrālās statistikas pārvaldes uzdevumā 25 saimniecībās visa novada teritorijā.
Pagastā tiek domāts arī par veselības jomu un kvalitatīvu veselības pakalpojumu nodrošināšanu pagasta iedzīvotājiem. Veselības jomas pakalpojumus Šķeltovas pagastā nodrošina Feldšeru vecmāšu punkts, kur strādā feldšere. Iedzīvotājus feldšeru vecmāšu punktā pieņem katru darba dienu.  Vienu reizi nedēļā iedzīvotājus pieņem ģimenes ārsts.
Feldšeru vecmāšu punktā tiek veiktas profilaktiskās apskates, potes iedzīvotājiem, skolēniem,  kā arī pirmsskolas vecuma bērniem, mājas aprūpe un cukura diabēta slimnieku uzraudzība.  Vajadzības gadījumā tiek pielietotas sistēmas, izmērīts cukura līmenis asinīs, slēptās asinis, holesterīna līmenis asinīs,  kā arī tiek sniegta neatliekamā medicīniskā palīdzība. Tiek ņemtas asins analīzes stobriņā un nodotas laboratorijā. Feldšeru vecmāšu punkta pakalpojumus caurmērā gada laikā katru darba dienu saņem apmēram 14 – 16 pacienti.
Šķeltovas pagasta teritorijā pārvalde nodrošina komunālo pakalpojumu (ūdens padeve un kanalizācijas notekūdeņu novadīšana un attīrīšana) sniegšanu iedzīvotājiem. Darba kārtībā tiek  uzturēts ūdenstornis, ūdensvads, attīrīšanas iekārtas un kanalizācija.
Īpaša vērība 2018. gadā tika pievērsta Šķeltovas ciema teritorijas sakopšanā un apzaļumošanā.  Lielākie darbi pie teritorijas sakopšanas iesākās ar Lielās Talkas pasākumu. Katru gadu ciema centrā pavasarī tika stādītas puķes, bet vasaras sākumā apgaismojuma stabus un Šķeltovas ciema nosaukuma zīmi rotāja skaisti iekaramie puķu podi.
Sākoties peldēšanas sezonai tika atvests pontons, kurš tika novietots Šķeltovas ezerā, tika sakopta teritorija, izpļauta zāle, kur ikkatrs iedzīvotājs un viesis varēja baudīt atpūtu pie ezera.
Pagastā tiek realizēts aktīvais nodarbinātības pasākums “Algotie pagaidu sabiedriskie darbi”. 2018. gadā pasākuma ietvaros pagastā tika nodarbināti 38 cilvēki. Viņu spēkiem tika turpināti pagasta teritorijā labiekārtošanas darbi. Pastāvīgi tika strādāts pie teritorijas sakopšanas, labiekārtošanas:  sakoptas 2 pludmales, bērnu rotaļu laukumu teritorijas, tika uzturēta kārtība pie skolas, bērnudārza ēkas, pagasta pārvaldes ēkas, kā arī pagasta centrs un veikalu teritorijas. Uz vairākiem ceļiem tika izcirsti ceļu grāvmalu krūmi.
Ar pasākuma “Algotie pagaidu sabiedriskie darbi” dalībnieku spēkiem tika uzturētas un sakoptas sešu kāpsētu un trīs dievnamu teritorijas. Gada garumā norisinājās darbi ūdens torņa, attīrīšanas iekārtu, ugunsdrošības dīķu  teritorijās.
Pagastā centrā atrodas autobusa pietura, vairāki puķu dārzi, skulptūru laukums, kuru uzkopšanā arī piedalījās pasākuma dalībnieki.
2018. gadā Šķeltovas ciematā tika realizēts Lauku atbalsta dienesta projekts “Koka skulptūru dārza izveidošana Aglonas novada Šķeltovas pagastā”. Dārzā tika uzstādītas 11 koka skulptūras, kuras stāsta par pagasta vēsturi.
 

