Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Sociālā aprūpes centra “Aglona” pārskats par 2017. gadu

Sociālās aprūpes centrs “Aglona” (turpmāk-Centrs) ir Aglonas novada domes iestāde, kuras darbību reglamentē SAC “Aglona” nolikums, Latvijas Republikas likumdošana un Aglonas novada domes lēmumi. Centrs sniedz ilgstošu veselības un sociālo aprūpi, nodrošina mājokli, pilnu aprūpi un sociālo rehabilitāciju personām no 18 gadu vecuma, kuri vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt.


Centra darbības uzdevumi:
1. nodrošināt Centra dzīvojošās personas ar dzīvojamo platību, kas apgādāta ar sadzīvei nepieciešamo inventāru;
2. apgādāt Centra dzīvojošās personas ar veļu, apģērbu un apaviem, higiēniskiem līdzekļiem un citu inventāru;
3. organizēt racionālu ēdināšanu, ņemot vērā katras Centra dzīvojošās personas vecumu un veselības stāvokli;
4. nodrošināt medicīnisko aprūpi Centra iemītniekiem;
5. organizēt sociālās un darba rehabilitācijas pasākumus atbilstoši katras personas vecuma un veselības stāvoklim;
6. apgādāt Centra dzīvojošās personas ar rehabilitācijas līdzekļiem;
7. kultūras pasākumu organizēšana;
8.pēc nepieciešamības, organizēt palīdzību Centra dzīvojošajām personām individuālo sociālo problēmu risināšanu, kā arī nodrošināt juridisko palīdzību;
9. sadarboties ar dažādām labdarības organizācijām pieredzes apmaiņas veidošanā;
10. finansiālo un materiālo līdzekļu piesaiste caur projektiem;
11. radīt apstākļus dzīvojošo personu integrācijai.

Personas uzturēšanās mēneša maksa 402,67 EUR.

Uz 2017. gada 31. decembri sociālā aprūpe tika nodrošināta 54 personām, no tām 32 personas ar īpašām vajadzībām un 5 personas gulošas. Pārskata periodā iestājās 15 un izstājās 17 personas. Lielākā daļa no aprūpes pakalpojumu saņēmējiem ir Aglonas novada iedzīvotāji – 48 personas un 6 personas no Vārkavas novada. Dzīvojošo klientu vidējais vīriešu vecums – 66,2 gadi un sieviešu 75.0 gadi.

Plānoto vietu skaits pārskata periodā – 55. Faktiskais vietu aizpildījums – 20215 (gultu dienu skaits).

Amata vienības pārskata periodā -29.65, faktiskais darbinieku skaits-30.
Lai nodrošinātu klientu dzīvē nepieciešamo iemaņu apguvi un radītu iespējas veidot augstāku patstāvības līmeni, klienti tika iesaistīti dažādos nodarbinātības pasākumos – centra teritorijas sakopšana, kapsētas sakopšana, saimnieciskie darbi, galda klāšana, istabu uzkopšana, personīgo mantu mazgāšana, telpu dekorēšana.
Ievērojot, klientu vēlmes un vajadzības, īstenotas fiziskās nodarbības un citas aktivitātes, kā arī individuālie aprūpes un sociālās rehabilitācijas plāni.

Klientu dzīves pilnveidošanai tika organizēti izbraucieni ārpus Centra – Aglonas novada Centrālās bibliotēkas apmeklējums, dalība senioru ballē, ekskursijas brauciens uz Vidzemi.

Tika organizēti kultūras pasākumi, svinēti gadskārtu svētki, dzimšanas dienas, rudens velšu izstāde, Ziemassvētku pasākums. Uzņemti ārzemju viesi un mākslinieku kolektīvi.


Brīvā laika pavadīšanai tika rīkotas klientu pastaigas, spēlētas galda spēles, darināti rokdarbi, lasītas grāmatas. Lielākajiem lasīt gribētājiem tiek nodrošināti laikraksti un piegādātas grāmatas no Aglonas novada centrālās bibliotēkas. Dzīves apstākļu uzlabošanai, pilnveidots istabiņu aprīkojums un mīkstais inventārs.
Sagaidot, Latvijas simtgadi darbinieku un klientu kopības radīšanai, iesaistījāmies Naujenes novadpētniecības muzeja rīkotajā akcijā “Augšdaugavas musturdeķis”. Musturdeķa izveidei iesniedzām 103 dažādu veidu rokdarbu fragmentus. Vēlējām arī veltījumus un labus vārdus tautas vienotajā grāmatā “Tautas Saimes grāmata”.

Apkārtnes labiekārtošanai tika izveidota klientu un darbinieku projektu komanda, un iesniegts projekta pieteikums “Mūsu vide-mūsu lepnums”, Viduslatgales pārnovadu fonda rīkotajā mazo grantu projekta konkursā. Projekta aktivitātēs bija plānots iegādāties āra urnas, košumkrūmus un izveidot akmens veidojumus. Diemžēl, lielās konkurences ietvaros projekta pieteikums neguva atbalstu. Projekta aktivitātes, iecerēts iesniegt jaunā projektu programmā 2018. gadā.
Teritorijas labiekārtošanai, finansiālo resursu ekonomijas nolūkos tika audzēti puķu stādi un dēstīti visā teritorijā. Viduslatgales pārnovadu fonda projekta „Pavasara diena gadu baro” ietvaros, klientu ēdināšanai no Aglonas novada iedzīvotājiem tika saņemti dārzeņi un konservējumi. Veselīgu uzturu papildināja arī Centrā izaudzētie zaļumi un ogas.
Turpinājās sadarbība arī ar Vācijas vēstniecības pārstāvjiem, kuri katru ceturksni viesojās pie Centra klientiem un pasniedza labdarības dāvanas.


Centra darbības nodrošināšanai izstrādāti un aktualizēti iekšējie normatīvie akti, veiktas ugunsdrošības mācības ar klientu evakuāciju un VUGD pārstāvju piedalīšanos. Aktualizēta darba drošības dokumentācija, veikti preventīvie pasākumi drošas vides izveidē. Atjaunota sociālās aprūpes padomes darbība, izveidota starpprofesionāļu komanda sociālā aprūpes un rehabilitācijas procesa vadīšanai, un kontrolei.
Atbilstoši normatīvajiem aktiem, pēc amatu kategorijas veiktas darbinieku apmācības. Apkalpojošais personāls tika nodrošināts ar jaunu darba apģērbu.
Ik ceturksni tika organizētas inventāru pārbaudes un to novērtēšana ekspluatācijas pielietošanā. Gada nogalē veiktas materiālo vērtību un skaidras naudas inventarizācijas.
Regulāri tika veikti remontdarbi ūdens apgādes sistēmas un santehnikas sakārtošanā. Veikti uzlabošanas darbi atdzelžošanas stacijā. Atbilstoši Centra finansiālajām iespējām, nepārtraukti tika strādāts pie sniegto pakalpojumu kvalitātes uzlabošanas, ņemot vērā ne tikai kontrolējošo institūciju ieteikumus, bet arī klientu priekšlikumus.
Pārskata periodā centrā tika veiktas vairāku institūciju plāna un tematiskās pārbaudes.
Centra izmaksas sastādīja: darbinieku atalgojums, ēdināšanas izdevumi, Centra uzturēšanas un saimnieciskie izdevumi, medikamentu iegāde, saimnieciskā inventāra iegāde.
Turpinot pārskata periodā izvirzīto prioritāšu plānošanu, tiks turpināti darbi pie infrastruktūras un pakalpojumu kvalitātes uzlabošanas, klientu piesaistes, darbinieku kapacitātes paaugstināšanas, un projektu piesaistes.

Informāciju iesniedza: Gunta Grigule, SAC “Aglona” lietvede

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv