Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētājs Osvalds Šatilovs, komitejas locekļi Andris Girss un Feoktists Pušņakovs uz kārtējo komitejas sēdi pulcējās 17.jūlijā. Komitejas sēdē piedalījās arī deputāts Vadims Krimans.

Veikti grozījumi Sociālās, izglītības un kultūras jautājumu komitejas nolikumā, kurā 8.punkts tiks papildināts šādā redakcijā: “Sociālās, izglītības un kultūras komitejas sēde nevar notikt vienlaicīgi ar Finanšu komitejas sēdi un Aglonas novada domes sēdi”. 9.punkts papildināts ar ierakstu: “Sociālās, izglītības un kultūras komitejas sēdi protokolē domes norīkots administrācijas darbinieks” un “Atļauts veikt komitejas audio, videoierakstu un publiskot, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likumu”. “Informēt domes deputātus par komitejas sasaukšanu 3 dienas pirms kārtējās sēdes un 3 stundas pirms ārkārtas komitejas sēdes”. 16.punktā izņemts ieraksts: “Sociālās, izglītības un kultūras komitejas sēdi protokolē domes norīkots administrācijas darbinieks”, jo ieraksts pārcelts uz 9.punktu. 22.punkts papildināts šādā redakcijā: “Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas locekļi var tikt izslēgti no komitejas sastāva ar domes lēmumu, kā arī gadījumos, ja komitejas loceklis 3 reizes pēc kārtas (neattaisnotu iemeslu dēļ) neierodas uz komitejas sēdēm, vai citos gadījumos, kas katrs tiek novērtēts atsevišķi”.

Nolikums papildināts ar 23.punktu: “Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētājam ar domes lēmumu nosaka iedzīvotāju pieņemšanas laiku ne retāk kā vienu reizi mēnesī pašvaldības telpās. Komitejas priekšsēdētājs jautājumu izskatīšanā savos pieņemšanas laikos ir tiesīgs uzaicināt jebkuru pašvaldības administrācijas darbinieku.”

Izskatot P.V. iesniegumu, komitejā pieņemts lēmums uzdot Aglonas novada būvvaldei iepazīties ar situāciju (dzīvojamās mājas pagrabstāva aplūšanas novēršana) un iesniegt izvērtējumu domes deputātiem.

Deputāti nolēma ieteikt iedzīvotājai Z.G. griezties Aglonas novada Komunālajā saimniecībā, noslēgt līgumu un uzstādīt ūdens skaitītāju, lai varētu veikt turpmāko aprēķinu par ūdens nelietošanu prombūtnes laikā.

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas deputāti nolēma atļaut izmantot domes autobusu novada pensionāru ekskursijai, novīzējot šo jautājumu Finanšu komitejai.

Izskatīts nodibinājuma “Kokneses fonds” iesniegums par lūgumu ziedot finansējumu Likteņdārza ierīkošanas vajadzībām. Jautājumu uzdots sagatavot juristam, vai pašvaldība ir tiesīga piešķirt ziedojumus.

Informāciju sagatavoja un iesniedza:
Zane Ločmele
Aglonas novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste
T: 65324573
e-pasts: zane.locmele@aglona.lv