Šķeltovas pagasta iniciatīvas grupa “Jaunieši” īstenoja projektu “Mēs – sava pagasta bērniem” nodibinājuma “Viduslatgales pārnovadu fonds” izsludinātajā projektu konkursā “Iedzīvotāji veido vidi – 2018.”
Projekta īstenošanas rezultātā tika papildināts esošais bērnu rotaļu laukums pie daudzdzīvokļu mājas Daugavpils ielā 13a ar rotaļu komplektu (slīdkalniņš, šūpoles un rāpošanas siena). Piesaistot brīvprātīgo darbu tika sakopta arī rotaļu laukuma teritorija. Projekta kopējais finansējums sastādīja 300 eiro.
TN vadītāja Astrīda Leikuma piedalījās projektu konkursā “Sabiedrība ar dvēseli 2018.” Pateicoties projekta realizācijai,  TN deju grupa “Draiskuļi” tika pie jauniem tautas tērpiem. Projekta kopējais finansējums sastādīja 500 eiro.
Šķeltovas pagasta sporta pasākumu organizators  nodarbojas ar veselīga dzīvesveida popularizēšanu pagasta iedzīvotāju vidū. Ziemā notika zemledus makšķerēšanas sacensības gan starp Šķeltovas iedzīvotājiem, gan visa Aglonas novada sacensības. Pavasarī Iedzīvotāju atbalsta centrā notika dambretes, šautriņu, tenisa un novusa sacensības, kurās piedalījās gan skolnieki, gan Šķeltovas pagasta iedzīvotāji. Vasarā Šķeltovā notika Aglonas novada makšķerēšanas sacensības. Septembra beigās notika rudens kross, kurā, sadarbojoties ar Šķeltovas pamatskolu, piedalījās skolēni.
Augustā tika organizēti un novadīti novada Neptūna svētki. Piedalījās četras komandas – no Aglonas, Grāveru, Kastuļinas un Šķeltovas pagastiem. Šķeltovas pagasta komanda ieguva 1.vietu.
 

TN vadītāja Astrīda Leikuma rūpējas par kultūras pasākumu organizāciju un norisi.
2018. gada laikā Šķeltovas TN norisinājās tradicionālie svētki.
1. aprīlī Lieldienu pasākums „Lieldienu jampadracis”.

22. jūnijā Līgo svētku pasākums laukumā pie Šķeltovas TN.
23. decembrī Adventa laika koncerts Peipiņu Sāpju Dievmātes Romas katoļu baznīcā. 

29. decembrī  Jaungada pasākums.

Ikgadējie Šķeltovas TN pasākumi: 20. aprīlī pasākums „Tiem, kam pāri 40”,
15. maijā Mātes dienai veltīts pasākums.

31. maijā “Svētki bērniem”.
20. jūlijā “Svētki jauniešiem”.
14. oktobrī  Svētdienas teātra pēcpusdiena.
10. novembrī  koncerts “Rudenīgais pieskāriens”.
19. decembrī  bērnu eglīte.


Ikgadējā rudens velšu izstāde norisinājās no septembra beigām līdz oktobra beigām.

Dažādas radošās darbnīcas.

Šķeltovas TN amatiermākslas kolektīvu izbraukumi Aglonas novada teritorijā un ārpus tās.
Šķeltovas pagasta bibliotēkas vadītāja  rūpējas par iedzīvotāju informētību. Bibliotēkā ir internets, muzeja telpa, kā arī pastāvīgi tiek atjaunots bibliotēkas krājums. Lietotāju skaits – 118 (37 bērni). Lietotāju kopskaits krasi nemainās. Palielinājās fiziskā apmeklējuma skaitļi kā pieaugušo, tā arī bērnu vidū. Abonementa lasītājiem brīvpieejā tiek piedāvāts plašs latviešu, cittautu literatūras un visu nozaru literatūras krājums latviešu un krievu valodā, kā arī literatūra bērniem.
2018. gadā grāmatu fonds bija atjaunots un papildināts ar jaunieguvumiem.
Par pašvaldības budžeta līdzekļiem: grāmatas – EUR  176.00, periodika – EUR  424.00.
Bezatlīdzības  – EUR 82.00 (merķprogrammas, dāvinājumi). Aglonas internātvidusskola – EUR 259.00 (bezatlīdzības).
Bērnu grāmatu krājums tiek papildināts, piedaloties VKKF lasīšanas veicināšanas programmā „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”.  2018. gadā tika piedāvātas literāras  un tematiskas izstādes bibliotēkā, tautas namā un citās pasākumu norises vietās. Kopā ar bērniem un tautas namu bija organizēti dažādi pasākumi:  Dzejas dienas, bibliotēku nedēļas pasākumi, radošās darbnīcas, tradicionālie svētki. Veiksmīgākie bibliotēku popularizējošie pasākumi:
„Dvēseles dziesma” tikšanās ar vietējo dzejnieci A. Stankeviču, sakarā ar viņas 95. gadu jubileju;
„ Dzejas maratons” tematiska pēcpusdiena;
„ Atvasara” svētku pasākums;
„ Vēstule mātei” radošā darbnīca bērniem.

 
Informāciju iesniedza: Natālija Motiļkova, Šķeltovas pagasta pārvaldes sekretāre

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv